Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.02.2018
31.01.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.01.2017
31.01.2015
31.01.2016
31.01.2014
30.01.2015
01.02.2013
31.01.2014
01.02.2012
31.01.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
168 732 000 € 153 293 000 € 160 214 000 € 142 845 060 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
20 879 000 € 20 433 000 € 23 071 000 € 25 832 419 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
495 000 € 410 000 € 11 000 € 156 536 €
005
A.I.2
Software
472 000 € 73 000 € 10 000 € 155 035 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
23 000 € 337 000 € 1 000 € 1 501 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
20 374 000 € 20 013 000 € 23 050 000 € 24 974 731 €
012
A.II.1
Pozemky
2 615 164 €
013
A.II.2
Stavby
18 032 000 € 18 402 000 € 20 407 000 € 20 292 064 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 130 000 € 1 514 000 € 1 646 000 € 2 060 262 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 800 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 212 000 € 97 000 € 997 000 € 2 441 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 701 152 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
269 163 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
9 626 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
89 828 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
332 535 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
147 749 000 € 132 773 000 € 137 058 000 € 116 853 760 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
41 057 000 € 36 207 000 € 38 697 000 € 31 163 894 €
032
B.I.1
Materiál
178 000 € 154 000 € 167 000 € 93 764 €
036
B.I.5
Tovar
40 879 000 € 36 053 000 € 38 530 000 € 31 045 726 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
24 404 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
21 000 € 59 000 € 1 235 000 € 5 514 921 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
21 000 € 59 000 € 28 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 0 € 1 207 000 € 5 514 921 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
106 665 000 € 96 499 000 € 97 117 000 € 80 157 779 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
106 665 000 € 96 354 000 € 97 117 000 € 77 508 057 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 312 363 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0 € 145 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 337 359 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 000 € 8 000 € 9 000 € 17 166 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 000 € 7 000 € 8 000 € 13 126 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 000 € 1 000 € 1 000 € 4 040 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
104 000 € 87 000 € 85 000 € 158 881 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
79 000 € 77 000 € 79 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 000 € 10 000 € 6 000 € 63 232 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
95 649 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
168 732 000 € 153 293 000 € 160 214 000 € 142 845 060 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
46 375 000 € 46 682 000 € 46 833 000 € 38 718 734 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 863 314 €
069
A.I.1
Základné imanie
22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 314 €
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-20 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
101 €
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
101 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 205 000 € 3 137 000 € 2 602 000 € 1 335 127 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 059 830 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
3 205 000 € 3 137 000 € 2 602 000 € 275 297 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
20 287 000 € 20 662 000 € 21 348 000 € 10 736 337 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
20 287 000 € 20 662 000 € 21 348 000 € 10 736 337 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 783 855 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
118 442 000 € 103 289 000 € 108 795 000 € 100 203 626 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
186 000 € 109 000 € 97 000 € 1 111 347 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
72 385 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 038 962 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
168 000 € 102 000 € 95 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
18 000 € 7 000 € 2 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
147 000 € 243 000 € 30 000 € 7 481 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
23 000 € 28 000 € 30 000 € 7 481 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
124 000 € 215 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
118 109 000 € 102 937 000 € 108 668 000 € 99 084 798 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
112 753 000 € 98 798 000 € 104 768 000 € 94 791 066 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 984 148 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 719 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 064 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
202 085 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 199 000 € 2 307 000 € 2 095 000 € 1 569 738 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 157 000 € 1 832 000 € 1 805 000 € 528 978 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
3 915 000 € 3 322 000 € 4 586 000 € 3 922 700 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 905 000 € 3 316 000 € 4 563 000 € 3 912 330 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
10 000 € 6 000 € 23 000 € 10 370 €