Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
34 558 860€ 36 716 504€ 37 709 408€ 39 632 423€ 38 174 909€ 39 395 846€ 40 482 181€ 43 330 914€ 45 369 571€ 49 331 369€ 55 815 132€ 60 344 901€ 73 804 567€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
9 886 460€ 10 678 634€ 11 000 422€ 9 831 054€ 12 624 457€ 13 679 224€ 14 199 032€ 16 988 356€ 20 078 798€ 25 295 817€ 33 756 973€ 50 018 564€ 64 633 985€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
85 396€ 85 396€ 85 396€ 85 418€ 87 314€ 89 210€ 5 710€ 746€ 15 076€ 68 796€ 120 078€ 142 986€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
22€ 1 918€ 3 814€ 5 710€ 746€ 15 076€ 68 796€ 120 078€ 142 986€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
85 396€ 85 396€ 85 396€ 85 396€ 85 396€ 85 396€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
9 801 064€ 10 593 238€ 10 915 026€ 9 745 636€ 12 537 143€ 13 590 013€ 14 193 322€ 16 988 356€ 20 078 052€ 25 280 742€ 33 688 177€ 49 898 486€ 64 491 000€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
1 997 858€ 1 997 234€ 2 008 502€ 1 856 671€ 1 962 818€ 1 973 285€ 1 980 120€ 2 013 709€ 1 930 225€ 2 028 818€ 2 221 216€ 2 637 405€ 2 852 279€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
2 227€ 2 227€ 2 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
7 591 590€ 8 032 292€ 8 364 250€ 7 266 194€ 9 970 487€ 10 931 762€ 11 897 967€ 14 879 519€ 18 057 232€ 22 923 291€ 30 864 610€ 46 740 417€ 61 138 998€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
100 791€ 82 022€ 113 120€ 28 213€ 2 045€ 3 125€ 29 013€ 54 867€ 88 595€ 134 741€ 193 858€ 106 305€ 131 490€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
3 733€ 5 770€ 15 806€ 17 459€ 25 369€ 34 226€ 0€ 0€ 0€ 7 202€ 21 188€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
104 866€ 473 692€ 411 120€ 577 099€ 576 423€ 647 616€ 286 222€ 40 262€ 0€ 193 892€ 408 493€ 407 158€ 347 044€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
24 667 419€ 26 032 551€ 26 702 649€ 29 795 797€ 25 544 588€ 25 710 002€ 26 277 662€ 26 336 475€ 25 287 377€ 24 028 814€ 22 052 369€ 10 320 237€ 9 161 966€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
329€ 268€ 226€ 261€ 232€ 174€ 107€ 245€ 289€ 256€ 119€ 301€ 1 803€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
329€ 268€ 226€ 261€ 232€ 174€ 107€ 245€ 289€ 256€ 119€ 301€ 676€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 127€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
2 256 245€ 3 476 136€ 4 764 756€ 5 814 996€ 5 080 570€ 6 442 837€ 7 929 076€ 9 035 697€ 10 329 856€ 11 440 576€ 11 126 078€ 7 191 076€ 3 864 995€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
2 185 544€ 3 012 066€ 4 192 042€ 5 504 279€ 4 893 137€ 6 285 971€ 7 754 935€ 8 973 403€ 10 288 111€ 11 330 698€ 10 923 247€ 6 750 506€ 3 590 498€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
4 604€ 1 579€ 1 463€ 1 463€ 1 463€ 1 563€ 2 763€ 2 627€ 1 870€ 1 080€ 4 628€ 10 832€ 121 355€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
26 131€ 388 523€ 345 652€ 306 918€ 178 962€ 141 153€ 85 889€ 57 332€ 36 573€ 99 338€ 195 843€ 200 831€ 125 773€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 31€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
36 939€ 47 144€ 208 028€ 4 471€ 60 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 144€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
692€ 24 490€ 15 235€ 201€ 11 566€ 19 116€ 881€ 1 263€ 0€ 226 339€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
2 336€ 2 336€ 2 336€ 2 336€ 2 336€ 2 584€ 6 374€ 2 336€ 2 421€ 8 197€ 2 359€ 2 538€ 23 226€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
22 410 845€ 22 556 146€ 21 937 667€ 23 980 540€ 20 463 786€ 19 266 992€ 18 348 479€ 17 300 532€ 14 957 232€ 12 587 983€ 10 926 172€ 3 128 860€ 5 295 168€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
563€ 1 055€ 1 256€ 1 001€ 797€ 565€ 668€ 1 791€ 1 046€ 2 112€ 1 435€ 2 880€ 3 713€
087
2.
Ceniny (213)
168€ 212€ 292€ 32€ 49€ 3€ 44€ 354€ 507€ 121€ 103€ 1 375€ 568€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
22 410 114€ 22 554 879€ 21 936 120€ 23 979 508€ 20 462 940€ 19 266 423€ 18 347 767€ 17 298 388€ 14 955 679€ 12 585 750€ 10 924 634€ 3 124 605€ 5 290 887€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 980€ 5 320€ 6 337€ 5 572€ 5 864€ 6 620€ 5 486€ 6 083€ 3 396€ 6 737€ 5 790€ 6 100€ 8 616€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 980€ 5 320€ 6 337€ 5 572€ 5 864€ 6 620€ 5 486€ 6 083€ 3 396€ 6 737€ 5 790€ 6 100€ 8 616€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
34 558 860€ 36 716 504€ 37 709 408€ 39 632 423€ 38 174 909€ 39 395 846€ 40 482 181€ 43 330 914€ 45 369 571€ 49 331 369€ 55 815 132€ 60 344 901€ 73 804 567€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
33 708 699€ 35 300 128€ 36 507 573€ 37 379 043€ 37 327 044€ 38 603 256€ 39 760 134€ 42 364 414€ 44 757 255€ 48 852 728€ 53 280 279€ 58 559 884€ 71 978 886€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
33 708 699€ 35 300 128€ 36 507 573€ 37 379 043€ 37 327 044€ 38 603 256€ 39 760 134€ 42 364 414€ 44 757 255€ 48 852 728€ 53 280 279€ 58 559 884€ 71 978 886€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
35 300 128€ 36 507 573€ 37 379 043€ 37 337 417€ 38 603 256€ 39 760 134€ 42 256 912€ 44 757 255€ 47 649 134€ 52 013 316€ 56 607 288€ 71 470 393€ 79 158 071€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-1 591 429€ -1 207 445€ -871 470€ 41 627€ -1 276 211€ -1 156 878€ -2 496 779€ -2 392 841€ -2 891 879€ -3 160 588€ -3 327 008€ -12 910 509€ -7 179 185€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
850 160€ 1 416 376€ 1 201 835€ 2 253 380€ 847 864€ 792 590€ 722 047€ 966 501€ 605 120€ 478 641€ 2 534 852€ 1 785 017€ 1 825 681€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
16 291€ 7 685€ 10 783€ 30 401€ 30 184€ 15 285€ 51 555€ 85 105€ 93 327€ 113 641€ 142 893€ 185 820€ 509 759€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
16 291€ 7 685€ 10 783€ 30 401€ 30 184€ 15 285€ 51 555€ 85 105€ 93 327€ 113 641€ 142 893€ 185 820€ 509 759€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
606 977€ 727 756€ 564 410€ 1 368 734€ 378 568€ 378 568€ 380 246€ 387 586€ 96 687€ 85 176€ 85 176€ 85 176€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
606 977€ 727 756€ 564 410€ 1 368 734€ 378 568€ 378 568€ 380 246€ 387 586€ 96 687€ 85 176€ 85 176€ 85 176€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
10 724€ 72 584€ 73 025€ 109 712€ 41 291€ 56 424€ 38 515€ 26 192€ 32 945€ 48 657€ 102 251€ 119 636€ 68 595€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
9 942€ 71 238€ 71 089€ 109 233€ 40 895€ 56 116€ 37 608€ 25 068€ 31 929€ 48 303€ 100 483€ 118 990€ 65 680€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
781€ 1 346€ 1 936€ 479€ 396€ 307€ 907€ 1 125€ 1 015€ 355€ 1 769€ 645€ 2 915€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
216 169€ 608 351€ 553 617€ 744 533€ 397 822€ 342 313€ 251 732€ 467 618€ 382 162€ 231 167€ 2 204 532€ 1 394 386€ 1 247 327€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
36 179€ 39 493€ 47 353€ 88 302€ 98 918€ 67 868€ 76 545€ 153 873€ 105 797€ 73 237€ 174 127€ 183 131€ 444 640€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
99 731€ 483 429€ 434 712€ 390 058€ 240 995€ 193 767€ 113 233€ 72 329€ 165 824€ 112 292€ 242 387€ 1 087 080€ 370 557€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
3 456€ 4 281€ 522€ 2 282€ 15 567€ 7 126€ 704€ 2 022€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
42 025€ 48 167€ 33 716€ 11 646€ 19 492€ 23 630€ 23 667€ 87 200€ 76 045€ 585€ 1 741 094€ 61 525€ 99 214€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
422€ 413€ 800€ 752€ 733€ 843€ 308€ 0€ 0€ 521€ 190€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
26 445€ 24 100€ 21 402€ 25 866€ 25 974€ 24 624€ 24 251€ 26 324€ 21 933€ 23 899€ 30 688€ 46 448€ 57 901€
166
15.
Daň z príjmov (341)
192 715€ 22 128€ 105 613€ 3 988€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
5 759€ 5 319€ 4 663€ 5 468€ 6 078€ 5 669€ 4 330€ 5 032€ 3 866€ 4 752€ 5 858€ 9 979€ 9 521€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
21 217€ 12 510€ 0€ 0€ 43€ 0€ 258 367€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
5 609€ 7 430€ 7 515€ 8 508€ 5 632€ 3 786€ 5 116€ 4 215€ 2 425€ 834€ 2 689€ 5 330€ 5 106€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
7 196€ 0€ 0€ 0€ 0€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
7 196€ 0€ 0€ 0€ 0€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€