Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIGASS, spol. s r.o. [zrušená]

2012 2011 2010 2009
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
933 628 € 1 049 334 € 1 252 829 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
348 893 € 266 006 € 277 115 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
3 656 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
3 656€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
345 237 € 266 006 € 277 115 €
012
A.II.1
Pozemky
5 782€ 5 391€ 5 391€
013
A.II.2
Stavby
37 875€ 40 114€ 8 286€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
177 161€ 211 130€ 232 370€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 046€ 1 386€ 1 726€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
123 373€ 7 985€ 29 342€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
576 102 € 772 267 € 938 768 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
141 817 € 170 261 € 174 563 €
032
B.I.1
Materiál
49 927€ 39 968€ 54 179€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
91 890€ 130 293€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
18 351 € 14 679 € 720 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
16 378€ 12 719€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
1 973€ 1 960€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
499 358 € 291 296 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
497 646€ 283 251€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
40 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 612€ 33 816€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
100€ 8 045€ 4 315€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
-83 424 € 296 031 € 244 577 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 179€ 65 659€ 236 565€
057
B.IV.2
Účty v bankách
-92 603€ 230 372€ 8 012€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
8 633 € 11 061 € 36 946 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 633€ 11 061€ 10 546€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
26 400€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
933 628 € 1 049 334 € 1 252 829 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
477 075 € 445 906 € 420 076 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
41 583 € 41 583 € 41 583 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
40 919€ 40 919€ 40 919€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
347 682 € 321 853 € 337 665 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
347 682€ 321 853€ 337 665€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
81 170 € 75 830 € 34 188 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
456 553 € 602 817 € 832 745 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
29 638 € 50 595 € 25 418 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
28 548€ 43 694€ 25 418€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 090€ 6 901€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
18 462 € 42 715 € 62 006 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 542€ 1 852€ 1 794€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
10 026€ 35 777€ 56 707€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
6 894€ 5 086€ 3 505€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
399 991 € 346 574 € 448 593 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
323 945€ 227 833€ 336 710€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 438€ 516€ 572€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
24 890€ 30 847€ 30 277€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 877€ 21 058€ 19 463€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
7 978€ 30 462€ 36 543€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
24 863€ 35 858€ 25 028€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
8 462 € 162 933 € 296 728 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 590€ 8 463€ 12 778€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
4 872€ 154 470€ 283 950€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
611 € 8 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
611€ 8€