Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SEZO - SPIŠ, združenie obcí

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
201 493€ 16 625€ 15 509€ 107 491€
02
502
Spotreba energie
40€ 17€ 5€ 75€
03
504
Predaný tovar
0€ 496€
04
511
Opravy a udržiavanie
5 906€ 3 660€ 26 819€
05
512
Cestovné
3 074€
06
513
Náklady na reprezentáciu
40€
07
518
Ostatné služby
174 199€ 158 980€ 127 752€ 115 437€ 282 623€
08
521
Mzdové náklady
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
2 681€ 3 116€ 3 026€ 2 933€ 2 933€
14
532
Daň z nehnuteľností
681€ 592€ 592€ 592€ 592€
15
538
Ostatné dane a poplatky
5€ 12€ 134€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
12 014€ 11 610€ 11 491€ 11 337€ 11 174€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
51 982€ 74 423€ 148 571€ 229 567€ 222 611€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
1 415€ 3 000€ 2 717€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
247 543€ 455 306€ 314 142€ 404 998€ 628 055€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 117 477€
40
602
Tržby z predaja služieb
122 980€ 151 006€ 137 273€ 130 630€ 151 015€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 496€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ -19 709€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 1 607€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 109€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
5 570€ 3 294€ 13 981€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 32 048€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
1 881€ 1 881€ 1 881€ 1 881€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
47 954€ 244 089€ 140 677€ 233 192€ 454 748€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
176 504€ 400 270€ 279 831€ 379 683€ 739 672€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-71 039€ -55 036€ -34 311€ -25 314€ 111 617€
76
591
Daň z príjmov
267€ 22€ 0€ 7 672€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-71 306€ -55 058€ -34 311€ -25 314€ 103 945€