Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
284 009€ 303 813€ 317 465€ 329 267€ 326 378€ 337 887€ 348 437€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
27 507€ 42 137€ 47 485€ 52 360€ 43 806€ 43 881€ 48 750€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
15 067€ 42 137€ 47 485€ 39 360€ 43 806€ 43 881€ 23 850€
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
12 440€ 0€ 13 000€ 24 900€
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
249 199€ 261 676€ 269 980€ 276 907€ 282 573€ 294 006€ 299 687€
010
 
Pozemky (031)
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
241 937€ 252 305€ 262 674€ 273 042€ 279 160€ 289 424€ 299 687€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
7 262€ 9 370€ 7 307€ 3 865€ 3 413€ 4 583€ 0€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
7 303€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
7 303€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
4 449 869€ 3 953 013€ 3 661 798€ 3 322 357€ 3 553 592€ 3 083 051€ 2 614 163€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
80 416€ 231 637€ 80 000€ 240 027€ 243 698€
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
80 416€ 231 637€ 80 000€ 240 027€ 243 698€
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
55 826€ 100 350€ 449 338€ 270 850€ 560 986€ 573 589€ 715 564€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
34 724€ 23 736€ 31 845€ 26 213€ 26 343€ 7 025€ 53 271€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
21 102€ 76 614€ 417 460€ 244 428€ 534 291€ 566 401€ 662 292€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 33€ 209€ 352€ 163€ 0€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
4 313 627€ 3 621 025€ 3 132 460€ 2 811 480€ 2 748 909€ 2 509 462€ 1 898 599€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
2 274€ 2 638€ 2 124€ 6 535€ 4 293€ 6 541€ 3 225€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
4 311 353€ 3 618 387€ 3 130 336€ 2 804 945€ 2 744 616€ 2 502 921€ 1 895 374€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
4 633€ 4 753€ 5 850€ 9 772€ 3 998€ 103 740€ 44 173€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
4 633€ 4 753€ 5 850€ 9 772€ 3 998€ 103 740€ 44 173€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 738 511€ 4 261 578€ 3 985 113€ 3 661 396€ 3 883 968€ 3 524 679€ 3 006 773€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 651 165€ 3 392 970€ 3 204 350€ 2 487 813€ 2 681 420€ 2 600 258€ 2 090 426€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
3 487 193€ 3 333 636€ 3 190 987€ 2 487 123€ 2 680 255€ 2 582 572€ 2 032 066€
063
 
Základné imanie (411)
155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
3 332 166€ 3 178 609€ 3 035 960€ 2 332 095€ 2 525 227€ 2 427 544€ 1 877 039€
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
59 333€ 13 363€ 691€ 1 165€ 17 686€ 58 360€ 36 899€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
104 638€ 45 971€ 12 672€ -474€ -16 521€ -40 676€ 21 460€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
18 704€ 25 746€ 30 788€ 25 708€ 206 757€ 100 036€ 39 435€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
16 178€ 8 274€ 7 787€ 5 038€ 4 552€ 5 878€ 4 112€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
16 178€ 8 274€ 7 787€ 5 038€ 4 552€ 5 877€ 4 112€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
354€ 1 453€ 1 493€ 957€ 2€ 154€ 324€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
354€ 1 453€ 1 493€ 957€ 2€ 154€ 324€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 171€ 16 019€ 21 508€ 19 713€ 202 197€ 93 984€ 34 999€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
1 133€ 1 609€ 13 972€ 16 075€ 182 683€ 90 848€ 26 014€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
942€ 0€ 1 399€ 88€ 310€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ -58€ 0€ 10 692€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
96€ 14 213€ 7 536€ 3 638€ 7 423€ 3 048€ 8 675€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 255€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
0€ 7€ 21€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 7€ 21€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 068 643€ 842 863€ 749 975€ 1 147 874€ 995 791€ 824 386€ 876 911€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
1 068 643€ 842 863€ 749 975€ 1 147 874€ 995 791€ 824 386€ 876 911€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
4 738 511€ 4 261 578€ 3 985 113€ 3 661 396€ 3 883 968€ 3 524 679€ 3 006 773€