Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
01.04.2012
31.03.2013
01.04.2010
31.03.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
11 719 139 € 13 221 385 € 12 267 202 € 17 889 449 € 17 553 929 € 16 327 835 € 18 385 051 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
980 250 € 754 269 € 770 012 € 2 946 399 € 3 118 551 € 4 050 724 € 5 661 700 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
140 774 € 65 653 € 0 € 29 443 € 79 399 € 123 579 € 202 444 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
140 774€ 65 653€ 0€ 29 443€ 79 399€ 123 579€ 202 444€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
839 476 € 688 616 € 770 012 € 809 576 € 790 626 € 921 260 € 1 178 052 €
012
A.II.1
Pozemky
19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€ 19 111€
013
A.II.2
Stavby
307 027€ 357 917€ 408 807€ 459 697€ 510 587€ 583 529€ 661 334€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
507 308€ 305 558€ 321 074€ 324 738€ 259 008€ 316 700€ 497 607€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 110€ 4 110€ 4 110€ 4 110€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 1 920€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
14 990€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 107 380 € 2 248 526 € 3 005 885 € 4 281 204 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
2 995 885€ 4 281 204€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 107 380€ 2 248 526€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
10 000€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 894 040 € 9 241 917 € 9 163 072 € 9 028 991 € 11 991 616 € 11 517 551 € 11 799 038 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
930 € 930 € 930 € 19 050 € 930 € 930 € 3 043 €
032
B.I.1
Materiál
930€ 930€ 930€ 19 050€ 930€ 930€ 3 043€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
662 170 € 1 012 620 € 499 252 € 775 030 € 121 077 € 93 178 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
319 325€ 50 808€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
55 486€ 65 031€ 0€ 0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
662 170€ 693 295€ 443 766€ 659 191€ 121 077€ 93 178€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
6 704 350 € 4 019 751 € 6 558 774 € 5 294 312 € 5 923 340 € 7 825 315 € 11 017 949 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 540 471€ 2 932 104€ 3 093 340€ 3 936 337€ 4 444 729€ 5 478 155€ 7 917 508€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
5 923€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
164 915€ 313 325€ 226 677€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 436 600€ 700 000€ 1 400 000€ 2 700 000€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
561 819€ 1 285 900€ 127 654€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
545€ 1 087 647€ 1 166 209€ 1 125 375€ 1 478 611€ 819 506€ 400 441€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
526 590 € 4 208 616 € 2 104 116 € 2 940 599 € 5 946 269 € 3 598 128 € 778 046 €
056
B.IV.1
Peniaze
36 489€ 34 933€ 193 286€ 167 447€ 164 075€ 170 443€ 167 639€
057
B.IV.2
Účty v bankách
388 354€ 4 073 451€ 1 809 387€ 2 773 152€ 5 681 217€ 2 763 225€ 610 407€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
101 747€ 100 232€ 101 443€ 100 977€ 664 460€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 844 849 € 3 225 199 € 2 334 118 € 5 914 059 € 2 443 762 € 759 560 € 924 313 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
662€ 16 338€ 34 307€ 1 399€ 1 280€ 141€ 12 613€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
171 309€ 498 613€ 338 460€ 599 249€ 691 819€ 742 791€ 886 084€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 672 878€ 2 710 248€ 1 961 351€ 5 313 411€ 1 750 663€ 16 628€ 25 616€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
11 719 139 € 13 221 385 € 12 267 202 € 17 889 449 € 17 553 929 € 16 327 835 € 18 385 051 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 918 288 € 8 473 930 € 9 218 941 € 12 729 100 € 13 260 062 € 12 500 403 € 13 688 044 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 €
069
A.I.1
Základné imanie
165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
0€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
0€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
0 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
7 735 721 € 8 291 363 € 9 036 374 € 12 546 533 € 13 077 495 € 12 317 836 € 13 505 477 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 800 851 € 4 747 455 € 3 048 261 € 5 160 349 € 4 293 867 € 3 827 062 € 4 696 611 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 455 609 € 1 293 968 € 1 394 910 € 1 233 633 € 1 125 345 € 730 491 € 584 454 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
95 911€ 95 844€ 163 378€ 104 718€ 683 854€ 374 375€ 381 868€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 359 698€ 1 198 124€ 1 231 532€ 1 128 915€ 441 491€ 356 116€ 202 586€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
82 489 € 66 819 € 51 008 € 80 348 € 38 408 € 915 215 € 151 320 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
0€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6 284€ 1 222€ 542€ 1 698€ 6 235€ 19 454€ 12 669€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
76 205€ 65 597€ 50 466€ 78 650€ 32 173€ 895 761€ 124 482€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 14 169€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 178 416 € 3 386 668 € 1 602 343 € 3 846 368 € 3 130 114 € 2 181 356 € 3 960 837 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 760 190€ 1 581 057€ 1 281 642€ 3 163 518€ 2 582 352€ 1 853 115€ 2 122 843€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
13 815€ 852 443€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
95 290€ 813 285€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
131 939€ 131 453€ 142 077€ 139 099€ 131 963€ 122 372€ 256 727€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
75 458€ 72 853€ 77 510€ 69 645€ 68 924€ 62 409€ 29 250€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
22 718€ 731 343€ 23 711€ 392 126€ 297 192€ 27 551€ 568 935€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
92 821€ 56 677€ 77 403€ 81 980€ 49 683€ 102 094€ 130 639€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
84 337 € 0 € 0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
84 337€ 0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
370 € 396 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
306€ 396€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
64€ 0€