Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2013 2012 2011 2010
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
71 071€ 72 362€ 74 725€ 69 720€ 73 715€ 56 794€ 49 560€
02
502
Spotreba energie
21 133€ 20 257€ 23 826€ 17 217€ 16 597€ 13 164€ 12 730€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
14 736€ 11 749€ 3 956€ 4 047€ 9 747€ 5 596€ 2 655€
05
512
Cestovné
302€ 307€ 123€ 872€ 86€ 102€ 5 235€
06
513
Náklady na reprezentáciu
07
518
Ostatné služby
20 493€ 18 374€ 15 602€ 12 922€ 18 027€ 13 968€ 11 555€
08
521
Mzdové náklady
339 591€ 294 330€ 248 168€ 119 657€ 99 382€ 97 127€ 88 299€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
105 163€ 102 313€ 84 844€ 42 176€ 34 119€ 33 381€ 29 346€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
3 127€ 5 875€ 2 887€ 1 635€ 1 074€ 974€ 935€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
643€ 643€ 643€ 244€ 165€ 171€ 158€
15
538
Ostatné dane a poplatky
2 910€ 1 822€ 2 093€ 94€ 485€ 107€ 7€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
9€ 451€
17
542
Ostatné pokuty a penále
127€
18
543
Odpísanie pohľadávky
467€
19
544
Úroky
675€ 967€ 1 530€
20
545
Kurzové straty
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
24
549
Iné ostatné náklady
7 950€ 5 141€ 5 752€ 3 725€ 3 307€ 2 849€ 2 147€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
69 433€ 77 124€ 80 470€ 82 208€ 100 000€ 58 613€ 55 053€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 928€ 272€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
8 090€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
60€ 863€ 1 108€ 641€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
665 316€ 611 273€ 544 619€ 364 424€ 357 695€ 284 226€ 258 387€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
3 926€ 2 356€ 2 057€ 1 662€ 1 485€ 1 276€ 1 091€
40
602
Tržby z predaja služieb
119 771€ 103 968€ 100 692€ 86 850€ 83 318€ 93 783€ 72 057€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
-183€ -349€ -53€ -501€ -661€ -378€ -463€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
1 196€ 966€ 161€ 1 249€ 1 667€ 1 418€ 1 514€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
2€ 14€ 8€ 6€
54
645
Kurzové zisky
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
1 158€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 2€ 5€ 13€ 16€ 14€ 14€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 166€ 638€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
27 280€ 7 407€ 750€ 1 000€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
490 049€ 491 921€ 411 808€ 240 183€ 249 401€ 155 696€ 144 944€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
642 039€ 607 429€ 515 420€ 347 625€ 336 241€ 252 455€ 219 163€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-23 277€ -3 844€ -29 198€ -16 799€ -21 454€ -31 771€ -39 224€
76
591
Daň z príjmov
143€ 0€ 1 573€ 3 745€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-23 420€ -3 844€ -29 198€ -16 799€ -23 027€ -35 516€ -39 224€