Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
653 516€ 662 940€ 719 986€ 715 606€ 659 341€ 621 689€ 633 669€ 592 631€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
542 821€ 558 149€ 595 733€ 607 401€ 551 185€ 521 338€ 529 627€ 499 427€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
110 695 € 104 791 € 124 253 € 108 205 € 108 156 € 100 351 € 104 042 € 93 204 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
349 252 € 400 653 € 306 971 € 204 434 € 146 045 € 159 537 € 208 228 € 183 479 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
349 226€ 400 511€ 306 797€ 204 206€ 145 757€ 159 126€ 207 934€ 183 057€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
26€ 142€ 174€ 228€ 288€ 411€ 294€ 422€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
326 448 € 451 776 € 327 423 € 200 412 € 161 074 € 154 384 € 174 089 € 89 825 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
172 943€ 248 973€ 173 683€ 118 045€ 109 270€ 100 535€ 83 719€ 62 320€
10
B.2
Služby
153 505€ 202 803€ 153 740€ 82 367€ 51 804€ 53 849€ 90 370€ 27 505€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
133 499 € 53 668 € 103 801 € 112 227 € 93 127 € 105 504 € 138 181 € 186 858 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
36 292 € 30 114 € 18 770 € 21 540 € 26 243 € 31 242 € 43 853 € 48 036 €
13
C.1
Mzdové náklady
26 023€ 21 887€ 13 917€ 15 897€ 19 106€ 23 300€ 30 866€ 34 214€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 682€ 7 129€ 3 870€ 4 269€ 5 585€ 6 041€ 10 551€ 11 874€
16
C.4
Sociálne náklady
1 587€ 1 098€ 983€ 1 374€ 1 552€ 1 901€ 2 436€ 1 948€
17
D
Dane a poplatky
12 596€ 1 785€ 7 029€ 4 603€ 3 989€ 4 558€ 2 842€ 3 662€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
50 041€ 48 526€ 47 120€ 39 952€ 28 914€ 28 928€ 57 856€ 58 047€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
79 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 844€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 297€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 722€ 7 309€ 77 269€ 6 537€ 259€ 2 761€ 9 167€ 13 592€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
21 775€ 26 257€ 12 577€ 10 770€ 9 158€ 9 834€ 7 609€ 8 321€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
22 517 € 25 451 € 95 574 € 41 899 € 25 082 € 33 703 € 30 891 € 82 384 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1€
39
N
Nákladové úroky
21 224€ 24 099€ 25 581€ 22 154€ 9 097€ 12 821€ 16 228€ 17 287€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
640€ 1 102€ 1 547€ 6 312€ 967€ 573€ 1 596€ 987€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-21 864 € -25 201 € -27 128 € -28 466 € -10 064 € -13 394 € -17 823 € -18 274 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
653 € 250 € 68 446 € 13 433 € 15 018 € 20 309 € 13 068 € 64 110 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
139 € 51 € 40 € 2 880 € 2 880 € 2 882 € 2 880 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
139€ 51€ 40€ 2 880€ 2 880€ 2 882€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
514 € 199 € 68 406 € 10 553 € 12 138 € 17 427 € 10 188 € 64 110 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
653 € 250 € 68 446 € 13 433 € 15 018 € 20 309 € 13 068 € 64 110 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
514 € 199 € 68 406 € 10 553 € 12 138 € 17 427 € 10 188 € 64 110 €