Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 157 957€ 1 529 272€ 1 048 275€ 804 728€ 1 303 822€ 1 527 313€ 772 533€ 585 695€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
952 164€ 1 206 421€ 884 079€ 666 183€ 1 123 038€ 1 174 618€ 595 398€ 429 245€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
205 793 € 322 851 € 164 196 € 138 545 € 180 784 € 352 695 € 177 135 € 156 450 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
159 469 € 215 305 € 180 628 € 248 614 € 119 904 € 125 907 € 115 581 € 138 007 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
159 469€ 215 305€ 180 628€ 248 614€ 119 904€ 125 907€ 115 581€ 138 007€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
231 834 € 409 811 € 303 765 € 264 570 € 273 771 € 77 444 € 67 019 € 89 068 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 626€ 18 684€ 229 416€ 195 567€ 123 539€ 33 937€ 22 320€ 36 179€
10
B.2
Služby
215 208€ 391 127€ 74 349€ 69 003€ 150 232€ 43 507€ 44 699€ 52 889€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
133 428 € 128 345 € 41 059 € 122 589 € 26 917 € 401 158 € 225 697 € 205 389 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
92 805 € 92 998 € 82 548 € 77 814 € 81 379 € 118 224 € 101 434 € 113 983 €
13
C.1
Mzdové náklady
67 534€ 67 807€ 60 250€ 57 448€ 59 757€ 86 665€ 74 438€ 83 469€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
23 505€ 23 405€ 20 763€ 18 772€ 20 566€ 30 041€ 25 798€ 29 319€
16
C.4
Sociálne náklady
1 766€ 1 786€ 1 535€ 1 594€ 1 056€ 1 518€ 1 198€ 1 195€
17
D
Dane a poplatky
555€ 1 503€ 795€ 512€ 1 050€ 1 119€ 1 561€ 1 223€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 384€ 19 454€ 19 443€ 19 929€ 21 384€ 16 492€ 7 651€ 14 019€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 900€ 333€ 7 900€ 291€ 7€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 914€ 24 695€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-240€ -3 744€ -5 067€ -6 103€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 757€ 1 727€ 339€ 414€ 240 118€ 16 407€ 9 992€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 146€ 4 804€ 4 842€ 5 789€ 259 117€ 5 150€ 23 741€ 12 542€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
25 295 € 11 313 € -66 230 € 26 859 € -95 322 € 271 817 € 107 161 € 55 029 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
22€ 22€ 109€ 242€ 109€
39
N
Nákladové úroky
843€ 578€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
105€ 110€ 573€ 4€ 23€ 15€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 059€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
291€ 296€ 234€ 561€ 102€ 580€ 426€ 71€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-1 239 € -984 € -234 € -1 112 € -84 € 565 € -183 € 23 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
24 056 € 10 329 € -66 464 € 25 747 € -95 406 € 272 382 € 106 978 € 55 052 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 545 € 2 880 € 2 884 € 2 884 € 60 739 € 25 080 € 12 724 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 545€ 2 880€ 2 884€ 2 884€ 60 739€ 25 080€ 12 724€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
22 511 € 7 449 € -66 464 € 22 863 € -98 290 € 211 643 € 81 898 € 42 328 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
861€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
861 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
861 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
24 056 € 10 329 € -66 464 € 25 747 € -95 406 € 272 382 € 106 978 € 55 913 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
22 511 € 7 449 € -66 464 € 22 863 € -98 290 € 211 643 € 81 898 € 43 189 €