Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
462 746€ 430 816€ 298 962€ 291 451€ 254 931€
02
502
Spotreba energie
215 963€ 181 609€ 197 013€ 173 142€ 188 975€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
211 655€ 98 183€ 45 548€ 30 898€ 14 959€
05
512
Cestovné
93€ 21€
06
513
Náklady na reprezentáciu
6€
07
518
Ostatné služby
122 848€ 70 662€ 117 476€ 103 525€ 90 746€
08
521
Mzdové náklady
1 491 288€ 1 472 702€ 831 398€ 722 669€ 680 689€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
521 787€ 513 789€ 282 135€ 245 702€ 229 343€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
29 787€ 21 189€ 10 231€ 11 156€ 9 666€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
1 611€ 1 612€ 1 621€ 1 468€ 1 341€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
16€ 1€ 6€
18
543
Odpísanie pohľadávky
9 026€ 123€
19
544
Úroky
1€ 15€ 67€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
61€ 45€ 2 989€ 4 384€ 8 320€
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
7 666€ 7 615€ 8 830€ 11 723€ 10 022€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 914€ 11 479€ 30 908€ 22 709€ 26 943€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
8 064€ 4 740€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 078 343€ 2 826 790€ 1 827 210€ 1 618 966€ 1 520 769€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
787 858€ 698 668€ 360 411€ 308 428€ 204 431€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
38€ 44€ 31€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
80€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
4 701€ 13 106€ 150€ 743€ 271€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
6 701€ 400€ 3 200€ 333€ 1 042€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
493€ 10 300€ 1 781€ 1 901€ 1 227€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
4 373€ 216€ 4 937€ 713€ 5 224€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
2 330 034€ 2 073 384€ 1 395 440€ 1 408 989€ 1 288 122€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 134 240€ 2 796 074€ 1 765 957€ 1 721 152€ 1 500 348€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
55 896€ -30 717€ -61 253€ 102 186€ -20 421€
76
591
Daň z príjmov
11€ 9€ 6€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
55 896€ -30 717€ -61 264€ 102 177€ -20 427€