Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o.

2019 2018 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 352 023€ 1 218 496€ 1 116 845€ 802 153€
02
502
Spotreba energie
180 760€ 167 032€ 225 938€ 260 182€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€ 60 722€
04
511
Opravy a udržiavanie
247 710€ 144 317€ 10 718€ 10 128€
05
512
Cestovné
29 187€ 26 516€ 9 227€ 4 392€
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 517€ 1 061€ 1 167€ 625€
07
518
Ostatné služby
415 382€ 418 805€ 285 294€ 145 258€
08
521
Mzdové náklady
3 767 323€ 3 274 789€ 2 218 000€ 1 966 837€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
1 274 210€ 1 095 879€ 726 704€ 627 788€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 1 078€
11
527
Zákonné sociálne náklady
46 452€ 28 141€ 12 032€ 1 762€
14
532
Daň z nehnuteľností
8 274€ 8 274€
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 414€ 4 659€ 30 603€ 27 233€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
53 817€ 239 608€
17
542
Ostatné pokuty a penále
5 731€ 1 011€
19
544
Úroky
16 186€ 19 231€
20
545
Kurzové straty
0€ 28€ 31 502€ 79 168€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€ 76 504€
24
549
Iné ostatné náklady
46 264€ 41 445€ 1 420€ 1 729€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
270 040€ 258 871€ 392 617€ 493 904€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 48 864€ 10 552€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 0€ 17 050€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
0€ 0€ 291€ 581€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
7 720 290€ 6 948 163€ 5 265 498€ 4 433 370€
Výnosy
40
602
Tržby z predaja služieb
6 715 781€ 6 232 818€ 3 997 029€ 3 136 456€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€ 60 722€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 3 447€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1€
55
646
Prijaté dary
2 853€ 5 785€
56
647
Osobitné výnosy
11 439€ 6 725€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€ 19 979€ 1 421€
58
649
Iné ostatné výnosy
535 980€ 521 133€ 139 412€ 173 533€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 1 308€ 311 964€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 169€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
184 779€ 176 602€ 153 645€ 128 465€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 0€ 74€ 74€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
0€ 0€ 92€ 36€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
654€ 0€
73
691
Dotácie
128 506€ 107 267€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
7 579 992€ 7 051 808€ 4 686 364€ 3 439 985€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-140 298€ 103 645€ -579 134€ -993 385€
76
591
Daň z príjmov
23 119€ 25 180€ 53 510€ 5 079€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
-163 417€ 78 465€ -632 644€ -998 464€