Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 947 452 € 1 983 872 € 1 999 038 € 1 999 109 € 1 306 931 € 1 272 455 € 1 351 975 € 1 371 194 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 668 836 € 1 717 092 € 1 745 415 € 1 763 763 € 1 013 516 € 1 042 430 € 1 071 358 € 1 101 214 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 668 836 € 1 717 092 € 1 745 415 € 1 763 763 € 1 013 516 € 1 042 430 € 1 071 358 € 1 101 214 €
012
A.II.1
Pozemky
317 354€ 317 354€ 317 354€ 317 354€ 199 557€ 199 557€ 199 557€ 171 557€
013
A.II.2
Stavby
1 292 045€ 1 336 908€ 1 389 965€ 1 435 429€ 813 959€ 842 873€ 871 801€ 929 657€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
59 437€ 62 830€ 38 096€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 980€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
273 875 € 262 305 € 248 440 € 233 297 € 291 302 € 227 415 € 276 060 € 268 194 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
97 429 € 93 253 € 96 310 € 84 149 € 87 899 € 88 768 € 82 649 € 100 962 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
97 429€ 93 253€ 96 310€ 84 149€ 87 899€ 88 768€ 82 649€ 100 962€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
130 709 € 105 351 € 125 400 € 129 838 € 186 449 € 117 057 € 159 072 € 149 080 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
99 811 € 84 978 € 102 331 € 110 888 € 171 072 € 102 483 € 133 389 € 135 393 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
99 811€ 84 978€ 102 331€ 110 888€ 171 072€ 102 483€ 133 389€ 135 393€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 264€ 2 069€ 2 120€ 121€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
29 634€ 18 304€ 20 949€ 18 950€ 15 377€ 14 574€ 25 562€ 13 687€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 € 3 983 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€ 3 983€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
41 754 € 59 718 € 22 747 € 15 327 € 12 971 € 17 607 € 30 356 € 14 169 €
072
B.V.1.
Peniaze
35 687€ 47 541€ 18 114€ 13 318€ 12 458€ 13 436€ 28 468€ 5 758€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 067€ 12 177€ 4 633€ 2 009€ 513€ 4 171€ 1 888€ 8 411€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 741 € 4 475 € 5 183 € 2 049 € 2 113 € 2 610 € 4 557 € 1 786 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 751€ 1 485€ 2 193€ 2 049€ 1 653€ 1 510€ 1 837€ 1 786€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 990€ 2 990€ 2 990€ 460€ 1 100€ 2 720€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 947 452 € 1 983 872 € 1 999 038 € 1 999 109 € 1 306 931 € 1 272 455 € 1 351 975 € 1 371 194 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
580 815 € 582 300 € 582 101 € 513 695 € 503 142 € 491 004 € 483 578 € 473 390 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 € 46 471 €
082
A.I.1
Základné imanie
46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€ 46 471€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€ 334 564€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 € 7 668 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€ 7 668€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
191 598 € 193 398 € 124 992 € 114 439 € 102 301 € 84 874 € 84 687 € 21 454 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
191 598€ 193 398€ 124 992€ 114 439€ 102 301€ 84 874€ 84 687€ 21 454€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
514 € 199 € 68 406 € 10 553 € 12 138 € 17 427 € 10 188 € 63 233 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 366 637 € 1 401 572 € 1 416 674 € 1 480 722 € 799 639 € 781 251 € 868 172 € 897 579 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 153 € 1 033 € 958 € 904 € 821 € 709 € 584 € 414 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 153€ 1 033€ 958€ 904€ 821€ 709€ 584€ 414€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
798 121€ 826 921€ 950 710€ 942 527€ 264 007€ 302 812€ 410 716€ 415 620€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
557 563 € 529 918 € 456 806 € 531 154 € 506 674 € 472 154 € 452 173 € 478 307 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
250 074 € 177 014 € 110 079 € 160 386 € 159 326 € 178 360 € 182 668 € 210 274 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
250 074€ 177 014€ 110 079€ 160 386€ 159 326€ 178 360€ 182 668€ 210 274€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
304 236€ 339 186€ 339 411€ 363 558€ 345 222€ 291 111€ 260 001€ 261 025€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 618€ 1 747€ 1 517€ 617€ 1 123€ 974€ 1 510€ 2 071€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
708€ 1 169€ 528€ 429€ 567€ 333€ 938€ 1 665€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
927€ 10 802€ 5 235€ 6 128€ 436€ 1 376€ 6 932€ 2 991€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
36€ 36€ 124€ 281€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 058 € 1 348 € 1 867 € 990 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
1 058€ 1 348€ 1 867€ 990€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
9 800€ 43 700€ 8 200€ 5 079€ 26 789€ 3 709€ 3 709€ 3 238€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
263 € 4 692 € 4 150 € 200 € 225 € 225 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
263€ 4 692€ 4 150€ 200€ 225€ 225€