Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
51 263€ 45 241€ 48 833€ 43 666€ 114 203€ 76 748€ 61 658€
02
502
Spotreba energie
1 996€ 2 613€ 2 862€ 2 315€ 1 963€ 2 107€ 1 984€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
4 527€ 4 626€ 2 303€ 2 975€ 1 889€ 1 111€ 16 290€
05
512
Cestovné
1 948€ 1 730€ 15 172€ 15 217€ 19 042€ 12 476€ 20 781€
06
513
Náklady na reprezentáciu
10 477€ 7 971€ 48 574€ 41 900€ 60 476€ 35 146€ 52 694€
07
518
Ostatné služby
875 568€ 866 276€ 1 040 195€ 978 615€ 1 135 019€ 1 190 124€ 962 302€
08
521
Mzdové náklady
348 754€ 255 865€ 267 410€ 293 702€ 260 905€ 222 028€ 190 034€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
121 922€ 86 253€ 91 649€ 91 662€ 82 593€ 75 522€ 62 954€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
10 179€ 7 662€ 7 067€ 6 425€ 4 033€ 3 713€ 3 132€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 272€ 440€ 0€ 125€ 133€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
526€ 526€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 027€ 514€ 3 464€ 2 961€ 5 577€ 3 114€ 2 753€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 105€ 6€
17
542
Ostatné pokuty a penále
30€ 0€ 6€ 57€ 205€ 44€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 5 149€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
20
545
Kurzové straty
73€ 2 299€ 2 137€ 3 262€ 37 601€ 19 834€ 10 808€
21
546
Dary
1 513€ 16 305€ 1 466€ 12 541€ 33 154€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
0€ 2 325€ 0€ 54€
24
549
Iné ostatné náklady
3 612€ 3 767€ 5 181€ 5 029€ 5 672€ 6 492€ 7 336€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
39 547€ 38 362€ 57 664€ 39 336€ 48 466€ 36 965€ 42 965€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
85 805€ 86 263€ 200 590€ 251 686€ 507 901€ 279 028€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 774€ 0€ -30€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 061 614€ 809 718€ 519 169€ 826 854€ 619 401€ 792 180€ 688 879€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
46 198€ 0€ 42 350€ 383€ 800€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
2 018 934€ 1 744 739€ 1 930 295€ 1 352 279€ 1 597 588€ 979 936€ 2 839 241€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
63 379€ 157 756€ 255 219€ 418 950€ 271 259€ 339 891€ 427 601€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
4 748 892€ 4 140 812€ 4 504 678€ 4 390 646€ 4 849 458€ 4 076 968€ 5 392 322€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
429 454€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 1€ 547€ 279€
54
645
Kurzové zisky
272€ 1 295€ 222€ 4 304€ 2 839€ 17 767€ 33 080€
55
646
Prijaté dary
4 969€ 18 468€ 7 225€ 9 000€ 26 194€ 0€ 14 922€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 440 350€ 419 986€ 421 449€ 466 075€ 355 812€ 267 998€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
82€ 11€ 0€ 2 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
3€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
465 858€ 465 351€ 686 400€ 692 399€ 551 932€ 611 755€ 350 484€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
1 403 629€ 1 172 974€ 1 019 327€ 1 484 132€ 1 383 734€ 1 406 130€ 1 157 448€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
229 599€ 160 274€ 105 617€ 15 077€ 40 309€ 18 735€ 22 563€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
2 242 525€ 1 852 312€ 2 081 457€ 1 512 319€ 1 855 884€ 1 322 814€ 3 087 482€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
85 315€ 86 263€ 200 590€ 251 965€ 507 600€ 301 536€ 479 791€
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
4 861 706€ 4 197 297€ 4 520 823€ 4 390 646€ 4 834 566€ 4 037 097€ 5 414 047€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
112 815€ 56 486€ 16 145€ 0€ -14 892€ -39 871€ 21 725€
76
591
Daň z príjmov
8 177€ 10 515€ 3 473€ 474€ 1 629€ 722€ 264€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 82€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
104 638€ 45 971€ 12 672€ -474€ -16 521€ -40 675€ 21 461€