Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIGASS, spol. s r.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
933 628 € 1 049 334 € 1 252 829 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
348 893 € 266 006 € 277 115 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 656 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
3 656 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
345 237 € 266 006 € 277 115 €
012
A.II.1
Pozemky
5 782 € 5 391 € 5 391 €
013
A.II.2
Stavby
37 875 € 40 114 € 8 286 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
177 161 € 211 130 € 232 370 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 046 € 1 386 € 1 726 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
123 373 € 7 985 € 29 342 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
576 102 € 772 267 € 938 768 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
141 817 € 170 261 € 174 563 €
032
B.I.1
Materiál
49 927 € 39 968 € 54 179 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
91 890 € 130 293 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
18 351 € 14 679 € 720 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 378 € 12 719 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 973 € 1 960 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
499 358 € 291 296 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
497 646 € 283 251 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
40 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 612 € 33 816 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100 € 8 045 € 4 315 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-83 424 € 296 031 € 244 577 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 179 € 65 659 € 236 565 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
-92 603 € 230 372 € 8 012 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 633 € 11 061 € 36 946 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 633 € 11 061 € 10 546 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26 400 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
933 628 € 1 049 334 € 1 252 829 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
477 075 € 445 906 € 420 076 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640 € 6 640 € 6 640 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
41 583 € 41 583 € 41 583 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664 € 664 € 664 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
40 919 € 40 919 € 40 919 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
347 682 € 321 853 € 337 665 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
347 682 € 321 853 € 337 665 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
81 170 € 75 830 € 34 188 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
456 553 € 602 817 € 832 745 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
29 638 € 50 595 € 25 418 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
28 548 € 43 694 € 25 418 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 090 € 6 901 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
18 462 € 42 715 € 62 006 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 542 € 1 852 € 1 794 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 026 € 35 777 € 56 707 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 894 € 5 086 € 3 505 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
399 991 € 346 574 € 448 593 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
323 945 € 227 833 € 336 710 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 438 € 516 € 572 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
24 890 € 30 847 € 30 277 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 877 € 21 058 € 19 463 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 978 € 30 462 € 36 543 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
24 863 € 35 858 € 25 028 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
8 462 € 162 933 € 296 728 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 590 € 8 463 € 12 778 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 872 € 154 470 € 283 950 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
611 € 8 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
611 € 8 €