Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
16 147 497 € 13 119 396 € 12 027 578 € 5 624 629 € 15 356 201 € 11 128 542 € 7 616 619 € 9 830 950 € 11 002 135 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 374 198 € 1 416 109 € 1 519 930 € 514 908 € 710 486 € 721 699 € 937 561 € 1 041 418 € 1 091 546 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 699 € 1 466 € 2 233 € 3 000 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 699€ 1 466€ 2 233€ 3 000€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
324 198 € 366 109 € 469 930 € 514 908 € 709 787 € 720 233 € 935 328 € 1 038 418 € 1 091 546 €
012
A.II.1
Pozemky
106 629€ 106 629€ 106 629€ 106 629€ 106 629€ 106 629€ 106 629€ 106 629€ 106 629€
013
A.II.2
Stavby
19 882€ 24 200€ 28 518€ 34 068€ 50 908€ 87 699€ 124 517€ 161 361€ 193 058€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
197 687€ 235 280€ 334 783€ 374 211€ 552 250€ 525 905€ 704 182€ 770 428€ 791 859€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
1 050 000 € 1 050 000 € 1 050 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
1 050 000€ 1 050 000€ 1 050 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 758 462 € 11 689 684 € 10 494 392 € 5 101 653 € 14 636 300 € 10 402 216 € 6 673 860 € 8 784 662 € 9 904 820 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
195 995 € 149 111 € 223 339 € 1 045 858 € 1 154 350 € 52 294 € 38 352 € 24 889 € 70 818 €
035
B.I.1
Materiál
1 276€ 35 996€ 69 756€ 227 074€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
5 894€ 5 894€ 558 876€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
194 719€ 107 221€ 147 689€ 259 908€ 1 154 350€ 52 294€ 38 352€ 24 889€ 70 818€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 291 € 1 260 € 1 651 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 291€ 1 260€ 1 651€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 876 447 € 8 947 081 € 8 161 573 € 2 531 444 € 11 560 113 € 7 416 165 € 5 073 366 € 6 522 595 € 8 139 752 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 074 259 € 3 677 682 € 4 765 732 € 2 470 182 € 7 862 355 € 3 011 213 € 2 076 658 € 2 540 630 € 2 205 898 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
3 152 835€ 1 773 217€ 2 035 949€ 1 740 785€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
921 424€ 1 904 465€ 4 765 732€ 2 470 182€ 7 862 355€ 3 011 213€ 2 076 658€ 504 681€ 465 113€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
65 830€ 61 262€ 42 042€ 39 849€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
6 802 188€ 5 203 569€ 3 395 841€ 3 655 716€ 4 404 952€ 2 956 859€ 3 981 965€ 5 933 854€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 684 729 € 2 592 232 € 2 107 829 € 1 524 351 € 1 921 837 € 2 933 757 € 1 562 142 € 2 237 178 € 1 694 250 €
072
B.V.1.
Peniaze
7 643€ 11 887€ 8 702€ 3 270€ 7 738€ 7 644€ 4 706€ 5 504€ 4 633€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 677 086€ 2 580 345€ 2 099 127€ 1 521 081€ 1 914 099€ 2 926 113€ 1 557 436€ 2 231 674€ 1 689 617€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 837 € 13 603 € 13 256 € 8 068 € 9 415 € 4 627 € 5 198 € 4 870 € 5 769 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
14 837€ 13 603€ 13 256€ 8 068€ 9 415€ 4 627€ 5 198€ 4 870€ 5 769€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
16 147 497 € 13 119 396 € 12 027 578 € 5 624 629 € 15 356 201 € 11 128 542 € 7 616 619 € 9 830 950 € 11 002 135 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 390 614 € 3 295 222 € 2 557 244 € 1 563 513 € 1 845 284 € 2 406 975 € 2 071 167 € 2 136 775 € 2 060 551 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€ 1 000 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 457 243 € 463 513 € 408 705 € 408 705 € 408 705 € 408 705 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 457 243€ 463 513€ 408 705€ 408 705€ 408 705€ 408 705€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 290 614 € 737 979 € 993 731 € 463 513 € 745 284 € 898 270 € 562 462 € 628 070 € 551 846 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 756 883 € 9 824 174 € 9 470 334 € 4 060 497 € 13 510 917 € 8 721 567 € 5 545 452 € 7 694 175 € 8 941 584 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 066 € 2 871 € 65 053 € 5 408 € 5 687 € 5 173 € 4 525 € 4 152 € 3 714 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 066€ 2 871€ 4 437€ 5 408€ 5 687€ 5 173€ 4 525€ 4 152€ 3 714€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
60 616€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
13 724 487 € 9 797 836 € 9 385 509 € 4 024 355 € 13 470 066 € 8 685 858 € 5 515 673 € 7 653 539 € 8 909 552 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 900 948 € 3 638 972 € 3 759 382 € 871 935 € 9 785 204 € 4 368 157 € 2 654 001 € 3 756 858 € 2 871 500 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 967€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 898 981€ 3 638 972€ 3 759 382€ 871 935€ 9 785 204€ 4 368 157€ 2 654 001€ 3 756 858€ 2 871 500€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
319 699€ 290 661€ 291 276€ 290 661€ 10 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
27 777€ 12 929€ 13 640€ 13 876€ 31 533€ 20 567€ 13 353€ 21 893€ 17 204€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 673€ 25 095€ 20 012€ 15 725€ 24 753€ 14 397€ 16 268€ 15 170€ 11 571€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
6 433 549€ 5 808 179€ 5 276 617€ 2 692 648€ 3 435 342€ 4 280 075€ 2 821 871€ 3 847 041€ 6 006 612€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
23 841€ 22 000€ 24 582€ 139 510€ 193 234€ 2 662€ 10 180€ 2 577€ 2 665€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
31 330 € 23 467 € 19 772 € 30 734 € 35 164 € 30 536 € 25 254 € 36 484 € 28 318 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 756€ 10 747€ 15 760€ 30 734€ 35 164€ 30 536€ 25 254€ 36 484€ 28 318€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 574€ 12 720€ 4 012€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
619 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
619€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé