Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o.

2021 2020 2019 2018 2012 2011
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 580 867€ 1 269 460€ 1 352 023€ 1 218 496€ 1 116 845€ 802 153€
02
502
Spotreba energie
164 185€ 176 709€ 180 760€ 167 032€ 225 938€ 260 182€
03
504
Predaný tovar
115 281€ 0€ 0€ 0€ 60 722€
04
511
Opravy a udržiavanie
118 758€ 152 739€ 247 710€ 144 317€ 10 718€ 10 128€
05
512
Cestovné
20 199€ 28 430€ 29 187€ 26 516€ 9 227€ 4 392€
06
513
Náklady na reprezentáciu
775€ 1 200€ 1 517€ 1 061€ 1 167€ 625€
07
518
Ostatné služby
459 874€ 435 688€ 415 382€ 418 805€ 285 294€ 145 258€
08
521
Mzdové náklady
4 634 442€ 4 140 966€ 3 767 323€ 3 274 789€ 2 218 000€ 1 966 837€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 577 072€ 1 402 907€ 1 274 210€ 1 095 879€ 726 704€ 627 788€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 1 078€
11
527
Zákonné sociálne náklady
54 326€ 46 360€ 46 452€ 28 141€ 12 032€ 1 762€
12
528
Ostatné sociálne náklady
23€ 0€ 0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
8 472€ 8 472€ 8 274€ 8 274€
15
538
Ostatné dane a poplatky
12 711€ 5 442€ 5 414€ 4 659€ 30 603€ 27 233€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
190€ 182€ 53 817€ 239 608€
17
542
Ostatné pokuty a penále
317€ 305€ 5 731€ 1 011€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
19
544
Úroky
21 473€ 15 018€ 16 186€ 19 231€
20
545
Kurzové straty
0€ 3€ 0€ 28€ 31 502€ 79 168€
21
546
Dary
0€ 0€ 0€ 0€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 76 504€
23
548
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
67 649€ 50 033€ 46 264€ 41 445€ 1 420€ 1 729€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
366 506€ 371 373€ 270 040€ 258 871€ 392 617€ 493 904€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 48 864€ 10 552€
27
553
Predané cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€ 0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
25 698€ 0€ 0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€ 0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 17 050€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 0€ 0€ 291€ 581€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€ 0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€ 0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
9 228 818€ 8 105 287€ 7 720 290€ 6 948 163€ 5 265 498€ 4 433 370€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
7 757 414€ 7 071 064€ 6 715 781€ 6 232 818€ 3 997 029€ 3 136 456€
41
604
Tržby za predaný tovar
145 174€ 0€ 0€ 0€ 60 722€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€ 0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€ 3 447€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€ 0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
53
644
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
30 030€ 13 589€ 2 853€ 5 785€
56
647
Osobitné výnosy
2 538€ 3 248€ 11 439€ 6 725€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 19 979€ 1 421€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 0€ 535 980€ 521 133€ 139 412€ 173 533€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 3 000€ 0€ 1 308€ 311 964€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
151€ 323€ 0€ 169€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
0€ 0€ 0€ 0€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
187 131€ 188 937€ 184 779€ 176 602€ 153 645€ 128 465€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€ 0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 74€ 74€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 0€ 0€ 92€ 36€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€ 0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 918€ 339€ 654€ 0€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€ 0€ 0€
73
691
Dotácie
948 459€ 329 036€ 128 506€ 107 267€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
9 072 815€ 7 609 536€ 7 579 992€ 7 051 808€ 4 686 364€ 3 439 985€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-156 003€ -495 751€ -140 298€ 103 645€ -579 134€ -993 385€
76
591
Daň z príjmov
30 024€ 22 845€ 23 119€ 25 180€ 53 510€ 5 079€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-186 027€ -518 596€ -163 417€ 78 465€ -632 644€ -998 464€