Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Banská Bystrica

2023 2022 2021
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
20 954€ 25 923€ 14 028€
02
502
Spotreba energie
87 487€ 50 569€ 44 091€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
105 431€ 90 289€ 21 598€
05
512
Cestovné
06
513
Náklady na reprezentáciu
1 142€ 536€ 200€
07
518
Ostatné služby
24 841€ 19 963€ 17 891€
08
521
Mzdové náklady
32 364€ 32 542€ 28 542€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
9 709€ 8 667€ 7 586€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
2 085€ 1 823€ 1 595€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
118€ 118€ 118€
14
532
Daň z nehnuteľností
13 345€ 11 252€ 11 252€
15
538
Ostatné dane a poplatky
3 805€ 3 238€ 2 935€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
47€ 1 019€ 2 072€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
21 545€
24
549
Iné ostatné náklady
3 647€ 3 963€ 3 869€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
34 264€ 35 253€ 44 513€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
108 182€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
16 968€ 16 137€ 2 198€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
4 240€ 2 783€ 16 078€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
220€ 714€ 80€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
360 668€ 412 972€ 240 190€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
18 736€ 26 923€ 40 443€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
24€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
53 879€ 54 776€ 41 196€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
1 340€ 580€ 16 961€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500 000€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
68 262€ 76 981€ 75 990€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
4 000€ 8 000€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
17 574€ 15 499€ 12 032€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 700€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
159 792€ 680 484€ 194 621€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-200 876€ 267 512€ -45 569€
76
591
Daň z príjmov
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-200 876€ 267 512€ -45 569€