Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
453 646 € 8 744 € 8 744 € 16 407 € 17 054 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
453 646 € 8 744 € 8 744 € 16 407 € 17 054 €
015
B.I.
Zásoby
784€ 784€ 784€ 784€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
8 727€ 8 727€ 8 727€ 12 183€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 677 € 1 677 € 1 676 € 1 675 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 600€ 1 600€ 1 598€ 1 598€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
77€ 77€ 78€ 77€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
453 646 € -2 444 € -2 444 € 5 220 € 2 412 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
453 646€ -2 444€ -2 444€ 5 220€ 2 412€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
453 646 € 8 744 € 9 264 € 16 407 € 17 054 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-8 056 € -6 665 € -6 665 € 856 € 1 377 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 7 304 € 7 304 € 7 304 € 7 304 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
665€ 665€ 665€ 665€
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-8 043€ -5 927€ -5 927€ -5 927€ -5 927€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-6 652 € -8 042 € -8 042 € -521 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
461 702 € 15 409 € 15 929 € 15 551 € 15 677 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
437 776€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
8 056€ -520€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
15 870 € 15 929 € 15 929 € 15 551 € 15 677 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
11 834€ 11 834€ 11 834€ 11 834€ 11 834€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
202€ 252€ 252€ -126€ 1€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
3 834€ 3 843€ 3 843€ 3 843€ 3 842€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci