Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Považská pálenica, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 898 240 € 7 050 422 € 6 863 651 € 6 836 093 € 5 766 502 € 6 482 243 € 6 632 742 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 503 333 € 6 082 259 € 5 800 076 € 5 481 829 € 5 328 804 € 5 738 726 € 6 104 278 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
5 503 333 € 6 082 259 € 5 800 076 € 5 481 829 € 5 328 804 € 5 738 726 € 6 104 278 €
012
A.II.1
Pozemky
1 812 300€ 3 796 300€ 3 103 251€ 1 396 840€ 1 473 622€ 1 548 619€ 8 951€
013
A.II.2
Stavby
1 616 556€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 693 616€ 2 288 542€ 2 699 408€ 3 107 691€ 3 441 984€ 3 774 630€ 4 062 830€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
-2 583€ -2 583€ -2 583€ 977 298€ 413 198€ 415 477€ 2 743€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
413 198€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
394 907 € 968 163 € 1 063 575 € 1 354 264 € 437 698 € 743 517 € 528 240 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
26 163 € 26 163 € 61 343 € 95 504 € 68 574 € 95 530 € 161 636 €
032
B.I.1
Materiál
44 541€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
114 080€
036
B.I.5
Tovar
3 015€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
331 669 € 911 943 € 901 636 € 1 214 625 € 347 273 € 643 084 € 331 234 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
329 387€ 331 620€ 321 707€ 323 707€ 351 157€ 644 401€ 330 573€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
1 967€ 580 184€ 579 929€ 893 971€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
661€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
315€ 139€ -3 053€ -3 884€ -1 317€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
37 075 € 30 057 € 100 596 € 44 135 € 21 851 € 4 903 € 35 370 €
056
B.IV.1
Peniaze
37 075€ 30 057€ 100 596€ 44 135€ 21 851€ 4 903€ 32 010€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 360€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
224 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
224€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 898 240 € 7 050 422 € 6 863 651 € 6 836 093 € 5 766 502 € 6 482 243 € 6 632 742 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
311 396 € 854 460 € 337 128 € 774 991 € 1 066 886 € 1 128 629 € 1 162 592 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
665 000 € 665 000 € 665 000 € 663 878 € 663 878 € 663 878 € 663 878 €
069
A.I.1
Základné imanie
663 878€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
2 456 018 € 2 456 017 € 1 456 018 € 1 456 018 € 1 456 018 € 1 456 018 € 1 456 018 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 456 018€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 121 € 4 121 € 4 121 € 4 120 € 4 121 € 4 120 € 4 121 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
4 121€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 270 679 € -1 788 011 € -1 349 026 € -1 057 131 € -967 182 € -961 425 € -699 778 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
38 928€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-738 706€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-543 064 € -482 667 € -438 985 € -291 894 € -89 949 € -33 962 € -261 647 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
5 586 844 € 6 195 962 € 6 526 523 € 6 061 102 € 4 699 616 € 5 353 614 € 3 132 411 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 030 € 1 217 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 030€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 217€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
420 € 299 € 176 € 87 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
87€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
5 575 490 € 6 195 663 € 6 526 347 € 6 002 764 € 4 582 949 € 5 177 584 € 2 897 774 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
35 240€ 34 199€ 222 455€ 302 909€ 62 102€ 43 534€ 47 034€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 422€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
5 537 687€ 6 157 211€ 6 301 868€ 5 696 914€ 4 512 178€ 5 129 863€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 846 731€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 390€ 3 793€ 982€ 311€ 979€ 985€ 1 512€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
906€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
173€ 460€ 1 042€ 2 630€ 7 690€ 3 202€ 169€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
10 934 € 58 338 € 116 667 € 175 000 € 233 333 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
10 934€ 58 338€ 116 667€ 175 000€ 233 333€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
2 337 739 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 337 739€