Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
1 309 085€ 980 654€ 682 634€ 651 287€ 704 510€ 711 890€
02
502
Spotreba energie
310 165€ 260 216€ 230 660€ 238 710€ 233 761€ 234 873€
03
504
Predaný tovar
908€ 1 064€ 2 756€ 3 814€ 5 518€ 5 290€
04
511
Opravy a udržiavanie
253 558€ 292 531€ 111 813€ 117 262€ 199 101€ 178 343€
05
512
Cestovné
23 718€ 7 045€ 13 685€ 12 136€ 12 964€ 18 170€
06
513
Náklady na reprezentáciu
7 791€ 9 070€ 2 806€ 2 831€ 2 188€ 1 734€
07
518
Ostatné služby
516 727€ 332 665€ 258 361€ 258 870€ 382 350€ 260 908€
08
521
Mzdové náklady
5 905 727€ 5 447 440€ 3 500 089€ 3 396 954€ 2 994 121€ 3 236 653€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
2 028 958€ 1 866 583€ 1 206 221€ 1 139 584€ 995 635€ 1 028 573€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
244 801€ 151 992€ 126 532€ 137 946€ 118 374€ 155 725€
12
528
Ostatné sociálne náklady
6 212€ 3 154€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
3 790€ 3 249€ 2 490€ 2 914€ 3 670€ 3 541€
15
538
Ostatné dane a poplatky
12 542€ 11 713€ 10 534€ 10 524€ 7 037€ 9 329€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
750€ 45€ 2 403€ 164€
17
542
Ostatné pokuty a penále
22 743€ 23€ 753€ 4€
18
543
Odpísanie pohľadávky
8 169€ 9 079€ 6 476€ 15 606€ 42 462€ 0€
19
544
Úroky
6 728€ 9 567€ 7 474€ 0€
20
545
Kurzové straty
2 349€ 0€ 0€ 11€ 0€
21
546
Dary
77 075€ 82 527€ 31 279€ 21 467€ 32 542€ 26 209€
22
547
Osobitné náklady
704 277€ 24 377€ 15 284€ 6 065€ 1 917€ 8 353€
23
548
Manká a škody
5 415€ 0€ 0€ 1 033€ 0€ 12€
24
549
Iné ostatné náklady
35 275€ 20 089€ 16 072€ 16 054€ 19 109€ 6 045€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
411 593€ 359 215€ 292 121€ 326 269€ 278 396€ 245 957€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
43 115€ 513€ 0€ 26 059€ 104 148€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
60 409€ 0€
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ -34 832€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-13 300€ 0€ 110 564€ 108 200€ 113 200€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 560€ 240€ 240€ 240€ 240€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
11 981 102€ 9 828 925€ 6 628 848€ 6 503 443€ 6 261 131€ 6 132 011€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
4 258 381€ 3 968 721€ 2 863 168€ 2 534 202€ 2 259 093€ 2 022 956€
41
604
Tržby za predaný tovar
908€ 1 064€ 2 756€ 3 814€ 5 518€ 5 290€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 1€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
8€ 0€ 12€ 3€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
35 357€ 23 594€ 25 103€ 34 673€ 248 614€ 215 089€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€ 1€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
12€ 1 168€ 0€ 35€ 525€ 3 644€
54
645
Kurzové zisky
2€ 0€
55
646
Prijaté dary
18 661€ 7 003€ 5 566€ 5 175€ 4 429€ 3 377€
56
647
Osobitné výnosy
17 339€ 4 200€ 219 362€ 254 478€ 96 040€ 380€
57
648
Zákonné poplatky
252€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
181 838€ 163 494€ 135 790€ 133 228€ 211 059€ 120 283€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 250€ 3 005€ 10€ 270 188€ 326 375€ 10 150€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
55 353€ 0€
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
8 775€ 3 638€ 3 639€ 3 639€ 3 939€ 5 448€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 029 687€ 85 387€ 50 711€ 61 395€ 49 681€ 44 857€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
395 009€ 481 808€ 257 696€ 354 316€ 406 211€ 264 251€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
103€ 0€ 53 965€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
104 061€ 37 867€ 119 358€ 57 003€ 6 522€ 2 355€
73
691
Dotácie
6 026 076€ 5 106 251€ 2 943 493€ 2 791 271€ 2 743 060€ 3 521 771€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
12 178 962€ 9 887 198€ 6 626 762€ 6 503 416€ 6 361 077€ 6 273 820€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
197 860€ 58 273€ -2 087€ -28€ 99 945€ 141 809€
76
591
Daň z príjmov
2€ 258€ 21€ 56 113€ 20 038€ 2 569€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
197 858€ 58 015€ -2 108€ -56 141€ 79 907€ 139 240€