Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZACHEM, a. s. Strážske

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
2 314€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
2 313 € 2 355 € 563 € 313 € 495 € 53 551 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 313€ 2 355€ 563€ 313€ 495€ 53 551€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 492 € 2 754 € 2 422 € 1 345 € 5 148 986 € 3 796 € 378 469 € 610 013 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
11€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
495€ 2 534€ 67€ 682€ 75€ 440€ 2 101€ 3 023€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
925€ 103€ 2 355€ 298€ 5€ 36€ 269€ 138€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
72€ 117€ 365€ 5 148 906€ 3 320€ 376 099€ 606 841€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
821 € -2 754 € -67 € -782 € -5 148 986 € -3 483 € -377 974 € -556 462 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-495 € -2 534 € -67 € -682 € -75 € -440 € -2 101 € -3 034 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
65 € 87 € 91 € 78 € 224 € 702 € 500 € 60 804 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
1 446€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
121 € 539 € 436 € 59 299 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
121€ 539€ 436€ 59 299€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
65€ 87€ 91€ 78€ 103€ 163€ 64€ 59€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-65 € -87 € -91 € -78 € -224 € -702 € -500 € -60 804 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
756 € -2 841 € -158 € -860 € -5 149 210 € -4 185 € -378 474 € -617 266 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
34 € 960 € 960 € 960 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
34€ 960€ 960€ 960€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
722 € -2 841 € -158 € -1 820 € -5 150 170 € -5 145 € -379 434 € -617 266 €