Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tanečné divadlo Ifjú Szivek

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
49 003€ 81 317€ 83 085€ 64 014€ 53 466€ 80 868€ 40 363€ 40 957€ 48 142€ 75 254€ 56 984€ 39 350€ 46 480€
02
501
Spotreba materiálu
21 943€ 46 213€ 26 397€ 24 393€ 6 553€ 48 995€ 25 836€ 16 112€ 21 701€ 42 977€ 33 340€ 7 646€ 29 204€
03
502
Spotreba energie
27 060€ 35 103€ 56 688€ 39 621€ 46 913€ 31 874€ 14 528€ 24 709€ 26 441€ 32 277€ 23 645€ 31 705€ 17 276€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
286 261€ 366 488€ 328 740€ 250 842€ 135 488€ 126 809€ 191 448€ 153 876€ 142 893€ 161 399€ 104 852€ 151 161€ 101 469€
07
511
Opravy a udržiavanie
6 464€ 9 524€ 17 585€ 188€ 3 377€ 32 523€ 8 291€ 5 818€ 17 261€ 3 035€ 2 955€ 11 728€
08
512
Cestovné
2 495€ 21 098€ 16 421€ 37 594€ 30 899€ 17 072€ 22 830€ 22 534€ 25 627€ 38 767€ 14 446€ 80 306€ 25 209€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1€ 83€ 54€ 256€ 68€ 166€ 150€ 108€ 66€ 332€ 21€ 168€ 320€
10
518
Ostatné služby
277 301€ 335 783€ 294 681€ 212 804€ 104 521€ 106 194€ 135 946€ 122 943€ 111 382€ 105 039€ 87 349€ 67 732€ 64 211€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
731 758€ 785 776€ 555 071€ 442 881€ 456 828€ 464 140€ 374 828€ 387 074€ 397 978€ 400 004€ 288 418€ 267 395€ 249 541€
12
521
Mzdové náklady
527 093€ 570 256€ 406 780€ 322 135€ 329 269€ 334 912€ 267 692€ 277 855€ 290 211€ 294 936€ 219 597€ 199 297€ 187 634€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
184 765€ 196 936€ 137 927€ 111 079€ 113 689€ 113 201€ 93 462€ 96 706€ 96 310€ 92 989€ 60 157€ 59 858€ 54 838€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 900€ 18 160€ 10 364€ 9 666€ 13 870€ 14 601€ 13 674€ 12 513€ 11 456€ 12 079€ 8 665€ 8 240€ 7 069€
16
528
Ostatné sociálne náklady
425€ 1 427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 719€ 7 620€ 7 520€ 9 443€ 6 785€ 6 283€ 6 067€ 6 224€ 7 053€ 5 402€ 3 920€ 3 959€ 3 925€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
6 840€ 5 724€ 5 724€ 5 867€ 4 770€ 4 770€ 4 770€ 4 770€ 4 770€ 3 907€ 3 907€ 3 907€ 3 912€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 879€ 1 897€ 1 797€ 3 576€ 2 015€ 1 513€ 1 297€ 1 454€ 2 283€ 1 495€ 13€ 52€ 13€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
12 056€ 2 065€ 4 526€ 7 435€ 1 282€ 151€ 3 142€ 2 521€ 1 876€ 1 925€ 2 102€ 3 331€ 7 034€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
192€ 187€ 167€ 3 683€ 816€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
588€ 182€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
11 276€ 1 879€ 4 359€ 3 752€ 466€ 1€ 2 961€ 2 445€ 1 876€ 1 925€ 2 102€ 3 331€ 6 733€
28
549
Manká a škody
76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 301€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
30 976€ 24 628€ 19 878€ 14 875€ 14 381€ 14 381€ 13 956€ 25 930€ 21 463€ 28 771€ 26 154€ 26 265€ 19 849€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 976€ 24 628€ 19 878€ 14 875€ 14 381€ 14 381€ 13 956€ 17 549€ 19 599€ 20 827€ 21 000€ 20 874€ 16 449€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 381€ 1 864€ 7 944€ 5 154€ 5 391€ 3 399€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 381€ 1 864€ 7 944€ 5 154€ 5 391€ 3 399€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
230€ 80€ 85€ 291€ 187€ 382€ 86€ 175€ 77€ 67€ 68€ 305€ 59€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
22€ 5€ 5€ 5€ 157€ 26€ 35€ 0€ 0€ 0€ 160€ 16€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
208€ 75€ 80€ 291€ 181€ 225€ 60€ 140€ 77€ 67€ 68€ 145€ 44€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 119 004€ 1 267 974€ 998 904€ 789 780€ 668 415€ 693 014€ 629 891€ 616 757€ 619 482€ 672 822€ 482 499€ 491 766€ 428 356€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
136 832€ 281 044€ 214 425€ 196 657€ 180 593€ 189 617€ 43 421€ 33 724€ 43 984€ 65 869€ 34 414€ 36 478€ 22 258€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
136 832€ 281 034€ 214 425€ 196 657€ 180 593€ 189 617€ 43 421€ 33 589€ 43 984€ 65 869€ 34 414€ 36 478€ 22 258€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
135€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
93 240€ 125 506€ 52 615€ 12 683€ 16 621€ 2 024€ 93 111€ 99 660€ 90 991€ 92 460€ 99 698€ 93 513€ 104 285€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
425€ 751€ 1 043€ 192€ 699€ 108€ 1 100€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 134€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
92 690€ 125 506€ 52 615€ 12 683€ 16 621€ 2 024€ 92 686€ 98 909€ 89 948€ 92 267€ 98 999€ 93 405€ 103 052€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
8 381€ 1 864€ 7 944€ 5 154€ 5 391€ 3 399€ 2 833€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
8 381€ 1 864€ 7 944€ 5 154€ 5 391€ 3 399€ 2 833€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 381€ 1 864€ 7 944€ 5 154€ 5 391€ 3 399€ 2 833€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
22€ 2€ 5€ 103€ 25€ 29€ 46€ 589€ 236€ 66€ 79€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
2€ 5€ 10€ 25€ 28€ 46€ 58€ 32€ 66€ 78€
103
663
Kurzové zisky
22€ 93€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 531€ 203€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
917 596€ 1 038 889€ 781 256€ 670 703€ 527 386€ 502 014€ 455 446€ 507 549€ 509 599€ 510 827€ 321 690€ 309 400€ 284 778€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
901 077€ 1 028 365€ 770 732€ 660 179€ 516 564€ 491 490€ 441 490€ 490 000€ 490 000€ 490 000€ 300 690€ 290 657€ 268 329€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
16 520€ 10 524€ 10 524€ 10 524€ 10 823€ 10 524€ 13 956€ 17 549€ 19 599€ 20 827€ 21 000€ 18 743€ 16 449€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 147 690€ 1 445 439€ 1 048 296€ 880 044€ 724 606€ 693 758€ 600 384€ 642 826€ 652 564€ 674 899€ 461 429€ 442 856€ 414 234€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
28 686€ 177 465€ 49 391€ 90 265€ 56 190€ 744€ -29 508€ 26 070€ 33 082€ 2 077€ -21 070€ -48 910€ -14 122€
136
591
Splatná daň z príjmov
13 813€ 20 466€ 20 778€ 18 995€ 22 203€ 18 800€ 5€ 5€ 9€ 11€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
20 910€ 32 121€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
14 874€ 156 999€ 28 613€ 50 359€ 1 866€ -18 057€ -29 513€ 26 064€ 33 073€ 2 066€ -21 070€ -48 910€ -14 122€