Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
3 259 374 € 3 213 516 € 3 592 837 € 3 830 081 € 3 503 179 € 3 094 811 € 629 332 € 718 966 € 465 883 € 483 521 € 515 709 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 586 576 € 2 550 860 € 2 626 431 € 2 665 836 € 2 741 507 € 2 720 604 € 96 549 € 56 811 € 2 139 € 15 460 € 29 364 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 873 € 34 588 € 83 248 € 113 752 € 125 006 € 113 947 € 95 670 € 55 419 € 12 331 € 25 650 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 873€ 34 588€ 83 248€ 113 752€ 125 006€ 113 947€ 95 670€ 55 419€ 12 331€ 25 650€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 580 703 € 2 516 272 € 2 543 183 € 2 552 084 € 2 616 501 € 2 606 657 € 879 € 1 392 € 2 139 € 3 129 € 3 714 €
012
A.II.1
Pozemky
655 900€ 617 600€ 617 600€
013
A.II.2
Stavby
1 883 280€ 1 883 280€ 1 883 280€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
41 523€ 15 392€ 42 303€ 2 552 084€ 16 501€ 6 657€ 879€ 1 392€ 2 139€ 3 129€ 3 714€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 600 000€ 2 600 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
661 831 € 650 334 € 957 769 € 1 158 638 € 757 125 € 369 485 € 529 255 € 658 633 € 461 558 € 454 310 € 477 069 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
33 064 € 20 429 € 23 025 € 48 438 € 19 520 € 39 037 € 37 782 € 21 700 € 5 360 € 15 308 € 25 542 €
035
B.I.1
Materiál
48 438€ 19 520€ 39 037€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
33 064€ 20 429€ 23 025€ 37 782€ 21 700€ 5 360€ 15 308€ 25 542€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
227 840 € 156 802 € 141 586 € 9 249 € 24 450 € 28 697 € 30 380 € 16 227 € 12 809 € 3 783 € 788 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
227 840 € 156 802 € 141 309 € 9 249 € 24 450 € 28 697 € 30 380 € 7 147 € 12 809 € 3 783 € 2 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
227 840€ 156 802€ 141 309€ 9 249€ 24 450€ 28 697€ 30 380€ 7 147€ 12 809€ 3 783€ 2€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
277€ 9 080€ 993€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-207€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
400 927 € 473 103 € 793 158 € 1 100 951 € 713 155 € 301 751 € 461 093 € 620 706 € 443 389 € 435 219 € 450 739 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 437€ 7 804€ 9 657€ 4 549€ 14 887€ 6 103€ 8 294€ 2 802€ 5 489€ 4 596€ 4 413€
073
B.V.2.
Účty v bankách
396 490€ 465 299€ 783 501€ 1 096 402€ 698 268€ 295 648€ 452 799€ 617 904€ 437 900€ 430 623€ 446 326€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
10 967 € 12 322 € 8 637 € 5 607 € 4 547 € 4 722 € 3 528 € 3 522 € 2 186 € 13 751 € 9 276 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 967€ 12 322€ 8 637€ 5 607€ 4 547€ 4 722€ 3 528€ 3 522€ 2 186€ 13 751€ 9 276€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
3 259 374 € 3 213 516 € 3 592 837 € 3 830 081 € 3 503 179 € 3 094 811 € 629 332 € 718 966 € 465 883 € 483 521 € 515 709 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 820 393 € 2 782 055 € 2 953 478 € 2 933 306 € 2 041 108 € 1 430 407 € 270 848 € 256 862 € 231 899 € 222 084 € 213 825 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 431 168€ 2 431 168€ 2 631 168€ 2 631 168€ 1 754 600€ 1 155 400€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
9 844 € 9 844 € 643 € 1 919 € 1 919 € 1 919 € 1 919 € 1 919 € 1 919 € 1 919 € 1 919 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
9 844€ 9 844€ 643€ 1 919€ 1 919€ 1 919€ 1 919€ 1 919€ 1 919€ 1 919€ 1 919€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
241 043 € 212 467 € 200 220 € 184 589 € 173 088 € 168 929 € 154 943 € 129 981 € 120 165 € 111 906 € 111 303 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
241 043€ 212 467€ 200 220€ 184 589€ 173 088€ 168 929€ 154 943€ 129 981€ 120 165€ 111 906€ 111 303€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
38 338 € 28 576 € 21 447 € 15 630 € 11 501 € 4 159 € 13 986 € 24 962 € 9 815 € 8 259 € 603 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
438 981 € 431 461 € 639 359 € 896 775 € 1 462 071 € 1 664 404 € 358 484 € 462 104 € 233 984 € 261 437 € 301 884 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
82 007 € 69 643 € 60 870 € 59 351 € 51 771 € 42 841 € 42 270 € 35 566 € 34 308 € 32 049 € 27 119 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
82 007€ 69 643€ 60 870€ 59 351€ 51 771€ 42 841€ 42 270€ 35 566€ 34 308€ 32 049€ 27 119€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
681 470€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
356 974 € 326 865 € 223 580 € 155 954 € 373 270 € 228 973 € 316 214 € 426 538 € 199 676 € 229 388 € 274 765 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 596 € 12 707 € 72 050 € 6 893 € 50 229 € 16 897 € 25 255 € 83 104 € 49 156 € 7 744 € 3 834 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 596€ 12 707€ 72 050€ 6 893€ 50 229€ 16 897€ 25 255€ 83 104€ 49 156€ 7 744€ 3 834€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
116 921€ 115 153€ 25 093€ 18 073€ 36 955€ 77 598€ 122 375€ 190 458€ 43 801€ 96 374€ 138 831€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
37 991€ 29 333€ 26 670€ 27 350€ 23 500€ 22 553€ 21 244€ 12 534€ 14 058€ 8 729€ 10 170€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
69 768€ 60 447€ 33 566€ 32 331€ 60 054€ 44 374€ 56 789€ 28 755€ 18 927€ 18 972€ 22 255€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
110 666€ 105 102€ 62 380€ 52 943€ 95 990€ 66 562€ 79 407€ 89 762€ 47 642€ 65 746€ 72 968€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
17 032€ 4 123€ 3 821€ 18 364€ 106 542€ 989€ 11 144€ 21 925€ 26 092€ 31 823€ 26 707€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
34 953 € 28 999 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
34 953€ 28 999€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
325 910€ 1 037 030€ 1 392 590€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé