Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.02.2021
31.01.2022
01.02.2020
31.01.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.01.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.01.2017
31.01.2015
31.01.2016
31.01.2014
30.01.2015
01.02.2013
31.01.2014
01.02.2012
31.01.2013
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
191 460 000 € 185 185 000 € 176 509 000 € 168 732 000 € 153 293 000 € 160 214 000 € 142 845 060 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
24 015 000 € 24 177 000 € 22 470 000 € 20 879 000 € 20 433 000 € 23 071 000 € 25 832 419 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
562 000 € 688 000 € 651 000 € 495 000 € 410 000 € 11 000 € 156 536 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
562 000€ 683 000€ 367 000€ 472 000€ 73 000€ 10 000€ 155 035€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 5 000€ 284 000€ 23 000€ 337 000€ 1 000€ 1 501€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
23 443 000 € 23 479 000 € 21 809 000 € 20 374 000 € 20 013 000 € 23 050 000 € 24 974 731 €
012
A.II.1
Pozemky
2 615 164€
013
A.II.2
Stavby
16 736 000€ 17 484 000€ 18 484 000€ 18 032 000€ 18 402 000€ 20 407 000€ 20 292 064€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 075 000€ 1 752 000€ 1 331 000€ 1 130 000€ 1 514 000€ 1 646 000€ 2 060 262€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 444 000€ 2 838 000€ 1 806 000€ 4 800€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 188 000€ 1 405 000€ 188 000€ 1 212 000€ 97 000€ 997 000€ 2 441€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 701 152 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
269 163€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
9 626€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
89 828€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
332 535€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
166 386 000 € 159 929 000 € 153 764 000 € 147 749 000 € 132 773 000 € 137 058 000 € 116 853 760 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
45 002 000 € 45 214 000 € 44 965 000 € 41 057 000 € 36 207 000 € 38 697 000 € 31 163 894 €
032
B.I.1
Materiál
199 000€ 177 000€ 163 000€ 178 000€ 154 000€ 167 000€ 93 764€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
44 803 000€ 45 037 000€ 44 802 000€ 40 879 000€ 36 053 000€ 38 530 000€ 31 045 726€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
24 404€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
0 € 6 000 € 15 000 € 21 000 € 59 000 € 1 235 000 € 5 514 921 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 6 000€ 15 000€ 21 000€ 59 000€ 28 000€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 1 207 000€ 5 514 921€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
121 332 000 € 114 658 000 € 108 798 000 € 106 665 000 € 96 499 000 € 97 117 000 € 80 157 779 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
121 332 000€ 114 452 000€ 108 798 000€ 106 665 000€ 96 354 000€ 97 117 000€ 77 508 057€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
1 312 363€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 206 000€ 0€ 145 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 337 359€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
52 000 € 51 000 € -14 000 € 6 000 € 8 000 € 9 000 € 17 166 €
056
B.IV.1
Peniaze
52 000€ 42 000€ -15 000€ 5 000€ 7 000€ 8 000€ 13 126€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 9 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 4 040€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 059 000 € 1 079 000 € 275 000 € 104 000 € 87 000 € 85 000 € 158 881 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 073 000€ 195 000€ 79 000€ 77 000€ 79 000€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 056 000€ 6 000€ 80 000€ 25 000€ 10 000€ 6 000€ 63 232€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 000€ 95 649€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
191 460 000 € 185 185 000 € 176 509 000 € 168 732 000 € 153 293 000 € 160 214 000 € 142 845 060 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
52 444 000 € 49 096 000 € 46 686 000 € 46 375 000 € 46 682 000 € 46 833 000 € 38 718 734 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 863 314 €
069
A.I.1
Základné imanie
22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 314€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-20 000€
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
101 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
101€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
4 455 000 € 4 048 000 € 3 632 000 € 3 205 000 € 3 137 000 € 2 602 000 € 1 335 127 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 059 830€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
4 455 000€ 4 048 000€ 3 632 000€ 3 205 000€ 3 137 000€ 2 602 000€ 275 297€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
25 106 000 € 22 165 000 € 20 171 000 € 20 287 000 € 20 662 000 € 21 348 000 € 10 736 337 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 106 000€ 22 165 000€ 20 171 000€ 20 287 000€ 20 662 000€ 21 348 000€ 10 736 337€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
3 783 855 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
133 210 000 € 130 657 000 € 125 338 000 € 118 442 000 € 103 289 000 € 108 795 000 € 100 203 626 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
210 000 € 208 000 € 197 000 € 186 000 € 109 000 € 97 000 € 1 111 347 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
72 385€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 038 962€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
191 000€ 192 000€ 175 000€ 168 000€ 102 000€ 95 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
19 000€ 16 000€ 22 000€ 18 000€ 7 000€ 2 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 142 000 € 2 566 000 € 1 432 000 € 147 000 € 243 000 € 30 000 € 7 481 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
17 000€ 15 000€ 15 000€ 23 000€ 28 000€ 30 000€ 7 481€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 833 000€ 2 281 000€ 1 367 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
292 000€ 270 000€ 50 000€ 124 000€ 215 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
130 858 000 € 127 883 000 € 123 709 000 € 118 109 000 € 102 937 000 € 108 668 000 € 99 084 798 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
122 922 000€ 121 376 000€ 117 747 000€ 112 753 000€ 98 798 000€ 104 768 000€ 94 791 066€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 984 148€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 719€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 064€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
202 085€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 730 000€ 2 891 000€ 2 907 000€ 3 199 000€ 2 307 000€ 2 095 000€ 1 569 738€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
4 206 000€ 3 616 000€ 3 055 000€ 2 157 000€ 1 832 000€ 1 805 000€ 528 978€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
5 806 000 € 5 432 000 € 4 485 000 € 3 915 000 € 3 322 000 € 4 586 000 € 3 922 700 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 867 000€ 4 487 000€ 4 484 000€ 3 905 000€ 3 316 000€ 4 563 000€ 3 912 330€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
939 000€ 945 000€ 1 000€ 10 000€ 6 000€ 23 000€ 10 370€