Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

2019 2018 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 161 170€ 2 255 070€ 3 569 703€ 3 716 310€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 2 398€ 20 120€ 20 120€
004
 
Softvér 013 -
(073+091AÚ))
0€ 2 398€ 20 120€ 20 120€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 161 170€ 2 252 672€ 3 549 583€ 3 696 190€
010
 
Pozemky
(031))
115 545€ 115 545€ 108 697€ 123 528€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
1 618 781€ 1 618 330€ 2 327 048€ 2 590 919€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
345 611€ 404 140€ 1 036 899€ 917 498€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
76 573€ 104 753€ 41 135€ 41 136€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042 - 094))
4 660€ 9 904€ 35 804€ 23 109€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 800 240€ 1 281 552€ 962 010€ 836 461€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
139 395€ 159 340€ 144 640€ 129 071€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
139 395€ 159 340€ 144 640€ 129 071€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 152 836€ 1 105 538€ 764 657€ 688 642€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
1 121 706€ 1 068 472€ 74 120€ 684 833€
044
 
Ostatné pohľadávky
(315 AÚ - 391 AÚ))
1 958€ 6 854€ 684 878€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+ 348))
0€ 1 991€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
29 172€ 28 221€ 5 659€ 3 809€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
508 009€ 16 674€ 52 713€ 18 748€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
3 394€ 3 073€ 571€ 2 164€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
504 615€ 13 601€ 52 142€ 16 584€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
10 694€ 9 116€ 6 556€ 4 915€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
10 694€ 9 116€ 7 371€ 4 915€
059
 
Príjmy budúcich období
(385))
0€ 0€ -815€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
3 972 104€ 3 545 738€ 4 538 269€ 4 557 686€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-542 076€ -378 659€ 696 799€ 1 327 443€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 730 482€ 1 730 482€ 1 730 483€ 1 728 217€
063
 
Základné imanie
(411))
5 706 494€ 5 706 494€ 5 706 495€ 5 704 229€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
(414))
-3 976 012€ -3 976 012€ -3 976 012€ -3 976 012€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
24 435€ 24 435€ 24 435€ 24 435€
071
 
Ostatné fondy
(427))
24 435€ 24 435€ 24 435€ 24 435€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
-2 133 576€ -2 212 041€ -425 475€ 475 169€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
-163 417€ 78 465€ -632 644€ -900 378€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
3 632 024€ 2 980 104€ 2 423 513€ 1 728 877€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
296 154€ 263 891€ 127 384€ 80 566€
077
 
Ostatné rezervy
(459AÚ))
24 112€ 24 112€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
272 042€ 239 779€ 127 384€ 80 566€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
114 675€ 154 750€ 324 434€ 282 573€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
2 799€ 1 484€ 6 124€ 41€
082
 
Záväzky z nájmu
(474 AÚ))
6 544€ 34 864€ 318 310€ 282 532€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
105 332€ 118 402€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
2 767 715€ 2 028 063€ 1 971 695€ 1 365 738€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
1 396 514€ 1 335 963€ 1 307 832€ 962 351€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
240 312€ 206 804€ 149 620€ 127 852€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
252 653€ 220 761€ 188 912€ 154 884€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
361 805€ 259 620€ 275 115€ 61 635€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
503 027€ 0€
096
 
Ostatné záväzky
(379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ))
13 404€ 4 915€ 50 216€ 59 016€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
453 480€ 533 400€
098
 
Dlhodobé bankové úvery
(461AÚ))
453 480€ 533 400€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
882 156€ 944 293€ 1 417 957€ 1 501 366€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
5 187€ 4 423€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
876 969€ 939 870€ 141 957€ 1 501 366€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
3 972 104€ 3 545 738€ 4 538 269€ 4 557 686€