Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
26 323€ 33 350€ 27 204€ 17 727€ 13 022€ 17 210€
02
502
Spotreba energie
7 772€ 5 739€ 5 079€ 8 019€ 7 833€ 8 499€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
4 494€ 5 077€ 3 500€ 18 200€ 11 207€ 10 212€
05
512
Cestovné
389€ 85€ 244€ 186€ 162€ 486€
06
513
Náklady na reprezentáciu
556€ 545€ 0€ 11€
07
518
Ostatné služby
11 181€ 9 456€ 8 338€ 2 807€ 4 607€ 11 164€
08
521
Mzdové náklady
250 001€ 216 238€ 191 880€ 91 051€ 86 863€ 86 668€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
78 624€ 75 766€ 67 794€ 29 777€ 29 579€ 29 253€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
419€ 410€ 207€ 955€ 979€ 986€
11
527
Zákonné sociálne náklady
4 395€ 5 469€ 4 688€ 2 134€ 2 253€ 1 986€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
10€
14
532
Daň z nehnuteľností
1 057€ 1 009€ 1 144€
15
538
Ostatné dane a poplatky
624€ 581€ 519€ 514€ 581€ 511€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
3 628€
17
542
Ostatné pokuty a penále
4€
18
543
Odpísanie pohľadávky
39€ 18€ 4€
19
544
Úroky
4 558€ 1 215€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
0€ 9€
24
549
Iné ostatné náklady
1 254€ 1 240€ 1 260€ 1 172€ 2 019€ 737€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 131€ 7 294€ 7 889€ 9 483€ 6 002€ 4 717€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
393 259€ 362 288€ 319 747€ 190 225€ 166 322€ 172 440€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
49 644€ 44 654€ 41 118€ 37 400€ 31 832€ 30 811€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
24€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
891€ 2 685€ 2 285€ 1 575€ 1 751€ 1 491€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
80€ 79€ 89€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
1 794€ 1 852€ 1 801€ 949€ 3 040€ 2 498€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
2€ 11€
58
649
Iné ostatné výnosy
104€ 37€ 3 692€ 173€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 515€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
600€ 200€ 200€ 300€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 168€ 800€ 1 500€ 2 533€ 100€ 1 500€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
130€ 802€ 84€ 532€ 6 554€ 4 916€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
6 570€ 5 705€ 10 022€ 10 659€ 6 358€ 11 317€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
300 736€ 283 198€ 271 784€ 145 136€ 119 900€ 122 397€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
361 639€ 339 707€ 328 631€ 206 271€ 169 987€ 175 343€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-31 620€ -22 581€ 8 884€ 16 046€ 3 665€ 2 903€
76
591
Daň z príjmov
3€ 15€ 20€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-31 620€ -22 581€ 8 884€ 16 043€ 3 650€ 2 883€