Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
641 527€ 652 254€ 652 537€ 1 050 332€ 1 107 718€ 1 000 915€ 854 464€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
641 527€ 652 254€ 652 537€ 1 050 332€ 1 107 718€ 1 000 915€ 845 464€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
28 285€ 28 285€ 28 285€ 28 285€ 28 285€ 28 285€ 28 285€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
4 226€ 4 493€ 4 493€ 4 093€ 3 192€ 3 192€ 3 192€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
486 167€ 407 801€ 465 488€ 959 288€ 1 022 504€ 457 086€ 392 866€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
6 264€ 10 932€ 13 719€ 14 515€ 0€ 11 747€ 30 120€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
2 418€ 16 417€ 23 075€ 40 482€ 16 195€ 23 367€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
32€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
116 585€ 198 324€ 124 136€ 21 075€ 13 255€ 484 410€ 367 602€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
74 249€ 72 867€ 38 432€ 47 455€ 33 466€ 46 821€ 38 137€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
13 858€ 13 010€ 14 166€ 4 655€ 7 798€ 9 703€ 16 060€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
13 371€ 12 782€ 13 589€ 6 008€ 6 998€ 8 804€ 15 498€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
487€ 228€ 577€ 559€ 800€ 899€ 562€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
10 164€ 19 486€ 12 016€ 15 201€ 6 277€ 21 013€ 5 990€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
11€ 1€ 4 563€ 19 710€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
10 152€ 19 409€ 12 016€ 8 721€ 6 243€ 6 256€ 5 972€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
1 900€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ -5 009€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
76€ 17€ 34€ 56€ 18€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
50 227€ 40 371€ 12 250€ 25 688€ 19 392€ 16 105€ 8 087€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
511€ 328€ 250€ 984€ 377€ 647€ 120€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
49 716€ 40 043€ 12 000€ 24 705€ 19 015€ 15 458€ 7 967€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
3 870€ 2 512€ 2 160€ 1 044€ 1 588€ 6 201€ 2 445€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 706€ 2 512€ 2 160€ 1 044€ 1 588€ 1 791€ 1 501€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
1 163€ 4 410€ 944€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
719 645€ 727 633€ 693 129€ 1 098 831€ 1 142 772€ 1 053 937€ 878 046€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
384 812€ 411 267€ 415 111€ 667 104€ 683 903€ 706 930€ 722 466€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€ 1 025 112€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
-616 880€ -610 002€ -580 803€ -341 209€ -318 182€ -282 666€ -243 442€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-23 420€ -3 844€ -29 198€ -16 799€ -23 027€ -35 516€ -39 224€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
26 491€ 107 658€ 40 184€ 16 308€ 28 029€ 327 504€ 116 425€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
4 547€ 4 122€ 5 082€ 3 463€ 3 915€ 2 986€ 2 729€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
4 547€ 4 122€ 5 082€ 3 463€ 3 915€ 2 986€ 2 729€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
553€ 1 590€ 1 404€ 978€ 7 008€ 10 716€ 16 521€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
553€ 1 590€ 1 404€ 978€ 830€ 777€ 95€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
6 178€ 9 939€ 16 426€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
5 915€ 79 327€ 3 936€ 11 866€ 17 105€ 313 802€ 97 175€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
5 772€ 71 618€ 1 731€ 8 411€ 6 823€ 306 842€ 97 175€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
143€ -2 175€ 3 745€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
7 709€ 3 455€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
2 204€ 12 458€ 3 215€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
15 476€ 22 619€ 29 762€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
8 333€ 15 476€ 22 619€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
7 143€ 7 143€ 7 143€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
308 342€ 208 708€ 237 834€ 415 419€ 430 840€ 19 503€ 19 175€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
1 943€ 1 964€ 6 225€ 5 897€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
29 741€ 415 419€ 428 877€ 13 278€ 13 278€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
278 602€ 208 708€ 235 891€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
719 645€ 727 633€ 693 129€ 1 098 831€ 1 142 772€ 1 053 937€ 878 046€