Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Správa obecných lesov

2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
0€ 33 684€ 33 438€ 34 269€ 34 075€ 160 180€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
0€ 31 497€ 31 496€ 31 496€ 31 496€ 31 636€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 139€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
0€ 31 497€ 31 496€ 31 496€ 31 496€ 31 497€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
0€ 28 011€ 28 011€ 28 011€ 28 011€ 5 345€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
0€ 1 846€ 1 845€ 1 845€ 1 845€ 1 846€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 1 640€ 1 640€ 1 640€ 1 640€ 1 640€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22 666€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
0€ 2 187€ 1 942€ 2 773€ 2 579€ 128 544€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 630€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 630€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
0€ 0€ 30€ 365€ 414€ 119 568€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 30€ 30€ 0€ 110 229€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 562€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 172€ 251€ 2 596€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 163€ 163€ 4 687€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 494€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
0€ 2 187€ 1 912€ 2 408€ 2 165€ 7 346€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 681€ 402€ 924€ 462€ 235€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
0€ 1 506€ 1 510€ 1 484€ 1 703€ 7 111€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
0€ 33 684€ 33 438€ 34 269€ 34 075€ 160 180€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
0€ -1 034 706€ -1 034 750€ -1 034 669€ -1 034 634€ 17 552€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
24 395€ 24 395€ 24 395€ 24 395€ 24 395€ 24 395€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
24 395€ 24 395€ 24 395€ 24 395€ 24 395€ 24 395€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
-24 395€ -1 059 101€ -1 059 145€ -1 059 064€ -1 059 029€ -6 843€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
-24 182€ -1 059 110€ -1 059 064€ -1 059 057€ -1 054 124€ -1 382€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-214€ 9€ -81€ -7€ -4 905€ -5 461€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
0€ 1 068 390€ 1 068 188€ 1 068 938€ 1 068 709€ 142 628€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 138 135€ 138 135€ 138 135€ 138 135€ 138 307€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 138 135€ 138 135€ 138 135€ 138 135€ 138 135€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 172€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
0€ 1 480€ 1 480€ 1 480€ 1 480€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 1 480€ 1 480€ 1 480€ 1 480€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
0€ 928 775€ 928 573€ 929 323€ 929 094€ 4 321€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 834€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 037€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 871 968€ 871 968€ 871 088€ 871 160€ 974€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 13€ 0€ 146€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 19€ 19€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
0€ 110€ 0€ 223€ 203€ 303€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 56 598€ 56 516€ 57 712€ 57 712€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
0€ 0€ 89€ 0€ 0€ 0€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 99€ 0€ 268€ 0€ 0€