Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
114 930€ 121 061€ 128 354€ 150 797€ 134 938€ 21 393€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€ 0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
114 930€ 121 061€ 128 354€ 150 797€ 134 938€ 21 939€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
22 194€ 22 194€ 22 194€ 22 194€ 22 194€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
91 292€ 96 043€ 100 793€ 101 072€ 107 402€ 13 627€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
1 444€ 2 824€ 5 367€ 1 569€ 5 342€ 8 312€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 25 962€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
58 499€ 83 102€ 95 884€ 41 073€ 24 853€ 69 984€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
2 457€ 2 442€ 1 913€ 1 814€ 737€ 2 581€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
2 457€ 2 442€ 1 913€ 1 814€ 737€ 500€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
2 081€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 094€ 1 778€ 2 007€ 2 605€ 3 327€ 328€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
95€ 39€ 60€ 2 099€ 1 992€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
45€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
95€ 95€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
999€ 1 693€ 1 947€ 411€ 1 240€ 328€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
54 948€ 78 882€ 91 964€ 36 654€ 20 789€ 67 075€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
930€ 718€ 195€ 2 186€ 253€ 1 655€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
54 018€ 78 163€ 91 769€ 34 468€ 20 536€ 65 420€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
630€ 921€ 1 322€ 453€ 614€ 552€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
526€ 723€ 1 322€ 453€ 614€ 552€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
104€ 197€ 0€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
174 059€ 205 083€ 225 560€ 192 323€ 160 405€ 92 475€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
142 146€ 173 766€ 196 347€ 104 831€ 86 334€ 82 683€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
44 549€ 44 549€ 44 549€ 44 549€ 44 549€ 44 549€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
44 549€ 44 549€ 44 549€ 44 549€ 44 549€ 44 549€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
2 011€ 2 011€ 2 011€ 2 011€ 2 011€ 2 011€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
2 011€ 2 011€ 2 011€ 2 011€ 2 011€ 2 011€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
127 206€ 149 787€ 140 904€ 42 228€ 36 124€ 33 240€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-31 620€ -22 581€ 8 884€ 16 043€ 3 650€ 2 883€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
19 353€ 17 032€ 12 751€ 64 971€ 70 421€ 2 044€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
16 697€ 9 895€ 4 917€ 6 160€ 3 753€ 1 762€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
16 697€ 9 895€ 4 917€ 6 160€ 3 753€ 1 762€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
395€ 259€ 188€ 58 188€ 65 009€ 128€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
395€ 259€ 188€ 84€ 137€ 128€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
58 104€ 64 872€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
2 261€ 6 878€ 7 646€ 623€ 1 659€ 154€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
504€ 159€ 44€ 43€ 5€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
10€ 0€ 437€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 143€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
2€ 0€ 154€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
5 854€ 5 842€ 1 654€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
1 758€ 852€ 1 760€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
12 560€ 14 286€ 16 462€ 22 521€ 3 650€ 7 748€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
104€ 607€ 2 273€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
12 560€ 14 181€ 15 855€ 22 521€ 3 650€ 5 475€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
174 059€ 205 083€ 225 560€ 192 323€ 160 405€ 92 475€