Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.02.2021
31.01.2022
01.02.2020
31.01.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.01.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.01.2017
31.01.2015
31.01.2016
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
191 460 000 € 185 185 000 € 176 509 000 € 168 732 000 € 153 293 000 € 160 214 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
24 015 000 € 24 177 000 € 22 470 000 € 20 879 000 € 20 433 000 € 23 071 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
562 000 € 688 000 € 651 000 € 495 000 € 410 000 € 11 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
562 000€ 683 000€ 367 000€ 472 000€ 73 000€ 10 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 5 000€ 284 000€ 23 000€ 337 000€ 1 000€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
23 443 000 € 23 479 000 € 21 809 000 € 20 374 000 € 20 013 000 € 23 050 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
16 736 000€ 17 484 000€ 18 484 000€ 18 032 000€ 18 402 000€ 20 407 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 075 000€ 1 752 000€ 1 331 000€ 1 130 000€ 1 514 000€ 1 646 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
2 444 000€ 2 838 000€ 1 806 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 188 000€ 1 405 000€ 188 000€ 1 212 000€ 97 000€ 997 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 € 10 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
166 386 000 € 159 929 000 € 153 764 000 € 147 749 000 € 132 773 000 € 137 058 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
45 002 000 € 45 214 000 € 44 965 000 € 41 057 000 € 36 207 000 € 38 697 000 €
035
B.I.1
Materiál
199 000€ 177 000€ 163 000€ 178 000€ 154 000€ 167 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
44 803 000€ 45 037 000€ 44 802 000€ 40 879 000€ 36 053 000€ 38 530 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 6 000 € 15 000 € 21 000 € 59 000 € 1 235 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 6 000 € 15 000 € 21 000 € 59 000 € 28 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€ 1 207 000€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
121 332 000 € 114 658 000 € 108 798 000 € 106 665 000 € 96 499 000 € 97 117 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
121 332 000 € 114 452 000 € 108 798 000 € 106 665 000 € 96 354 000 € 97 117 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 206 000€ 0€ 145 000€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
52 000 € 51 000 € -14 000 € 6 000 € 8 000 € 9 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
52 000€ 42 000€ -15 000€ 5 000€ 7 000€ 8 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
0€ 9 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 059 000 € 1 079 000 € 275 000 € 104 000 € 87 000 € 85 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 073 000€ 195 000€ 79 000€ 77 000€ 79 000€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 056 000€ 6 000€ 80 000€ 25 000€ 10 000€ 6 000€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
191 460 000 € 185 185 000 € 176 509 000 € 168 732 000 € 153 293 000 € 160 214 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
52 444 000 € 49 096 000 € 46 686 000 € 46 375 000 € 46 682 000 € 46 833 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 € 22 883 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 000€ 22 883 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
4 455 000 € 4 048 000 € 3 632 000 € 3 205 000 € 3 137 000 € 2 602 000 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
25 106 000 € 22 165 000 € 20 171 000 € 20 287 000 € 20 662 000 € 21 348 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 106 000€ 22 165 000€ 20 171 000€ 20 287 000€ 20 662 000€ 21 348 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
133 210 000 € 130 657 000 € 125 338 000 € 118 442 000 € 103 289 000 € 108 795 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 142 000 € 2 566 000 € 1 432 000 € 147 000 € 243 000 € 30 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
17 000€ 15 000€ 15 000€ 23 000€ 28 000€ 30 000€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 833 000€ 2 281 000€ 1 367 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
292 000€ 270 000€ 50 000€ 124 000€ 215 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
191 000 € 192 000 € 175 000 € 168 000 € 102 000 € 95 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
191 000€ 192 000€ 175 000€ 168 000€ 102 000€ 95 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
130 858 000 € 127 883 000 € 123 709 000 € 118 109 000 € 102 937 000 € 108 668 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
122 922 000 € 121 376 000 € 117 747 000 € 112 753 000 € 98 798 000 € 104 768 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 730 000€ 2 891 000€ 2 907 000€ 3 199 000€ 2 307 000€ 2 095 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 206 000€ 3 616 000€ 3 055 000€ 2 157 000€ 1 832 000€ 1 805 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
19 000 € 16 000 € 22 000 € 18 000 € 7 000 € 2 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
19 000€ 16 000€ 22 000€ 18 000€ 7 000€ 2 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
5 806 000 € 5 432 000 € 4 485 000 € 3 915 000 € 3 322 000 € 4 586 000 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
4 867 000€ 4 487 000€ 4 484 000€ 3 905 000€ 3 316 000€ 4 563 000€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
939 000€ 945 000€ 1 000€ 10 000€ 6 000€ 23 000€