Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Creative Industry Košice, n.o.

2012 2011 2010
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
187 384€ 132 073€ 134 622€
02
502
Spotreba energie
9 040€ 69 144€ 37 708€
03
504
Predaný tovar
799€ 3 548€ 3 315€
04
511
Opravy a udržiavanie
137€ 935€ 10 488€
05
512
Cestovné
97 734€ 59 435€ 23 210€
06
513
Náklady na reprezentáciu
566€ 1 811€
07
518
Ostatné služby
1 704 191€ 971 992€ 548 537€
08
521
Mzdové náklady
590 261€ 473 039€ 312 560€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
171 727€ 120 995€ 100 357€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
11
527
Zákonné sociálne náklady
20 074€ 14 020€ 12 106€
12
528
Ostatné sociálne náklady
660€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
15
538
Ostatné dane a poplatky
988€ 1 170€ 1 293€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
58€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
19
544
Úroky
1 293€
20
545
Kurzové straty
210€ 13€ 13€
21
546
Dary
159€
22
547
Osobitné náklady
23
548
Manká a škody
269€ 3€
24
549
Iné ostatné náklady
525€ 2 819€ 1 167€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
11 613€ 11 613€ 9 299€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
440€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
252 300€ 4 500€ 16 317€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
13 550€ 200€ 4 959€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
3 062 487€ 1 866 490€ 1 218 263€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
336€
40
602
Tržby z predaja služieb
56 000€ 20 743€ 30 384€
41
604
Tržby za predaný tovar
794€ 6 815€ 3 896€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
2 006€ 395€ 466€
54
645
Kurzové zisky
14€ 12€
55
646
Prijaté dary
158€
56
647
Osobitné výnosy
19 787€ 12 134€ 2 289€
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
963€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
265€ 440€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
28 125€ 19 185€ 26 979€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
1 666 329€ 795 829€ 765 850€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
333€ 8 314€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
277€ 288€ 1 833€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
1 288 224€ 1 010 787€ 377 591€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
3 062 853€ 1 866 611€ 1 218 378€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
367€ 121€ 115€
76
591
Daň z príjmov
367€ 121€ 115€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 0€