Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.

2021 2020 2019 2018 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
2 535 673€ 2 770 184€ 2 161 170€ 2 255 070€ 3 569 703€ 3 716 310€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 2 398€ 20 120€ 20 120€
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 398€ 20 120€ 20 120€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
2 535 673€ 2 770 184€ 2 161 170€ 2 252 672€ 3 549 583€ 3 696 190€
010
 
Pozemky (031)
115 545€ 115 545€ 115 545€ 115 545€ 108 697€ 123 528€
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
1 538 599€ 1 525 625€ 1 618 781€ 1 618 330€ 2 327 048€ 2 590 919€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
840 671€ 918 844€ 345 611€ 404 140€ 1 036 899€ 917 498€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
20 872€ 56 727€ 76 573€ 104 753€ 41 135€ 41 136€
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
19 986€ 153 443€ 4 660€ 9 904€ 35 804€ 23 109€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 783 899€ 1 441 199€ 1 800 240€ 1 281 552€ 962 010€ 836 461€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
316 139€ 206 209€ 139 395€ 159 340€ 144 640€ 129 071€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
284 789€ 206 209€ 139 395€ 159 340€ 144 640€ 129 071€
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
31 350€ 0€ 0€ 0€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 320 728€ 1 222 932€ 1 152 836€ 1 105 538€ 764 657€ 688 642€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
1 292 272€ 1 191 166€ 1 121 706€ 1 068 472€ 74 120€ 684 833€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
4€ 0€ 1 958€ 6 854€ 684 878€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 2 954€ 0€ 1 991€
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
28 452€ 28 812€ 29 172€ 28 221€ 5 659€ 3 809€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
147 032€ 12 058€ 508 009€ 16 674€ 52 713€ 18 748€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
6 560€ 7 705€ 3 394€ 3 073€ 571€ 2 164€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
140 472€ 4 353€ 504 615€ 13 601€ 52 142€ 16 584€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
7 531€ 8 725€ 10 694€ 9 116€ 6 556€ 4 915€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
7 531€ 8 725€ 10 694€ 9 116€ 7 371€ 4 915€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ -815€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
4 327 103€ 4 220 108€ 3 972 104€ 3 545 738€ 4 538 269€ 4 557 686€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
-1 246 699€ -1 060 672€ -542 076€ -378 659€ 696 799€ 1 327 443€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
1 730 482€ 1 730 482€ 1 730 482€ 1 730 482€ 1 730 483€ 1 728 217€
063
 
Základné imanie (411)
5 706 494€ 5 706 494€ 5 706 494€ 5 706 494€ 5 706 495€ 5 704 229€
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
-3 976 012€ -3 976 012€ -3 976 012€ -3 976 012€ -3 976 012€ -3 976 012€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
24 435€ 24 435€ 24 435€ 24 435€ 24 435€ 24 435€
071
 
Ostatné fondy (427)
24 435€ 24 435€ 24 435€ 24 435€ 24 435€ 24 435€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-2 815 589€ -2 296 993€ -2 133 576€ -2 212 041€ -425 475€ 475 169€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
-186 027€ -518 596€ -163 417€ 78 465€ -632 644€ -900 378€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
4 269 710€ 3 891 754€ 3 632 024€ 2 980 104€ 2 423 513€ 1 728 877€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
379 150€ 331 284€ 296 154€ 263 891€ 127 384€ 80 566€
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 24 112€ 24 112€ 24 112€
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
379 150€ 307 172€ 272 042€ 239 779€ 127 384€ 80 566€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
417 122€ 134 241€ 114 675€ 154 750€ 324 434€ 282 573€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
5 386€ 3 039€ 2 799€ 1 484€ 6 124€ 41€
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€ 6 544€ 34 864€ 318 310€ 282 532€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
411 736€ 131 202€ 105 332€ 118 402€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
3 179 798€ 3 052 669€ 2 767 715€ 2 028 063€ 1 971 695€ 1 365 738€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
2 390 878€ 2 049 564€ 1 396 514€ 1 335 963€ 1 307 832€ 962 351€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
340 221€ 233 179€ 240 312€ 206 804€ 149 620€ 127 852€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
212 167€ 247 093€ 252 653€ 220 761€ 188 912€ 154 884€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
126 394€ 460 037€ 361 805€ 259 620€ 275 115€ 61 635€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
1 334€ 0€ 503 027€ 0€
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
108 804€ 62 796€ 13 404€ 4 915€ 50 216€ 59 016€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
293 640€ 373 560€ 453 480€ 533 400€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
293 640€ 373 560€ 453 480€ 533 400€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
1 304 092€ 1 389 026€ 882 156€ 944 293€ 1 417 957€ 1 501 366€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
4 514€ 6 524€ 5 187€ 4 423€
103
 
Výnosy budúcich období (384)
1 299 578€ 1 382 502€ 876 969€ 939 870€ 141 957€ 1 501 366€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
4 327 103€ 4 220 108€ 3 972 104€ 3 545 738€ 4 538 269€ 4 557 686€