Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
150 797€ 134 938€ 21 393€
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
150 797€ 134 938€ 21 939€
010
 
Pozemky
(031))
22 194€ 22 194€
012
 
Stavby 021 -
(081 - 092AÚ))
101 072€ 107 402€ 13 627€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 -
(082 + 092AÚ))
1 569€ 5 342€ 8 312€
014
 
Dopravné prostriedky 023 -
(083 + 092AÚ))
25 962€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
41 073€ 24 853€ 69 984€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
1 814€ 737€ 2 581€
031
 
Materiál
(112 + 119) - 191)
1 814€ 737€ 500€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby
(314 AÚ - 391 AÚ))
2 081€
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
2 605€ 3 327€ 328€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku
(311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ)
2 099€ 1 992€ 0€
046
 
Daňové pohľadávky
(341 až 345))
95€ 95€
050
 
Iné pohľadávky
(335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ)
411€ 1 240€ 328€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
36 654€ 20 789€ 67 075€
052
 
Pokladnica
(211 + 213))
2 186€ 253€ 1 655€
053
 
Bankové účty
(221 AÚ + 261))
34 468€ 20 536€ 65 420€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
453€ 614€ 552€
058
1.
Náklady budúcich období
(381))
453€ 614€ 552€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
192 323€ 160 405€ 92 475€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
104 831€ 86 334€ 82 683€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
44 549€ 44 549€ 44 549€
063
 
Základné imanie
(411))
44 549€ 44 549€ 44 549€
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
2 011€ 2 011€ 2 011€
069
 
Rezervný fond
(421))
2 011€ 2 011€ 2 011€
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+; - 428))
42 228€ 36 124€ 33 240€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 -
(r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r. 101))
16 043€ 3 650€ 2 883€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
64 971€ 70 421€ 2 044€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
6 160€ 3 753€ 1 762€
078
 
Krátkodobé rezervy
(323 + 451AÚ + 459AÚ))
6 160€ 3 753€ 1 762€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
58 188€ 65 009€ 128€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
84€ 137€ 128€
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky
(373 AÚ + 479 AÚ))
58 104€ 64 872€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
623€ 1 659€ 154€
088
 
Záväzky z obchodného styku
(321 až 326) okrem 323)
43€ 5€
089
 
Záväzky voči zamestnancom
(331+ 333))
437€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
(336))
143€
091
 
Daňové záväzky
(341 až 345))
154€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348))
1 654€
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
22 521€ 3 650€ 7 748€
102
1.
Výdavky budúcich období
(383))
2 273€
103
 
Výnosy budúcich období
(384))
22 521€ 3 650€ 5 475€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
192 323€ 160 405€ 92 475€