Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n. o. v likvidácii [zrušená]

2011 2010
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
111 162€
02
502
Spotreba energie
58€ 63 545€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
31 509€
05
512
Cestovné
6 815€
06
513
Náklady na reprezentáciu
164€
07
518
Ostatné služby
2 992€ 68 366€
08
521
Mzdové náklady
3 705€ 633 158€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
893€ 180 021€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
1 172€
11
527
Zákonné sociálne náklady
13€ 10 978€
12
528
Ostatné sociálne náklady
13
531
Daň z motorových vozidiel
38€
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
225€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
17
542
Ostatné pokuty a penále
4 891€ 2 547€
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
12 084€ 16 511€
20
545
Kurzové straty
534€
21
546
Dary
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
3 926€
24
549
Iné ostatné náklady
5 437€ 16 992€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
239 176€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
636 445€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
947 314€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
61 696€ 56 367€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
91 769€ 3 026 965€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
6€ 1 062 356€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
24 476€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
2 423€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
1€ 190€
54
645
Kurzové zisky
150€
55
646
Prijaté dary
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
427 043€ 155 067€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
875 924€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
852 113€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
6 792€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
117€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
427 050€ 2 979 608€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
335 281€ -47 357€
76
591
Daň z príjmov
414€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
335 281€ -47 771€