Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ZORNICA BANKO FASHION a.s. v konkurze

2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.05.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
0 € 0 € 1 425 921 € 1 903 426 € 1 764 951 € 1 777 150 € 1 601 435 € 2 245 137 € 2 812 018 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
930 574 € 1 113 248 € 1 160 180 € 875 044 € 884 991 € 1 034 651 € 1 071 794 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
667 159 € 709 459 € 773 513 € 362 854 € 244 224 € 323 260 € 265 787 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
200€ 3 002€ 4 634€ 54 931€ 105 228€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
667 159€ 709 459€ 773 313€ 210 852€ 239 590€ 268 329€ 160 559€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
149 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
263 415 € 403 789 € 386 667 € 512 190 € 640 767 € 711 391 € 806 007 €
012
A.II.1
Pozemky
140 541€ 140 541€ 145 682€ 159 985€ 159 985€ 164 947€ 164 947€
013
A.II.2
Stavby
16 258€ 17 808€ 71 554€ 230 986€ 273 958€ 345 020€ 417 582€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 773€ 240 721€ 164 712€ 116 500€ 197 938€ 196 705€ 218 759€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
89 843€ 4 719€ 4 719€ 4 719€ 4 719€ 4 719€ 4 719€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
4 167€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
492 604 € 553 366 € 600 954 € 896 826 € 712 344 € 1 205 973 € 1 735 851 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
100 089 € 66 404 € 59 599 € 142 023 € 210 268 € 186 348 € 188 663 €
035
B.I.1
Materiál
25 934€ 26 826€ 19 619€ 59 837€ 84 538€ 71 304€ 65 581€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 043€ 748€ 3 208€ 3 281€ 1 490€
037
B.I.3
Výrobky
4 462€ 13 735€ 14 564€ 27 715€ 71 939€ 58 263€ 58 858€
038
B.I.4
Zvieratá
27€ 27€ 27€ 27€ 27€ 27€ 27€
039
B.I.5
Tovar
69 666€ 25 816€ 24 346€ 53 696€ 50 556€ 53 473€ 62 707€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
11 997 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
11 997€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
379 429 € 482 339 € 420 327 € 729 038 € 485 179 € 1 000 315 € 1 532 513 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 246 € 97 762 € 56 824 € 401 051 € 63 704 € 420 362 € 1 415 212 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 246€ 97 762€ 56 824€ 401 051€ 63 704€ 420 362€ 1 415 212€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
21 703€ 30 097€ 6 471€ 20 523€ 399€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
354 480€ 354 480€ 357 032€ 327 987€ 400 952€ 579 554€ 117 301€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 089 € 4 623 € 121 028 € 25 765 € 16 897 € 19 310 € 14 675 €
072
B.V.1.
Peniaze
966€ 1 259€ 2 710€ 4 335€ 3 155€ 1 267€ 3 623€
073
B.V.2.
Účty v bankách
123€ 3 364€ 118 318€ 21 430€ 13 742€ 18 043€ 11 052€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 743 € 236 812 € 3 817 € 5 280 € 4 100 € 4 513 € 4 373 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 743€ 64 812€ 3 817€ 5 031€ 4 100€ 4 513€ 4 373€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
172 000€ 249€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
0 € 0 € 1 425 921 € 1 903 426 € 1 764 951 € 1 777 150 € 1 601 435 € 2 245 137 € 2 812 018 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-342 271 € 555 940 € 585 161 € 139 055 € 125 855 € 182 375 € 215 730 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
750 197 € 750 197 € 750 197 € 333 197 € 333 197 € 333 197 € 333 197 €
082
A.I.1
Základné imanie
750 197€ 750 197€ 750 197€ 333 197€ 333 197€ 333 197€ 333 197€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
5 816 € 4 737 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
5 816€ 4 737€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-200 072 € -209 773 € -259 783 € -212 697 € -150 822 € -117 467 € -142 475 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-200 072€ -209 773€ -259 783€ -212 697€ -150 822€ -117 467€ -142 475€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
0 € 0 € -898 212 € 10 779 € 94 747 € 18 555 € -56 520 € -33 355 € 25 008 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 767 898 € 1 347 486 € 1 179 117 € 1 638 006 € 1 475 512 € 2 062 762 € 2 595 588 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 030 € 166 686 € 95 407 € 52 632 € 113 829 € 167 496 € 184 965 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
2 941€ 4 226€ 49 430€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 030€ 8 256€ 7 266€ 1 961€ 10 338€ 7 831€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
155 450€ 70 755€ 18 793€ 29 092€ 113 730€ 129 355€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 980€ 14 445€ 29 613€ 33 346€ 43 428€ 47 779€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 203 468 € 694 372 € 577 403 € 1 074 629 € 779 082 € 1 127 875 € 1 419 696 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
273 074 € 263 578 € 212 782 € 393 623 € 218 469 € 468 205 € 547 954 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
273 074€ 263 578€ 212 782€ 393 623€ 218 469€ 468 205€ 547 954€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
89 900€ 41 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 10 000€ 40 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
167 443€ 147 616€ 181 472€ 180 647€ 195 923€ 202 259€ 192 258€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
494 485€ 172 391€ 93 895€ 241 488€ 219 167€ 314 546€ 356 681€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
83 871€ 25 835€ 56 731€ 223 445€ 102 415€ 132 865€ 282 803€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
94 695€ 43 952€ 22 523€ 25 426€ 33 108€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
69 362 € 135 166 € 129 854 € 129 711 € 101 581 € 139 430 € 158 850 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
69 362€ 124 166€ 129 854€ 129 711€ 101 581€ 139 430€ 158 850€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
11 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
389 338€ 321 262€ 376 453€ 381 034€ 381 020€ 542 957€ 664 849€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
98 700€ 30 000€ 100 000€ 85 004€ 167 228€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
294 € 673 € 89 € 68 € 0 € 700 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
294€ 89€ 89€ 68€ 700€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
584€