Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SMER - sociálna demokracia

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
82 355€ 82 343€ 58 797€ 140 962€ 55 059€ 54 081€ 43 203€ 68 174€
02
502
Spotreba energie
41 169€ 36 252€ 35 024€ 32 505€ 27 602€ 28 234€ 28 892€ 26 730€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
36 195€ 28 239€ 33 369€ 20 050€ 29 154€ 30 201€ 35 049€ 43 675€
05
512
Cestovné
19 088€ 4 920€ 18 112€ 11 268€ 12 146€ 8 133€ 21 385€ 20 558€
06
513
Náklady na reprezentáciu
62 317€ 83 445€ 108 803€ 71 016€ 79 555€ 74 609€ 62 397€ 64 046€
07
518
Ostatné služby
806 657€ 1 315 883€ 1 144 952€ 1 008 792€ 874 331€ 870 668€ 864 174€ 1 003 915€
08
521
Mzdové náklady
888 872€ 855 400€ 856 182€ 810 895€ 655 757€ 602 952€ 576 507€ 569 526€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
290 715€ 279 340€ 281 283€ 258 671€ 210 347€ 194 353€ 187 908€ 187 398€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
34 107€ 32 669€ 26 902€ 23 137€ 18 496€ 15 179€ 14 138€ 14 276€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
3 747€ 3 747€ 3 497€ 3 497€ 3 497€ 3 497€ 3 497€ 3 497€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 971€ 2 411€ 1 750€ 499€ 614€ 520€ 452€ 458€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
7 200€ 1 088€
19
544
Úroky
166€ 0€ 27€
20
545
Kurzové straty
263€ 170€ 117€ 125€ 134€ 1€ 115€ 188€
21
546
Dary
0€ 1 736€ 2 016€
22
547
Osobitné náklady
1 012 777€ 1 724 998€ 4 190 497€ 1 605 315€ 2 074 620€ 3 193 624€ 2 176 545€ 3 814 592€
23
548
Manká a škody
0€ 1 252€
24
549
Iné ostatné náklady
46 736€ 12 616€ 8 797€ 7 985€ 7 707€ 37 901€ 7 666€ 8 041€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 532€ 26 151€ 21 592€ 27 984€ 27 669€ 28 934€ 23 460€ 45 636€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-8 137€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
51 666€ 39 715€ 30 226€ 29 551€ 29 435€ 42 484€ 32 422€ 33 970€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 230 000€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 411 395€ 4 530 639€ 7 049 901€ 4 052 253€ 4 106 123€ 5 185 372€ 4 079 547€ 5 906 722€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 10 271€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 2 687€ 1 801€ 5 418€ 4 030€ 129 307€ 296 167€
54
645
Kurzové zisky
3€ 0€ 1€ 0€ 2€ 50€ 1€ 1€
55
646
Prijaté dary
0€ 1 736€ 1 736€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
651€ 272€ 262€ 272€ 300€ 292€ 863€ 311€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 5 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 500€ 0€ 100€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
885 000€ 0€ 4 316 000€ 1 310 000€ 1 330 000€ 0€ 135 000€ 1 800 000€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
24 116€ 24 116€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
16 446€ 20 393€ 42 599€ 53 422€ 83 212€ 90 430€ 107 747€ 145 927€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 487 500€ 8 385 293€ 2 669 929€ 2 669 929€ 2 669 929€ 9 702 543€ 3 690 820€ 3 690 820€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 413 716€ 8 445 846€ 7 051 395€ 4 055 341€ 4 108 778€ 9 817 261€ 4 085 390€ 5 954 978€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
2 321€ 3 915 207€ 1 494€ 3 088€ 2 655€ 4 631 889€ 5 843€ 48 256€
76
591
Daň z príjmov
1 165€ 1 992€ 1 338€ 2 111€ 849€ 75 890€ 2 870€ 15 072€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
1 155€ 3 913 215€ 156€ 977€ 1 807€ 4 555 999€ 2 973€ 33 183€