Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

"KOMPLEX", záujmové združenie obcí

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
309 201€ 309 201€ 309 201€ 309 201€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
225 619€ 225 619€ 225 619€ 225 619€
010
 
Pozemky
(031))
225 619€ 225 619€ 225 619€ 225 619€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
83 582€ 83 582€ 83 582€ 83 582€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
(062 - 096 AÚ))
83 582€ 83 582€ 83 582€ 83 582€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
287 295€ 35 503€ 6 044€ 14 177€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
157 458€ 2 677€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
18 378€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
139 080€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
2 677€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
129 837€ 35 503€ 6 044€ 11 500€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
158€ 551€ 393€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
129 837€ 35 345€ 5 493€ 11 107€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
596 496€ 344 704€ 315 246€ 323 378€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
436 527€ 342 028€ 312 569€ 320 701€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
181 338€ 181 338€ 181 338€ 181 338€
063
 
Základné imanie
(411))
181 338€ 181 338€ 181 338€ 181 338€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
60 689€ 31 231€ 9 363€ 42 871€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
194 499€ 129 458€ 121 868€ 96 492€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
157 293€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
157 293€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
157 293€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
2 677€ 2 677€ 2 677€ 2 677€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
2 677€ 2 677€ 2 677€ 2 677€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
596 496€ 344 704€ 315 246€ 323 378€