Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky [zrušená]

2009 2008
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
120 247 075€ 22 210 712€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
18 504 370€ 9 648 527€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
9 916 483€ 695 967€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
68 924€ 55 045€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
9 731 200€ 542 579€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
116 359€ 98 343€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
8 587 887€ 8 952 560€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
867 251€ 867 251€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
57 160€ 57 160€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
4 779 016€ 4 988 770€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
88 441€ 20 905€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
402 961€ 470 742€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
2 225 720€ 2 017 461€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
167 336€ 530 271€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
101 328 088€ 12 165 015€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
267 997€ 32 371€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
33 899€ 32 371€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
234 098€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
57 715 778€ 267 695€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
57 418 720€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
297 023€ 267 660€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
34€ 34€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
1 212€ 1 705€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 212€ 1 705€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
38 984 217€ 9 787 181€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
17 708 969€ 5 855 093€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
6 721€ 12 526€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
21 268 526€ 3 919 562€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
4 358 884€ 2 076 063€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
4 358 884€ 2 076 063€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
414 618€ 397 171€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
414 618€ 397 171€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
120 247 075€ 22 210 712€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
6 672 781€ -427 068€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
6 672 781€ -427 068€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-297 023€ 1 125 499€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
6 969 804€ -1 552 567€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
109 412 241€ 22 524 853€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
289 586€ 270 961€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
289 586€ 270 961€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
105 897 709€ 20 660 412€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
21 227 735€ 3 919 562€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
84 669 975€ 16 740 850€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 361 626€ 1 278 901€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
43 221€ 22 619€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
1 318 405€ 1 256 282€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 863 320€ 314 580€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
439 917€ 314 545€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
34€ 34€
163
12.
Zamestnanci (331)
1 059 490€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
145 518€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
218 360€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 162 053€ 112 927€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 162 053€ 112 927€