Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012 2011 2010
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
113 758€ 108 163€ 111 145€ 77 798€ 80 523€ 81 032€ 89 752€ 123 559€ 133 615€ 137 188€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
1 860€ 3 744€ 5 628€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
1 860€ 3 744€ 5 628€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
113 758€ 108 163€ 111 145€ 75 938€ 76 779€ 75 404€ 89 752€ 123 559€ 133 615€ 137 188€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
34 825€ 43 599€ 25 917€ 28 998€ 17 719€ 17 019€ 21 947€ 27 012€ 36 084€ 41 988€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
1 995€ 4 695€ 7 395€ 10 095€ 482€ 1 466€ 2 450€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
78 933€ 62 569€ 80 533€ 39 545€ 48 965€ 58 385€ 67 805€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
96 065€ 96 065€ 92 750€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
688 334€ 625 334€ 444 524€ 342 896€ 251 901€ 209 374€ 192 783€ 174 455€ 157 791€ 160 293€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
4 670€ 3 137€ 4 199€ 3 674€ 3 594€ 2 827€ 3 163€ 7 049€ 6 890€ 7 406€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
4 670€ 2 345€ 4 199€ 3 674€ 3 594€ 2 827€ 3 163€ 7 049€ 6 890€ 7 406€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
792€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
140 921€ 142 091€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
345 055€ 264 299€ 289 769€ 209 944€ 162 383€ 167 840€ 153 818€ 157 305€ 140 921€ 142 091€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
343 902€ 263 985€ 289 326€ 209 684€ 162 294€ 167 175€ 153 704€ 157 005€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
1 133€ 265€ 395€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
202€ 589€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
20€ 49€ 48€ 58€ 89€ 76€ 114€ 300€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
338 609€ 357 898€ 150 556€ 129 279€ 85 925€ 38 707€ 35 802€ 10 101€ 9 980€ 10 796€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
218€ 346€ 318€ 242€ 139€ 350€ 283€ 286€ 271€ 244€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
338 391€ 357 552€ 150 238€ 129 037€ 85 786€ 38 357€ 35 519€ 9 815€ 9 709€ 10 552€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
2 462€ 2 499€ 1 789€ 1 565€ 829€ 708€ 730€ 927€ 414€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
2 462€ 2 499€ 1 789€ 1 565€ 829€ 708€ 730€ 927€ 414€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
804 554€ 735 996€ 557 458€ 422 258€ 333 253€ 291 113€ 283 266€ 298 941€ 291 820€ 297 481€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
439 959€ 429 934€ 286 445€ 160 768€ 143 056€ 72 307€ 91 379€ 107 828€ 106 979€ 102 702€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
385 934€ 286 445€ 160 768€ 143 056€ 72 307€ 91 379€ 112 705€ 106 978€ 102 702€ 64 027€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
385 934€ 286 445€ 160 768€ 143 056€ 72 307€ 91 379€ 112 705€ 97 927€ 93 650€ 54 975€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
9 052€ 9 052€ 9 052€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
54 025€ 143 489€ 125 677€ 17 713€ 70 749€ -19 073€ -21 326€ 849€ 4 277€ 38 675€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
261 742€ 220 765€ 140 728€ 187 486€ 116 204€ 142 168€ 109 704€ 92 041€ 80 386€ 87 967€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
2 210€ 2 139€ 3 020€ 2 379€ 2 604€ 3 548€ 3 246€ 1 866€ 760€ 911€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 210€ 2 139€ 3 020€ 2 379€ 2 604€ 3 548€ 3 246€ 1 866€ 760€ 911€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
259 533€ 218 625€ 137 708€ 185 107€ 113 600€ 138 620€ 106 457€ 90 175€ 79 626€ 87 056€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
18 989€ 17 131€ 16 058€ 22 134€ 13 958€ 45 341€ 24 792€ 22 040€ 18 540€ 27 402€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
130 606€ 94 833€ 65 588€ 65 745€ 52 398€ 49 528€ 42 967€ 38 476€ 33 564€ 32 810€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
54 001€ 66 502€ 45 095€ 45 134€ 36 675€ 34 295€ 30 228€ 24 422€ 23 360€ 21 287€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
55 768€ 20 697€ 10 743€ 11 267€ 9 140€ 7 412€ 6 926€ 5 238€ 4 139€ 5 469€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
68€ 19 047€ 40 417€ 366€ 587€ 23€ 88€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
101€ 416€ 224€ 411€ 1 063€ 1 458€ 1 545€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
102 852€ 85 298€ 130 285€ 74 004€ 73 993€ 76 639€ 82 182€ 99 072€ 104 455€ 106 812€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
102 852€ 85 298€ 130 285€ 74 004€ 73 993€ 76 639€ 82 182€ 99 072€ 104 455€ 106 812€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
804 554€ 735 996€ 557 458€ 422 258€ 333 253€ 291 113€ 283 266€ 298 941€ 291 820€ 297 481€