Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PASINVEST, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
29.02.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
0 € 1 447 635 € 1 951 787 € 1 953 514 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 € 0 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€ 0€ 0€
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0€ 0€ 0€ 0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€ 0€ 0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 € 0 € 0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0€ 0€ 0€ 0€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
0 € 1 447 635 € 1 951 787 € 1 953 514 €
015
B.I.
Zásoby
0€ 0€ 0€ 0€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 € 1 446 942 € 1 446 942 € 1 446 942 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
0€ 1 446 942€ 1 446 942€ 1 446 942€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 0€ 0€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
0 € 693 € 504 845 € 506 572 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
0€ 693€ 504 845€ 506 572€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
0 € 1 447 635 € 1 951 787 € 1 953 514 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
0 € -19 118 430 € -19 114 260 € -19 112 141 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 342 151 € 6 342 151 € 6 342 151 € 6 342 151 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 342 151€ 6 342 151€ 6 342 151€ 6 342 151€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€
029
A.II.
Kapitálové fondy
2 902 972€ 2 902 972€ 2 902 972€ 2 902 972€
030
A.III.
Fondy zo zisku
0€ 0€ 0€ 0€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0€ 0€ 0€ 0€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-28 363 554€ -28 359 385€ -28 357 265€ -28 319 529€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
19 118 431 € -4 168 € -2 118 € -37 735 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
0 € 20 566 065 € 21 066 047 € 21 065 655 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
0€ 8 419 633€ 8 419 633€ 8 419 633€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
0 € 12 146 432 € 12 646 414 € 12 646 022 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
0€ 800 782€ 1 038 871€ 1 038 871€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
0€ 2 669 259€ 2 691 609€ 2 691 609€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 1 513 798€ 1 753 341€ 1 752 949€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
0€ 7 162 593€ 7 162 593€ 7 162 593€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
0€ 0€ 0€ 0€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€