Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
60 056€ 51 263€ 45 241€ 48 833€ 43 666€ 114 203€ 76 748€ 61 658€
02
502
Spotreba energie
2 136€ 1 996€ 2 613€ 2 862€ 2 315€ 1 963€ 2 107€ 1 984€
03
504
Predaný tovar
0€
04
511
Opravy a udržiavanie
2 614€ 4 527€ 4 626€ 2 303€ 2 975€ 1 889€ 1 111€ 16 290€
05
512
Cestovné
6 558€ 1 948€ 1 730€ 15 172€ 15 217€ 19 042€ 12 476€ 20 781€
06
513
Náklady na reprezentáciu
42 217€ 10 477€ 7 971€ 48 574€ 41 900€ 60 476€ 35 146€ 52 694€
07
518
Ostatné služby
999 596€ 875 568€ 866 276€ 1 040 195€ 978 615€ 1 135 019€ 1 190 124€ 962 302€
08
521
Mzdové náklady
411 093€ 348 754€ 255 865€ 267 410€ 293 702€ 260 905€ 222 028€ 190 034€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
144 261€ 121 922€ 86 253€ 91 649€ 91 662€ 82 593€ 75 522€ 62 954€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
13 658€ 10 179€ 7 662€ 7 067€ 6 425€ 4 033€ 3 713€ 3 132€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 272€ 440€ 0€ 125€ 133€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€
14
532
Daň z nehnuteľností
526€ 526€ 526€
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 406€ 1 027€ 514€ 3 464€ 2 961€ 5 577€ 3 114€ 2 753€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
50€ 0€ 105€ 6€
17
542
Ostatné pokuty a penále
38€ 30€ 0€ 6€ 57€ 205€ 44€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 5 149€
19
544
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€
20
545
Kurzové straty
183€ 73€ 2 299€ 2 137€ 3 262€ 37 601€ 19 834€ 10 808€
21
546
Dary
5 997€ 1 513€ 16 305€ 1 466€ 12 541€ 33 154€
22
547
Osobitné náklady
0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 2 325€ 0€ 54€
24
549
Iné ostatné náklady
5 231€ 3 612€ 3 767€ 5 181€ 5 029€ 5 672€ 6 492€ 7 336€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
24 578€ 39 547€ 38 362€ 57 664€ 39 336€ 48 466€ 36 965€ 42 965€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€
27
553
Predané cenné papiere
0€
28
554
Predaný materiál
0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
30
556
Tvorba fondov
59 815€ 85 805€ 86 263€ 200 590€ 251 686€ 507 901€ 279 028€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 774€ 0€ -30€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
1 004 182€ 1 061 614€ 809 718€ 519 169€ 826 854€ 619 401€ 792 180€ 688 879€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
136 645€ 46 198€ 0€ 42 350€ 383€ 800€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
2 872 104€ 2 018 934€ 1 744 739€ 1 930 295€ 1 352 279€ 1 597 588€ 979 936€ 2 839 241€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
75 026€ 63 379€ 157 756€ 255 219€ 418 950€ 271 259€ 339 891€ 427 601€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
5 867 970€ 4 748 892€ 4 140 812€ 4 504 678€ 4 390 646€ 4 849 458€ 4 076 968€ 5 392 322€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€
40
602
Tržby z predaja služieb
469 692€ 429 454€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 1€ 547€ 279€
54
645
Kurzové zisky
299€ 272€ 1 295€ 222€ 4 304€ 2 839€ 17 767€ 33 080€
55
646
Prijaté dary
3 728€ 4 969€ 18 468€ 7 225€ 9 000€ 26 194€ 0€ 14 922€
56
647
Osobitné výnosy
0€
57
648
Zákonné poplatky
0€
58
649
Iné ostatné výnosy
129€ 0€ 440 350€ 419 986€ 421 449€ 466 075€ 355 812€ 267 998€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 82€ 11€ 0€ 2 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 3€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
531 762€ 465 858€ 465 351€ 686 400€ 692 399€ 551 932€ 611 755€ 350 484€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 624 405€ 1 403 629€ 1 172 974€ 1 019 327€ 1 484 132€ 1 383 734€ 1 406 130€ 1 157 448€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
226 146€ 229 599€ 160 274€ 105 617€ 15 077€ 40 309€ 18 735€ 22 563€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
3 044 588€ 2 242 525€ 1 852 312€ 2 081 457€ 1 512 319€ 1 855 884€ 1 322 814€ 3 087 482€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
59 194€ 85 315€ 86 263€ 200 590€ 251 965€ 507 600€ 301 536€ 479 791€
73
691
Dotácie
0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
5 959 942€ 4 861 706€ 4 197 297€ 4 520 823€ 4 390 646€ 4 834 566€ 4 037 097€ 5 414 047€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
91 972€ 112 815€ 56 486€ 16 145€ 0€ -14 892€ -39 871€ 21 725€
76
591
Daň z príjmov
8 824€ 8 177€ 10 515€ 3 473€ 474€ 1 629€ 722€ 264€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 82€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
83 148€ 104 638€ 45 971€ 12 672€ -474€ -16 521€ -40 675€ 21 461€