Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LILIA, spol.s r.o. - "v likvidácii" [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.05.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12 039€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-12 039 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
26 169 € 27 818 € 30 058 € 32 128 € 29 698 € 32 179 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
26 169€ 27 818€ 30 058€ 32 128€ 29 698€ 32 179€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
330 € 3 800 € 36 949 € 18 151 € 25 296 € 16 927 € 24 770 € 20 382 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
184€ 2 411€ 6 150€ 12 610€ 9 415€ 8 114€ 13 118€ 14 451€
10
B.2
Služby
146€ 1 389€ 30 799€ 5 541€ 15 881€ 8 813€ 11 652€ 5 931€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-330 € -3 800 € -10 780 € 9 667 € 4 762 € 3 162 € 4 928 € 11 797 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
0 € 2 019 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 998€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
21€
16
C.4
Sociálne náklady
0€
17
D
Dane a poplatky
74€ 314€ 212€ 1 368€ 1 439€ 1 439€ 1 453€ 1 373€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 650€ 4 950€ 4 950€ 7 033€ 3 321€ 7 525€ 12 172€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 500€ 280 000€ 4 800€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 062€ 34 486€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
36€ 6 099€ 6 158€ 6 049€ 8 751€ 10 163€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
245€ 805€ 64€ 998€ 805€ 799€ 781€ 987€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
139 € -9 833 € 229 508 € 6 367 € 10 155 € 6 973 € 3 920 € 5 409 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
0€
39
N
Nákladové úroky
9€ 488€ 481€ 745€ 663€ 685€ 705€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44€ 199€ 672€ 431€ 125€ 420€ 502€ 244€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-44 € -208 € -1 160 € -912 € -870 € -1 083 € -1 187 € -949 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
95 € -10 041 € 228 348 € 5 455 € 9 285 € 5 890 € 2 733 € 4 460 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
20 € 47 953 € 1 200 € 2 043 € 1 296 € 629 € 847 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
20€ 47 953€ 1 200€ 2 043€ 1 296€ 629€ 847€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
75 € -10 041 € 180 395 € 4 255 € 7 242 € 4 594 € 2 104 € 3 613 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
49€ 0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-49 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 € 0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-49 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
95 € -10 041 € 228 348 € 5 455 € 9 285 € 5 890 € 2 684 € 4 460 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
75 € -10 041 € 180 395 € 4 255 € 7 242 € 4 594 € 2 055 € 3 613 €