Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Spoločnosť absolventov a priateľov Technickej univerzity v Košiciach, neinvestičný fond, Košice-Sever'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 967,15 € Finančný príspevok vo forme daru pre zmiešaný spevácky zbor TUKE - Collegium Technicum - úhrada časti nákladov spojených s materiálnym vybavením súboru, pracovné sústredenie.
e) podpora vzdelávania 730 € Finančný príspevok vo forme daru pre Propagačnú komisiu TUKE - podpora aktivít počas "Dňa otvorených dverí TUKE" - laserové premietanie a videopozdrav.
e) podpora vzdelávania 5 094 € Finančný príspevok vo forme daru pre Propagačnú komisiu TUKE - úhrada časti nákladov spojených s propagáciou vzdelávania na TUKE v publikácii "Košice región".
e) podpora vzdelávania 2 176 € Finančný príspevok vo forme daru pre TUKE - úhrada časti nákladov spojených s vytvorením materskej škôlky pre zamestnancov a študentov TUKE.
e) podpora vzdelávania 2 600 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - úhrada nákladov spojených so súťažou pre stredné školy "Strojár-inovátor".
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 4 261 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - úhrada časti nákladov na stretnutie zamestnancov a bývalých zamestnancov fakulty spojené s kultúrnym podujatím.
e) podpora vzdelávania 2 804,47 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - úhradu časti nákladov spojených s obstaraním licencií na výučbu vybraných SW.
e) podpora vzdelávania 4 466,4 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - úhrada nákladov spojených s obstaraním špeciálneho prístroja slúžiaceho na výučbu.
e) podpora vzdelávania 9 781,34 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - propagácia vzdelávania na fakulte (nástenná maľba, Zelená stena).
e) podpora vzdelávania 1 476,6 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - obstaranie kancelárskych potrieb súvisiacich s tvorbou materiálov na propagáciu vzdelávania na fakulte.
e) podpora vzdelávania 2 149,2 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - obstaranie špeciálneho prístroja na výučbu na fakulte (Programovacia stanica - frézovanie).
e) podpora vzdelávania 1 560 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - reklamná kampaň súvisiaca s propagáciou štúdia na fakulte.
e) podpora vzdelávania 6 557 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - obstaranie reklamných predmetov súvisiacich s propagáciou fakulty a vzdelávania.
h) veda a výskum 1 051,86 € Finančný príspevok vo forme daru pre Strojnícku fakultu TUKE - vývoj modulov pre webové sídlo fakulty, zvýšenie propagácie fakulty prostredníctvom webového sídla.
Spolu 46 675,02 €
Výrok auditora

Účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie neinvestičného fondu SAPTU ku 31. decembru 2019 a jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ing. Oľga Dienešová, štatutárny audítor, Košice 27.04.2020.