Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 049 642 € 19 097 245 € 17 046 332 € 16 769 210 € 17 636 442 € 19 701 062 € 20 562 541 € 20 087 107 € 17 195 710 € 17 472 325 € 17 164 480 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
3 879 435 € 3 848 513 € 4 082 701 € 4 657 132 € 5 159 612 € 5 329 980 € 5 747 004 € 5 893 840 € 4 072 989 € 4 169 994 € 4 602 315 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
5 855 € 16 643 € 27 195 € 38 037 € 50 001 € 49 162 € 64 122 € 67 453 € 44 107 € 18 944 € 30 052 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 425€ 15 059€ 25 527€ 37 542€ 48 836€ 49 162€ 64 122€ 6 585€ 13 305€ 18 717€ 30 052€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
430€ 1 584€ 1 668€ 495€ 0€ 2 822€ 88€ 227€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 165€ 58 046€ 30 714€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
3 873 580 € 3 831 870 € 4 055 506 € 4 619 095 € 5 109 611 € 5 280 818 € 5 682 882 € 5 826 387 € 4 028 882 € 4 151 050 € 4 572 263 €
012
A.II.1
Pozemky
477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 284 681€ 284 681€
013
A.II.2
Stavby
2 601 535€ 2 892 731€ 3 180 491€ 3 663 262€ 4 161 955€ 4 272 300€ 4 636 511€ 4 865 502€ 3 123 835€ 3 424 686€ 3 791 512€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
524 628€ 442 050€ 379 280€ 447 046€ 438 503€ 476 840€ 544 774€ 463 415€ 379 152€ 392 521€ 496 070€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
24 214€ 19 908€ 18 554€ 31 606€ 25 692€ 23 753€ 14 190€ 20 289€ 12 964€ 16 162€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
250€ 6 280€ 30 744€ 10 226€ 35 750€ 33 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
245 772€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 147 771 € 15 218 767 € 12 898 215 € 12 026 279 € 12 432 610 € 14 339 652 € 14 784 114 € 14 160 384 € 13 088 251 € 13 229 633 € 12 495 312 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 855 582 € 5 773 866 € 4 811 961 € 4 382 972 € 4 559 561 € 4 240 027 € 4 290 863 € 4 119 815 € 4 006 888 € 4 385 944 € 4 365 116 €
035
B.I.1
Materiál
27 311€ 35 973€ 37 619€ 28 141€ 25 402€ 19 157€ 15 065€ 15 545€ 13 312€ 13 049€ 10 207€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 828 271€ 5 737 893€ 4 774 342€ 4 354 831€ 4 534 159€ 4 220 870€ 4 275 798€ 4 104 270€ 3 993 576€ 4 372 895€ 4 354 909€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
16 473 € 18 661 € 14 539 € 14 237 € 13 209 € 14 382 € 12 973 € 11 365 € 19 843 € 11 236 € 11 479 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
16 473€ 18 661€ 14 539€ 14 237€ 13 209€ 14 382€ 12 973€ 11 365€ 19 843€ 11 236€ 11 479€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 220 256 € 9 352 199 € 7 987 420 € 7 494 720 € 7 830 592 € 9 694 889 € 10 341 258 € 9 953 416 € 8 970 952 € 8 761 408 € 8 105 871 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
10 211 952 € 9 351 737 € 7 978 447 € 7 438 669 € 7 826 725 € 9 693 635 € 10 340 572 € 9 900 096 € 8 970 360 € 8 728 472 € 8 105 224 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 152 152€ 9 308 126€ 7 923 287€ 7 400 468€ 7 765 219€ 9 646 327€ 10 273 559€ 9 854 326€ 8 934 445€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
59 800€ 43 611€ 55 160€ 38 201€ 61 506€ 47 308€ 67 013€ 45 770€ 35 915€ 8 728 472€ 8 105 224€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 082€ 8 673€ 55 782€ 3 426€ 955€ 90€ 52 956€ 318€ 32 401€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
222€ 462€ 300€ 269€ 441€ 299€ 596€ 364€ 274€ 535€ 647€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
55 460 € 74 041 € 84 295 € 134 350 € 29 248 € 390 354 € 139 020 € 75 788 € 90 568 € 71 045 € 12 846 €
072
B.V.1.
Peniaze
13 364€ 10 332€ 9 565€ 7 496€ 6 953€ 6 709€ 2 991€ 4 060€ 3 864€ 2 823€ 2 897€
073
B.V.2.
Účty v bankách
42 096€ 63 709€ 74 730€ 126 854€ 22 295€ 383 645€ 136 029€ 71 728€ 86 704€ 68 222€ 9 949€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
22 436 € 29 965 € 65 416 € 85 799 € 44 220 € 31 430 € 31 423 € 32 883 € 34 470 € 72 698 € 66 853 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 433€ 4 729€ 1€ 852€ 1€ 519€ 247€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
16 716€ 18 973€ 22 489€ 22 185€ 19 499€ 25 003€ 23 709€ 23 895€ 20 358€ 22 212€ 22 116€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 720€ 9 559€ 42 927€ 58 885€ 24 720€ 5 575€ 7 713€ 8 469€ 14 112€ 50 239€ 44 737€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 049 642 € 19 097 245 € 17 046 332 € 16 769 210 € 17 636 442 € 19 701 062 € 20 562 541 € 20 087 107 € 17 195 710 € 17 472 325 € 17 164 480 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
6 495 105 € 6 417 917 € 6 370 975 € 6 264 150 € 6 174 336 € 5 943 904 € 5 596 046 € 5 256 345 € 4 927 433 € 4 448 603 € 4 131 296 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 073 162 € 5 034 818 € 4 986 245 € 4 908 442 € 4 680 897 € 4 445 790 € 4 106 590 € 3 781 276 € 3 302 848 € 2 986 039 € 2 589 394 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 073 162€ 5 034 818€ 4 986 245€ 4 908 442€ 4 680 897€ 4 445 790€ 4 106 590€ 3 781 276€ 3 302 848€ 2 986 039€ 2 589 394€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
646 587 € 607 743 € 609 374 € 580 352 € 718 083 € 722 758 € 714 100 € 699 713 € 849 229 € 687 208 € 766 546 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
14 385 064 € 12 575 242 € 10 541 106 € 10 503 070 € 11 459 144 € 13 753 222 € 14 961 656 € 14 823 314 € 12 266 030 € 13 017 014 € 12 920 697 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
4 231 € 4 596 € 4 908 € 2 601 € 2 230 € 3 843 € 2 347 € 4 014 € 107 307 € 217 441 € 324 360 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
105 418€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
4 231€ 4 596€ 3 899€ 1 626€ 1 011€ 2 768€ 2 347€ 2 269€ 1 749€ 3 190€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
210 858€ 316 298€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 009€ 975€ 1 219€ 1 075€ 1 745€ 1 889€ 4 834€ 4 872€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
97 000€ 485 000€ 873 000€ 1 261 000€ 1 609 000€ 2 028 968€ 410 907€ 742 847€ 1 406 725€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 185 663 € 10 302 982 € 7 163 880 € 6 201 746 € 7 137 425 € 10 420 627 € 10 791 839 € 10 329 135 € 9 108 929 € 9 607 738 € 9 646 835 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 297 897 € 9 445 901 € 6 415 831 € 5 452 426 € 6 459 600 € 9 763 373 € 10 104 041 € 9 581 327 € 8 372 852 € 8 884 264 € 8 989 236 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
620 893€ 461 227€ 460 978€ 473 054€ 631 081€ 785 460€ 783 939€ 630 302€ 588 896€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 677 004€ 8 984 674€ 5 954 853€ 4 979 372€ 5 828 519€ 8 977 913€ 9 320 102€ 8 951 025€ 7 783 956€ 8 884 264€ 8 989 236€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
474€ 38€ 2 040€ 1 020€ 88€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
237 681€ 193 148€ 194 188€ 179 471€ 185 014€ 159 816€ 143 194€ 129 501€ 119 271€ 113 686€ 112 185€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
192 939€ 166 455€ 161 847€ 154 975€ 152 347€ 139 592€ 131 180€ 102 069€ 96 886€ 97 050€ 92 961€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
368 048€ 406 687€ 301 847€ 324 080€ 253 783€ 268 820€ 322 998€ 318 963€ 322 728€ 310 969€ 251 222€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
89 098€ 90 317€ 90 167€ 90 756€ 86 681€ 86 986€ 89 406€ 197 275€ 197 192€ 201 681€ 201 231€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
152 674 € 132 151 € 107 624 € 105 796 € 98 708 € 104 567 € 105 890 € 98 593 € 86 163 € 81 474 € 80 726 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
77 428€ 56 898€ 41 090€ 43 975€ 39 773€ 37 239€ 46 258€ 45 546€ 33 877€ 31 962€ 31 316€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
75 246€ 75 253€ 66 534€ 61 821€ 58 935€ 67 328€ 59 632€ 53 047€ 52 286€ 49 512€ 49 410€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
2 042 496€ 2 135 513€ 3 167 694€ 3 707 927€ 3 347 781€ 1 963 185€ 2 452 580€ 2 362 604€ 2 552 724€ 2 367 514€ 1 462 051€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
169 473 € 104 086 € 134 251 € 1 990 € 2 962 € 3 936 € 4 839 € 7 448 € 2 247 € 6 708 € 112 487 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
169 473€ 104 086€ 134 251€ 1 990€ 2 962€ 3 936€ 4 839€ 7 448€ 2 247€ 6 708€ 112 487€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé