Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMER - sociálna demokracia

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
444 275€ 418 779€ 431 056€ 439 696€ 452 695€ 469 449€ 486 209€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
437 636€ 412 140€ 424 417€ 433 057€ 446 056€ 462 810€ 479 570€
010
 
Pozemky (031)
51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€ 51 451€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
331 158€ 345 317€ 359 478€ 373 639€ 387 800€ 401 961€ 416 122€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
15 653€ 15 372€ 13 489€ 7 967€ 6 805€ 9 399€ 11 998€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
39 375€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
10 469 231€ 6 590 654€ 10 850 481€ 12 169 833€ 13 433 755€ 8 455 410€ 8 692 051€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 408€ 1 590€ 1 546€ 1 515€ 2 104€ 1 702€ 1 844€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
1 408€ 1 590€ 1 546€ 1 515€ 2 104€ 1 702€ 1 844€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
7 242€ 380 838€ 2 897€ 23 897€ 7 786€ 1 520 264€ 2 760€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
7 242€ 377 954€ 557€ 21 557€ 5 446€ 1 517 420€ 420€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 1 632€ 1 088€ 1 088€ 1 088€ 1 088€ 1 088€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 1 252€ 1 252€ 1 252€ 1 252€ 1 756€ 1 252€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
10 460 581€ 6 208 226€ 10 846 038€ 12 144 422€ 13 423 865€ 6 933 443€ 8 687 447€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
68 067€ 79 717€ 93 652€ 91 655€ 99 697€ 91 713€ 76 463€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
10 392 514€ 6 128 509€ 10 752 387€ 10 952 767€ 13 324 168€ 6 841 730€ 5 610 984€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 1 100 000€ 0€ 3 000 000€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
1 872€ 14 748€ 9 436€ 13 990€ 7 380€ 399 323€ 276 962€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
1 872€ 14 748€ 9 301€ 8 776€ 7 380€ 8 419€ 4 788€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 136€ 5 214€ 0€ 390 904€ 272 174€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
10 915 378€ 7 024 180€ 11 290 974€ 12 623 519€ 13 893 830€ 9 324 181€ 9 455 222€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
10 699 386€ 6 786 172€ 11 102 016€ 12 411 039€ 13 739 232€ 9 153 535€ 9 285 562€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 176 070€ 1 176 070€
063
 
Základné imanie (411)
1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 205 769€ 1 176 070€ 1 176 070€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
5 580 403€ 5 580 247€ 9 895 270€ 11 203 463€ 7 977 464€ 7 974 492€ 8 076 309€
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
5 580 403€ 5 580 247€ 9 895 270€ 11 203 463€ 7 977 464€ 7 974 492€ 8 076 309€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
3 913 215€ 156€ 977€ 1 807€ 4 555 999€ 2 973€ 33 183€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
215 992€ 238 008€ 188 958€ 212 481€ 154 597€ 170 647€ 169 660€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
54 278€ 56 415€ 56 504€ 43 085€ 45 562€ 44 662€ 46 503€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
54 278€ 56 415€ 56 504€ 43 085€ 45 562€ 44 662€ 46 503€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
5 124€ 3 410€ 1 963€ 2 810€ 5 548€ 9 813€ 13 977€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 124€ 3 410€ 1 963€ 2 810€ 5 548€ 9 813€ 13 977€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
156 590€ 178 183€ 130 491€ 166 586€ 103 487€ 116 172€ 109 181€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
63 629€ 74 955€ 39 107€ 101 271€ 35 810€ 48 236€ 45 997€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
49 116€ 46 491€ 48 628€ 35 572€ 36 734€ 36 864€ 34 031€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
30 451€ 28 518€ 30 157€ 21 211€ 22 406€ 22 569€ 21 180€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
13 344€ 28 131€ 12 481€ 8 412€ 8 417€ 8 382€ 7 601€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
49€ 88€ 119€ 119€ 119€ 122€ 372€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
10 915 378€ 7 024 180€ 11 290 974€ 12 623 519€ 13 893 830€ 9 324 181€ 9 455 222€