Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
337 887 € 348 437 €
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
43 881 € 48 750 €
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
43 881 € 23 850 €
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041-093))
24 900 €
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
294 006 € 299 687 €
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
289 424 € 299 687 €
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
4 583 € 0 €
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
3 083 051 € 2 614 163 €
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
573 589 € 715 564 €
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
7 025 € 53 271 €
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
566 401 € 662 292 €
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
163 € 0 €
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
2 509 462 € 1 898 599 €
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
6 541 € 3 225 €
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
2 502 921 € 1 895 374 €
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
103 740 € 44 173 €
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
103 740 € 44 173 €
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 524 679 € 3 006 773 €
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
2 600 258 € 2 090 426 €
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
2 582 572 € 2 032 066 €
063
 
Základné imanie
(411))
155 028 € 155 028 €
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu
(412))
2 427 544 € 1 877 039 €
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
58 360 € 36 899 €
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-40 676 € 21 460 €
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
100 036 € 39 435 €
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
5 878 € 4 112 €
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
5 877 € 4 112 €
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
154 € 324 €
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
154 € 324 €
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
93 984 € 34 999 €
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
90 848 € 26 014 €
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
88 € 310 €
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
3 048 € 8 675 €
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
21 €
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
21 €
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
824 386 € 876 911 €
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
824 386 € 876 911 €
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 524 679 € 3 006 773 €