Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KUKA Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 331 351 € 1 773 097 € 2 151 541 € 1 986 978 € 1 335 102 € 9 974 142 € 9 570 759 € 11 305 151 € 9 185 460 € 9 742 753 € 7 455 103 € 8 262 896 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 142 588 € 1 149 824 € 1 163 364 € 1 089 061 € 674 044 € 6 180 281 € 5 164 588 € 5 138 290 € 4 612 193 € 4 570 548 € 4 481 549 € 4 784 704 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
74 682 € 72 214 € 83 750 € 6 087 € 13 203 € 83 064 € 110 153 € 138 286 € 140 430 € 117 154 € 60 728 € 78 404 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
74 682€ 72 214€ 83 750€ 6 087€ 13 203€ 83 064€ 110 153€ 138 286€ 140 430€ 117 154€ 60 728€ 66 786€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 11 618€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 067 906 € 1 077 610 € 1 079 614 € 1 082 974 € 660 841 € 6 097 217 € 5 054 435 € 5 000 004 € 4 471 763 € 4 453 394 € 4 420 821 € 4 706 300 €
012
A.II.1
Pozemky
52 645€ 52 645€ 52 645€ 52 645€ 210 268€ 210 268€ 156 808€ 156 808€ 156 808€ 156 808€ 156 808€
013
A.II.2
Stavby
834 385€ 843 545€ 867 336€ 884 291€ 2 106 587€ 2 241 960€ 2 369 688€ 2 411 091€ 2 516 841€ 2 546 941€ 2 674 268€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
180 876€ 168 190€ 146 780€ 139 961€ 40 651€ 2 088 926€ 2 349 233€ 1 433 421€ 1 616 303€ 1 532 868€ 1 360 815€ 1 701 288€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 1 353€ 6 077€ 2 217€ 197 906€ 213 744€ 238 973€ 205 706€ 221 877€ 171 051€ 173 936€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
13 230€ 11 500€ 0€ 617 973€ 756 347€ 39 230€ 801 114€ 81 855€ 44 206€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 737 183€ 25 000€ 141 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 173 044 € 603 070 € 988 177 € 897 917 € 656 145 € 3 709 283 € 4 354 456 € 6 089 023 € 4 527 311 € 5 088 659 € 2 940 328 € 3 417 115 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
251 997 € 314 414 € 218 000 € 248 736 € 162 978 € 137 752 € 99 891 € 82 070 € 68 614 € 2 889 070 € 998 881 € 1 509 128 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 137 752€ 99 891€ 68 614€ 65 209€ 39 261€ 27 119€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
251 997€ 314 414€ 218 000€ 248 736€ 162 978€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
53 486 € 0 € 12 716 € 12 716 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 12 000 € 8 298 € 8 298 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 12 000€ 8 298€ 8 298€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
53 486€ 12 716€ 12 716€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
867 066 € 288 416 € 769 784 € 635 649 € 474 104 € 3 531 603 € 4 224 613 € 5 975 344 € 4 437 391 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
835 955€ 221 586€ 745 660€ 569 319€ 223 816€ 743 281€ 1 147 299€ 2 422 550€ 1 700 802€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 2 440 420€ 2 970 288€ 3 328 475€ 2 571 470€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
31 111€ 62 042€ 20 846€ 66 330€ 247 063€ 322 275€ 92 244€ 212 505€ 153 686€ 125 342€ 64 667€ 141 705€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 788€ 3 278€ 0€ 3 225€ 25 627€ 14 782€ 11 814€ 11 433€ 872€ 6 910€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
495 € 240 € 393 € 816 € 6 347 € 27 928 € 17 952 € 19 609 € 9 306 € 14 921 € 22 378 € 31 368 €
056
B.IV.1
Peniaze
495€ 240€ 393€ 816€ 413€ 1 598€ 6 648€ 3 801€ 2 158€ 1 452€ 1 736€ 4 116€
057
B.IV.2
Účty v bankách
0€ 5 934€ 26 330€ 11 304€ 15 808€ 7 148€ 13 469€ 20 642€ 27 252€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
15 719 € 20 203 € 0 € 0 € 4 913 € 84 578 € 51 715 € 77 838 € 45 956 € 83 546 € 33 226 € 61 077 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 4 913€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 719€ 20 203€ 0€ 26 933€ 20 425€ 6 821€ 7 285€ 4 783€ 1 192€ 1 560€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 57 645€ 31 290€ 71 017€ 38 671€ 78 763€ 32 034€ 59 517€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 331 351 € 1 773 097 € 2 151 541 € 1 986 978 € 1 335 102 € 9 974 142 € 9 570 759 € 11 305 151 € 9 185 460 € 9 742 753 € 7 455 103 € 8 262 896 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
909 496 € 733 759 € 661 295 € 840 554 € 770 688 € 3 979 480 € 3 812 161 € 3 757 533 € 3 589 486 € 3 327 187 € 2 979 852 € 2 815 243 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 € 1 062 205 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€ 1 062 205€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 € 0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
136 420 € 136 420 € 136 420 € 136 420 € 136 420 € 136 420 € 136 420 € 136 420 € 107 304 € 89 938 € 86 320 € 76 545 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
136 420€ 136 420€ 136 420€ 136 420€ 136 420€ 136 420€ 136 420€ 136 420€ 107 304€ 89 938€ 86 320€ 76 545€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€ 0€ 0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-425 658 € -537 330 € -358 072 € -427 936 € -11 640 € 2 390 862 € 2 390 862 € 2 390 862 € 1 837 676 € 1 827 710 € 1 758 980 € 1 481 114 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
280 170€ 280 170€ 280 170€ 280 170€ 280 170€ 2 682 672€ 2 682 672€ 2 682 672€ 2 129 486€ 2 119 520€ 2 050 790€ 1 772 922€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-705 828€ -817 500€ -638 242€ -708 106€ -291 810€ -291 810€ -291 810€ -291 810€ -291 810€ -291 810€ -291 810€ -291 808€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
136 529 € 72 464 € -179 258 € 69 865 € -416 297 € 389 993 € 222 674 € 168 046 € 582 301 € 347 334 € 72 347 € 195 379 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 421 855 € 1 039 338 € 1 490 246 € 1 146 424 € 560 814 € 5 907 504 € 5 753 412 € 7 539 209 € 5 577 661 € 6 387 349 € 4 436 606 € 5 447 653 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
198 729 € 112 364 € 61 060 € 77 116 € 81 217 € 715 397 € 223 968 € 223 078 € 210 155 € 199 526 € 202 552 € 170 185 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
32 235€ 44 834€ 33 417€ 28 116€ 16 222€ 171 177€ 110 447€ 119 890€ 115 877€ 112 276€ 113 091€ 101 142€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
17 809€ 18 102€ 14 643€ 9 000€ 8 106€ 42 940€ 31 360€ 28 702€ 20 096€ 19 274€ 11 662€ 11 087€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
148 685€ 49 428€ 13 000€ 40 000€ 56 889€ 501 280€ 82 161€ 74 486€ 74 182€ 67 976€ 77 799€ 57 956€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 231 € 6 385 € 4 379 € 6 702 € 3 896 € 135 789 € 213 193 € 205 113 € 185 087 € 329 446 € 460 911 € 179 977 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
7 231€ 6 385€ 4 379€ 6 702€ 3 896€ 11 026€ 8 710€ 5 683€ 6 131€ 5 376€ 3 557€ 3 021€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 843€ 4 031€ 6 072€ 36 565€ 203 195€ 360 445€ 8 199€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
122 920€ 200 452€ 193 358€ 142 391€ 120 875€ 96 909€ 168 757€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 215 895 € 920 589 € 1 424 807 € 1 062 606 € 475 701 € 5 056 318 € 5 316 251 € 7 111 018 € 5 182 419 € 5 858 377 € 3 773 143 € 5 097 491 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
100 269€ 44 113€ 126 245€ 104 786€ 70 686€ 4 362 238€ 2 375 219€ 2 160 616€ 3 023 550€ 2 620 939€ 1 124 484€ 1 751 046€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
42 705€ 21 879€ 17 893€ 93 553€ 53 325€ 62 836€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
856 015€ 687 018€ 1 169 335€ 847 164€ 2 522 100€ 4 551 792€ 1 613 808€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
326 346€ 113 480€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
129 035€ 91 907€ 71 186€ 61 406€ 42 441€ 241 860€ 193 068€ 194 666€ 175 554€ 175 649€ 125 702€ 160 492€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
77 072€ 60 793€ 46 592€ 39 289€ 28 482€ 159 716€ 129 573€ 117 785€ 108 873€ 108 327€ 80 516€ 99 416€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
53 504€ 36 758€ 11 449€ 9 961€ 7 151€ 176 239€ 48 193€ 31 407€ 74 634€ 104 058€ 17 563€ 27 617€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
595€ 2 785€ 5 393€ 32 873€ 168 107€ 157 272€ 154 430€ 17 560€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 € 0 € 3 600 € 87 158 € 5 186 € 8 409 € 18 313 € 28 217 € 38 645 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 600€ 524€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
8 409€ 18 313€ 28 217€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
87 158€ 5 186€ 8 409€ 9 904€ 9 904€ 9 904€