Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
110 718 € 753 257 € 619 863 € 692 543 € 1 120 451 € 1 570 494 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
31 270 € 38 967 € 538 703 € 576 389 € 735 042 € 1 026 921 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
84 € 252 € 420 € 588 €
005
A.I.2
Software
84 € 252 € 420 € 588 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
30 270 € 38 967 € 538 619 € 576 137 € 734 622 € 1 026 333 €
012
A.II.1
Pozemky
44 579 € 44 579 € 44 579 € 44 579 €
013
A.II.2
Stavby
239 338 € 270 049 € 323 274 € 372 057 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
25 291 € 33 988 € 249 723 € 256 530 € 361 790 € 604 718 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 € 4 979 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 000 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
1 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
79 448 € 714 290 € 81 160 € 115 531 € 285 346 € 441 479 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
18 823 € 34 823 € 118 711 € 179 724 €
032
B.I.1
Materiál
18 823 € 34 823 € 65 878 € 89 391 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
22 336 € 34 940 €
034
B.I.3
Výrobky
30 082 € 55 086 €
036
B.I.5
Tovar
415 € 307 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
78 077 € 702 259 € 51 822 € 64 705 € 150 687 € 228 876 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
74 684 € 701 737 € 50 875 € 64 705 € 124 734 € 209 238 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 € 1 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
93 € 521 € 946 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 300 € 25 953 € 19 638 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 371 € 12 031 € 10 515 € 16 003 € 15 948 € 32 879 €
056
B.IV.1
Peniaze
693 € 693 € 785 € -1 289 € 15 537 € 4 229 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
678 € 11 338 € 9 730 € 17 292 € 411 € 28 650 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
623 € 100 063 € 102 094 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
623 € 100 063 € 102 094 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
110 718 € 753 257 € 619 863 € 692 543 € 1 120 451 € 1 570 494 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-945 657 € -1 038 760 € -1 292 915 € -1 109 644 € -422 615 € -268 439 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 € 9 959 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
122 818 € 122 817 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
122 818 € 122 817 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 777 € 1 777 € 1 777 € 1 777 € 1 777 € 1 777 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
1 777 € 1 777 € 1 777 € 1 777 € 1 777 € 1 777 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 050 496 € -1 304 651 € -1 121 380 € -557 169 € -402 992 € -1 016 165 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
235 744 € -18 411 € -18 411 € -18 411 € -18 411 € -18 411 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 286 240 € -1 286 240 € -1 102 969 € -538 758 € -384 581 € -997 754 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
93 103 € 254 155 € -183 271 € -564 211 € -154 177 € 613 173 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 056 375 € 1 791 857 € 1 912 595 € 1 801 070 € 1 543 024 € 1 838 933 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
2 521 € 2 221 € 2 221 € 2 221 € 15 070 € 18 175 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
2 221 € 2 221 € 2 221 € 15 070 € 18 175 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 521 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
23 747 € 23 747 € 23 747 € 23 744 € 38 862 € 71 912 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
5 267 € 5 267 € 5 267 € 5 264 € 4 034 € 3 582 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
18 480 € 18 480 € 18 480 € 18 480 € 34 828 € 68 330 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
44 387 € 69 529 € 1 414 384 € 1 471 002 € 444 507 € 500 194 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
42 800 € 65 897 € 1 408 174 € 1 371 138 € 328 988 € 359 952 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
600 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
18 434 € 13 042 € 18 906 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
15 015 € 35 678 € 53 784 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
587 € 587 € 3 165 € 46 417 € 63 287 € 31 898 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 000 € 3 045 € 3 045 € 19 998 € 3 512 € 35 054 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
985 720 € 1 696 360 € 449 000 € 264 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
23 243 € 40 103 € 1 044 585 € 1 248 652 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
22 994 € 39 862 € 737 507 € 882 082 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
249 € 241 € 307 078 € 366 570 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
160 € 183 € 1 117 € 42 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
160 € 183 € 1 117 € 42 €