Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
279 851€ 284 009€ 303 813€ 317 465€ 329 267€ 326 378€ 337 887€ 348 437€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
35 678€ 27 507€ 42 137€ 47 485€ 52 360€ 43 806€ 43 881€ 48 750€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
7 317€ 15 067€ 42 137€ 47 485€ 39 360€ 43 806€ 43 881€ 23 850€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
28 362€ 12 440€ 0€ 13 000€ 24 900€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
236 869€ 249 199€ 261 676€ 269 980€ 276 907€ 282 573€ 294 006€ 299 687€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
231 568€ 241 937€ 252 305€ 262 674€ 273 042€ 279 160€ 289 424€ 299 687€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
5 301€ 7 262€ 9 370€ 7 307€ 3 865€ 3 413€ 4 583€ 0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
7 303€ 7 303€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
7 303€ 7 303€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
6 380 834€ 4 449 869€ 3 953 013€ 3 661 798€ 3 322 357€ 3 553 592€ 3 083 051€ 2 614 163€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
1 754 164€ 80 416€ 231 637€ 80 000€ 240 027€ 243 698€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
1 754 164€ 80 416€ 231 637€ 80 000€ 240 027€ 243 698€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
138 748€ 55 826€ 100 350€ 449 338€ 270 850€ 560 986€ 573 589€ 715 564€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
32 369€ 34 724€ 23 736€ 31 845€ 26 213€ 26 343€ 7 025€ 53 271€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
106 380€ 21 102€ 76 614€ 417 460€ 244 428€ 534 291€ 566 401€ 662 292€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 33€ 209€ 352€ 163€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
4 487 922€ 4 313 627€ 3 621 025€ 3 132 460€ 2 811 480€ 2 748 909€ 2 509 462€ 1 898 599€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
2 436€ 2 274€ 2 638€ 2 124€ 6 535€ 4 293€ 6 541€ 3 225€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
4 485 486€ 4 311 353€ 3 618 387€ 3 130 336€ 2 804 945€ 2 744 616€ 2 502 921€ 1 895 374€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
11 418€ 4 633€ 4 753€ 5 850€ 9 772€ 3 998€ 103 740€ 44 173€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
5 228€ 4 633€ 4 753€ 5 850€ 9 772€ 3 998€ 103 740€ 44 173€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
6 190€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
6 672 102€ 4 738 511€ 4 261 578€ 3 985 113€ 3 661 396€ 3 883 968€ 3 524 679€ 3 006 773€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
3 224 338€ 3 651 165€ 3 392 970€ 3 204 350€ 2 487 813€ 2 681 420€ 2 600 258€ 2 090 426€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
2 977 218€ 3 487 193€ 3 333 636€ 3 190 987€ 2 487 123€ 2 680 255€ 2 582 572€ 2 032 066€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€ 155 028€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
2 822 190€ 3 332 166€ 3 178 609€ 3 035 960€ 2 332 095€ 2 525 227€ 2 427 544€ 1 877 039€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
0€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
0€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
163 971€ 59 333€ 13 363€ 691€ 1 165€ 17 686€ 58 360€ 36 899€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
83 148€ 104 638€ 45 971€ 12 672€ -474€ -16 521€ -40 676€ 21 460€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
28 541€ 18 704€ 25 746€ 30 788€ 25 708€ 206 757€ 100 036€ 39 435€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
18 967€ 16 178€ 8 274€ 7 787€ 5 038€ 4 552€ 5 878€ 4 112€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
18 967€ 16 178€ 8 274€ 7 787€ 5 038€ 4 552€ 5 877€ 4 112€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
1 348€ 354€ 1 453€ 1 493€ 957€ 2€ 154€ 324€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 348€ 354€ 1 453€ 1 493€ 957€ 2€ 154€ 324€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
8 225€ 2 171€ 16 019€ 21 508€ 19 713€ 202 197€ 93 984€ 34 999€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
2 399€ 1 133€ 1 609€ 13 972€ 16 075€ 182 683€ 90 848€ 26 014€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 942€ 0€ 1 399€ 88€ 310€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ -58€ 0€ 10 692€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
5 817€ 96€ 14 213€ 7 536€ 3 638€ 7 423€ 3 048€ 8 675€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
9€ 0€ 255€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€ 7€ 21€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€ 7€ 21€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
3 419 224€ 1 068 643€ 842 863€ 749 975€ 1 147 874€ 995 791€ 824 386€ 876 911€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
1 665 060€ 1 068 643€ 842 863€ 749 975€ 1 147 874€ 995 791€ 824 386€ 876 911€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
1 754 164€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
6 672 102€ 4 738 511€ 4 261 578€ 3 985 113€ 3 661 396€ 3 883 968€ 3 524 679€ 3 006 773€