Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
336€ 326€ 387€ 2 088€ 3 327€ 5 100€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
336€ 326€ 387€ 2 088€ 3 327€ 5 100€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
4€ 16€ 48€ 48€ 48€ 48€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
332€ 310€ 339€ 3 279€ 5 052€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221 AÚ))
2 041€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 50€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 50€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
336€ 376€ 387€ 2 088€ 3 327€ 5 100€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-2 056€ -1 324€ -1 480€ 1 053€ -92 481€ -91 632€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-1 324€ -1 480€ 1 053€ -92 481€ -91 632€ -106 824€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-732€ 156€ -2 533€ 93 534€ -849€ 15 192€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
2 392€ 1 700€ 1 868€ 1 036€ 95 808€ 96 732€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
1 350€ 1 600€ 1 768€ 946€ 550€ 748€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
1 350€ 1 600€ 1 768€ 946€ 550€ 748€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
1 026€ 100€ 100€ 90€ 64€ 90€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
976€ 100€ 100€ 90€ 64€ 90€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
49€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
16€ 0€ 95 194€ 95 894€
099
 
Bežné bankové úvery
(231+ 232 + 461AÚ))
16€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci
(241+ 249))
0€ 95 194€ 95 894€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
336€ 376€ 387€ 2 088€ 3 327€ 5 100€