Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2012 2011
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
382 339€ 447 833€ 451 839€ 434 110€ 38 771€ 45 760€ 595 925€ 233 328€ 277 024€ 411 325€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
32 172€ 37 477€ 42 783€ 35 554€ 38 771€ 45 760€ 595 925€ 233 328€ 277 024€ 300 881€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 5 661€ 5 661€ 5 661€ 5 661€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
25 906€ 29 122€ 32 338€ 35 554€ 38 771€ 45 640€ 220 263€ 227 666€ 270 491€ 291 034€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
6 267€ 8 356€ 10 445€ 0€ 119€ 617€ 867€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 1€ 1€ 1€ 255€ 3 319€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 370 000€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
350 167€ 410 355€ 409 056€ 398 556€ 110 444€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
10 444€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
350 167€ 410 355€ 409 056€ 398 556€ 100 000€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 585 070€ 1 364 636€ 1 225 257€ 802 434€ 1 313 711€ 1 361 207€ 1 210 317€ 1 313 109€ 1 077 114€ 885 869€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
619 022€ 352 634€ 511 920€ 75 971€ 89 472€ 59 137€ 80 311€ 60 812€ 52 504€ 32 597€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
368€ 2 319€ 306€ 0€ -5 119€ 191€ 791€ 605€ 1 607€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
94€ 94€ 94€ 94€ 9 937€ 9 677€ 15 454€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 119€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 1 066€ 0€ 269€ 81€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 24 210€ 82 347€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
619 022€ 352 172€ 509 507€ 51 361€ 5 966€ 54 319€ 70 055€ 44 486€ 51 899€ 30 990€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
966 048€ 1 012 001€ 713 337€ 726 463€ 1 224 239€ 1 302 070€ 1 130 006€ 1 252 297€ 1 024 610€ 853 272€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
1 123€ 498€ 855€ 2 525€ 2 079€ 875€ 957€ 2 265€ 1 078€ 5 892€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
879 445€ 911 083€ 610 211€ 624 215€ 1 070 725€ 1 147 651€ 413 632€ 534 703€ 651 870€ 233 456€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
85 480€ 100 420€ 102 272€ 99 724€ 151 435€ 153 544€ 715 418€ 715 329€ 371 662€ 613 924€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 81€ 82€ 16 531€ 106 008€ 92 809€ 108 775€ 145 101€ 146 194€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 81€ 82€ 107€ 661€ 1 074€ 1 351€ 2 184€ 1 048€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 16 424€ 105 347€ 91 735€ 107 424€ 142 917€ 145 146€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
1 967 409€ 1 812 469€ 1 677 177€ 1 236 626€ 1 369 013€ 1 512 975€ 1 899 051€ 1 655 212€ 1 499 239€ 1 443 388€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
972 355€ 900 941€ 762 113€ 837 597€ 1 057 164€ 1 156 860€ 1 066 142€ 1 066 626€ 1 065 040€ 1 018 902€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 383 581€ 1 272 234€ 1 135 451€ 1 200 708€ 1 359 561€ 1 548 103€ 1 269 700€ 1 270 184€ 132 501€ 138 399€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
129 784€ 129 784€ 129 784€ 129 784€ 129 784€ 129 785€ 129 784€ 129 784€ 129 784€ 129 784€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
1 253 797€ 1 142 449€ 1 005 666€ 1 070 924€ 1 229 776€ 1 418 318€ 1 139 916€ 1 140 399€ 2 717€ 395€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
8 220€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
1 182 387€ 1 129 747€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
1 182 387€ 1 129 747€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-371 293€ -373 337€ -363 112€ -302 397€ -364 131€ -203 558€ -203 558€ -203 699€ -249 244€ -242 746€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-39 933€ 2 044€ -10 226€ -60 715€ 61 734€ -187 685€ 0€ 141€ -604€ -6 498€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
179 619€ 236 422€ 70 710€ 82 221€ 121 914€ 258 098€ 586 583€ 211 250€ 131 869€ 129 818€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
5 837€ 2 837€ 4 022€ 3 488€ 4 881€ 2 281€ 1 503€ 2 678€ 903€ 784€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
5 837€ 2 837€ 4 022€ 3 488€ 4 881€ 2 281€ 1 503€ 2 678€ 903€ 784€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
935€ 1 170€ 646€ 668€ 526€ 294€ 272€ 230€ -9€ 3 051€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
935€ 1 170€ 646€ 668€ 526€ 294€ 272€ 230€ -9€ -32€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
3 083€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
172 847€ 232 416€ 66 042€ 78 064€ 116 507€ 255 523€ 214 662€ 207 560€ 130 840€ 125 983€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
5 061€ 4 865€ 5 221€ 38 345€ 8 989€ 27 431€ 4 995€ 22 424€ 13 018€ 14 717€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
10 523€ 47€ 61€ 6 952€ 2 013€ -10€ 1 056€ 3 285€ 2 636€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
6 596€ 0€ 4 447€ 1 182€ 0€ 611€ 748€ 1 172€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
1 765€ 0€ 1 281€ 3 664€ 4 420€ 380€ 1 124€ 855€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
167 786€ 208 666€ 60 774€ 39 659€ 94 838€ 221 233€ 205 257€ 183 088€ 112 665€ 106 603€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 370 146€ 781€ 135€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 185 000€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 185 146€ 781€ 135€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
815 435€ 675 106€ 844 354€ 316 809€ 189 935€ 98 017€ 246 326€ 377 336€ 302 330€ 294 668€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 138€ 480€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
815 435€ 675 106€ 844 354€ 316 809€ 189 935€ 98 017€ 246 326€ 377 198€ 301 850€ 294 668€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
1 967 409€ 1 812 469€ 1 677 177€ 1 236 626€ 1 369 013€ 1 512 975€ 1 899 051€ 1 655 212€ 1 499 239€ 1 443 388€