Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROTHERM PRODUCTION s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
103 329 099 € 79 081 648 € 78 277 582 € 72 831 173 € 81 903 473 € 82 397 373 € 86 436 875 € 88 570 272 € 64 407 425 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
27 586 736 € 25 107 766 € 25 867 347 € 27 215 221 € 27 258 640 € 27 310 060 € 26 727 526 € 27 701 958 € 25 581 674 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
125 596 € 400 993 € 666 356 € 835 121 € 1 009 247 € 1 010 933 € 531 887 € 409 972 € 798 974 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
36 126€ 252 901€ 469 676€ 686 451€ 903 226€ 89 894€ 233 314€ 380 699€ 777 657€
005
A.I.2
Software
86 601€ 142 261€ 190 044€ 139 215€ 45 637€ 29 627€ 31 094€ 22 244€ 18 251€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 671€ 2 800€ 3 929€ 5 058€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
1 198€ 3 031€ 2 707€ 4 397€ 4 434€ 4 204€ 6 141€ 7 029€ 3 066€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
55 950€ 887 208€ 261 338€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
26 639 590 € 23 885 223 € 24 379 441 € 25 558 550 € 25 427 843 € 25 477 577 € 25 374 089 € 26 470 437 € 23 961 151 €
012
A.II.1
Pozemky
2 146 445€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€ 2 136 474€
013
A.II.2
Stavby
10 129 630€ 10 455 448€ 10 710 508€ 11 571 192€ 11 993 667€ 12 735 421€ 13 521 701€ 12 421 752€ 12 915 639€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 274 875€ 7 453 285€ 9 071 534€ 9 349 451€ 9 000 128€ 6 885 114€ 7 271 888€ 8 135 390€ 6 443 467€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
504 527€ 380 891€ 462 564€ 504 236€ 371 866€ 345 152€ 325 158€ 308 523€ 104 442€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
3 003 695€ 3 434 040€ 1 705 525€ 1 724 234€ 1 853 552€ 3 262 919€ 2 114 026€ 3 468 298€ 2 360 985€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
580 418€ 25 085€ 292 836€ 272 963€ 72 156€ 112 497€ 4 842€ 144€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 550 € 821 549 € 821 549 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 550€ 821 549€ 821 549€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
75 721 741 € 53 967 858 € 52 354 503 € 45 569 811 € 54 640 319 € 55 080 715 € 59 297 365 € 60 048 870 € 38 814 381 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
15 376 075 € 12 138 447 € 11 200 889 € 9 377 660 € 8 329 542 € 8 800 928 € 9 664 173 € 7 379 913 € 6 047 683 €
032
B.I.1
Materiál
11 672 625€ 8 499 202€ 8 019 046€ 6 917 056€ 5 660 626€ 5 929 649€ 6 718 822€ 6 585 439€ 5 026 666€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
180 179€ 166 662€ 86 905€ 132 825€ 167 277€ 261 099€ 248 127€ 350 705€ 231 906€
034
B.I.3
Výrobky
2 247 221€ 2 492 466€ 2 279 219€ 1 535 439€ 1 908 472€ 2 149 652€ 1 910 935€ 201 601€ 595 015€
036
B.I.5
Tovar
1 276 050€ 980 117€ 815 719€ 792 340€ 593 167€ 460 528€ 786 289€ 242 168€ 194 096€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 447 310 € 655 502 € 447 822 € 621 663 € 2 032 288 € 613 373 € 667 020 € 735 172 € 858 750 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
044
B.II.6
Iné pohľadávky
272 610€ 477 068€ 543 996€ 613 373€ 667 020€ 735 172€ 803 325€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 174 700€ 655 502€ 447 822€ 144 595€ 1 488 292€ 55 425€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
58 879 620 € 41 145 431 € 40 680 710 € 35 565 188 € 44 272 360 € 45 648 188 € 48 940 917 € 51 906 408 € 31 890 418 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
55 132 952€ 37 522 926€ 37 281 342€ 29 294 737€ 41 159 114€ 40 299 631€ 45 554 939€ 48 907 114€ 28 119 285€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
268 092€ 2 555 892€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 401 972€ 3 047 644€ 2 724 984€ 5 945 121€ 2 902 458€ 5 141 816€ 3 014 835€ 2 784 938€ 1 068 554€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
344 696€ 574 861€ 674 384€ 325 330€ 210 788€ 206 741€ 103 051€ 214 356€ 146 687€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
18 736 € 28 478 € 25 082 € 5 300 € 6 129 € 18 226 € 25 255 € 27 377 € 17 530 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 936€ 14 243€ 12 861€ 4 639€ 2 758€ 4 502€ 4 998€ 7 946€ 4 865€
057
B.IV.2
Účty v bankách
10 800€ 14 235€ 12 221€ 661€ 3 371€ 13 724€ 20 257€ 19 431€ 12 665€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
20 622 € 6 024 € 55 732 € 46 141 € 4 514 € 6 598 € 411 984 € 819 444 € 11 370 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
192€ 156€ 439€ 260€ 610€ 303€ 407 000€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 430€ 5 868€ 15 433€ 4 181€ 3 904€ 6 295€ 411 984€ 412 444€ 11 370€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
39 860€ 41 700€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
103 329 099 € 79 081 648 € 78 277 582 € 72 831 173 € 81 903 473 € 82 397 373 € 86 436 875 € 88 570 272 € 64 407 425 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
30 981 068 € 31 231 438 € 43 226 870 € 26 548 839 € 28 714 246 € 32 394 525 € 40 078 687 € 35 809 845 € 27 405 537 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 € 1 331 077 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€ 1 331 077€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
30 246 € 30 246 € 30 246 € 30 246 € 30 246 € 30 246 € 30 246 € 30 246 € 30 246 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€ 30 246€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 € 133 108 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€ 133 108€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
11 177 007 € 10 882 439 € 25 054 408 € 10 869 816 € 10 868 093 € 10 867 257 € 10 866 414 € 10 866 106 € 10 865 604 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 177 007€ 10 882 439€ 25 054 408€ 10 869 816€ 10 868 093€ 10 867 257€ 10 866 414€ 10 866 106€ 10 865 604€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
18 309 630 € 18 854 568 € 16 678 031 € 14 184 592 € 16 351 722 € 20 032 837 € 27 717 842 € 23 449 308 € 15 045 502 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
72 348 031 € 47 850 210 € 35 050 712 € 46 282 334 € 53 189 227 € 50 002 848 € 46 358 188 € 52 760 427 € 37 001 888 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 144 800 € 2 524 894 € 3 729 280 € 2 135 532 € 2 396 414 € 1 182 755 € 1 216 538 € 1 950 441 € 1 000 887 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
542 921€ 450 965€ 423 340€ 308 713€ 314 083€ 1 071 373€ 1 114 279€ 1 877 234€ 930 164€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
60 079€ 135 179€ 231 114€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 601 879€ 2 073 929€ 3 245 861€ 1 691 640€ 1 851 217€ 111 382€ 102 259€ 73 207€ 70 723€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
12 204 € 14 936 € 9 781 € 1 473 € 4 652 € 405 392 € 446 975 € 423 781 € 17 333 537 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 17 000 000€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
12 204€ 14 936€ 9 781€ 1 473€ 4 652€ 11 888€ 17 292€ 16 452€ 9 216€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
393 504€ 429 683€ 407 329€ 324 321€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
69 191 027 € 45 310 380 € 31 311 651 € 44 145 329 € 50 788 161 € 48 414 701 € 44 694 675 € 50 386 205 € 18 667 464 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
36 753 164€ 24 652 180€ 27 095 992€ 20 197 563€ 26 149 502€ 23 217 094€ 25 472 940€ 26 451 803€ 17 628 306€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
91 618€ 72 089€ 89 213€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
30 801 921€ 19 106 350€ 842 641€ 23 119 895€ 23 101 320€ 17 000 000€ 21 343 123€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
24 519 799€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
604 319€ 505 099€ 477 391€ 397 710€ 374 676€ 374 337€ 355 491€ 363 090€ 280 561€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
395 153€ 338 414€ 355 724€ 260 580€ 239 915€ 244 245€ 231 850€ 221 764€ 171 251€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
630 714€ 701 655€ 2 530 942€ 155 999€ 915 400€ 52 316€ 1 537 759€ 1 918 547€ 462 892€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
5 756€ 6 682€ 8 961€ 13 582€ 7 348€ 6 910€ 5 017€ 15 789€ 35 241€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €