Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MANAZ, spol. s r.o.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
9 892 € 5 496 € 5 496 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 496€ 5 496€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
9 892€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
16 246 € 13 341 € 13 341 € 521 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
93€ 114€ 114€
11
C.
Služby
13 833€ 11 695€ 11 695€
12
D.
Osobné náklady
939€ 1 532€ 1 532€ 521€
13
E.
Dane a poplatky
1 381€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
-6 354 € -7 845 € -7 845 € -521 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-13 926 € -6 313 € -6 313 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
7 € 7 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
7€ 7€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
298 € 204 € 204 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
298€ 204€ 204€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-298 € -197 € -197 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
-6 652 € -8 042 € -8 042 € -521 €
36
P.
Daň z príjmov
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
-6 652 € -8 042 € -8 042 € -521 €