Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Diecézna charita Nitra

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
79 137€ 91 089€ 100 830€ 114 527€ 89 182€ 74 828€
02
502
Spotreba energie
42 281€ 40 746€ 38 075€ 45 482€ 45 836€ 45 355€
03
504
Predaný tovar
04
511
Opravy a udržiavanie
6 841€ 9 073€ 10 592€ 23 828€ 8 441€ 6 723€
05
512
Cestovné
1 484€ 2 174€ 6 911€ 10 332€ 13 461€ 1 575€
06
513
Náklady na reprezentáciu
14€ 72€ 35€ 79€ 30€ 60€
07
518
Ostatné služby
42 354€ 63 337€ 54 898€ 47 379€ 57 032€ 55 089€
08
521
Mzdové náklady
731 666€ 643 504€ 578 514€ 516 177€ 507 329€ 437 664€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
247 334€ 218 774€ 193 632€ 171 059€ 165 287€ 149 440€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
24 824€
11
527
Zákonné sociálne náklady
28 575€ 26 121€ 0€ 23 073€ 22 540€ 21 488€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 11€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
14
532
Daň z nehnuteľností
1 253€ 861€ 861€ 861€ 699€ 699€
15
538
Ostatné dane a poplatky
7 122€ 5 301€ 4 429€ 4 327€ 3 199€ 3 381€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 364€ 549€
17
542
Ostatné pokuty a penále
18
543
Odpísanie pohľadávky
250€ 0€
19
544
Úroky
0€
20
545
Kurzové straty
2€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
546
Dary
10 285€ 10 703€ 513€ 624€ 1 137€ 350€
22
547
Osobitné náklady
8 762€ 24 226€ 19 262€ 20 675€ 7 142€ 809€
23
548
Manká a škody
0€ 20€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
424€ 418€ 873€ 961€ 1 176€ 1 368€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 220€ 60 423€ 57 549€ 55 278€ 53 226€ 47 975€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 593€
27
553
Predané cenné papiere
28
554
Predaný materiál
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
556
Tvorba fondov
2 019€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
-1 826€ -11 814€ -131€ 2 689€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
200€ 200€ 286€ 200€ 11 551€ 450€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
3 930€ 2 638€ 4 949€ 2 196€ 5 468€ 3 539€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 273 152€ 1 200 255€ 1 095 206€ 1 025 244€ 993 000€ 854 030€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
40
602
Tržby z predaja služieb
321 279€ 381 585€ 385 256€ 361 797€ 273 279€ 249 368€
41
604
Tržby za predaný tovar
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
9 204€ 12 844€ 8 799€ 11 279€ 6 794€ 5 574€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 8€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
53
644
Úroky
0€ 2€ 6€
54
645
Kurzové zisky
0€ 1€ 0€ 3€ 0€ 1€
55
646
Prijaté dary
647€ 5 787€ 7 078€ 5 029€ 1 914€ 809€
56
647
Osobitné výnosy
57
648
Zákonné poplatky
58
649
Iné ostatné výnosy
3 104€ 2 407€ 1 904€ 18 206€ 1 943€ 1 328€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 500€ 42€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
62
654
Tržby z predaja materiálu
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
64
656
Výnosy z použitia fondu
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
66
658
Výnosy z nájmu majetku
8 358€ 21 790€ 24 067€ 26 687€ 31 859€ 14 330€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
102 051€ 93 288€ 88 788€ 47 988€ 87 563€ 83 779€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
35 692€ 59 317€ 101 149€ 96 299€ 107 493€ 28 338€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
108 222€ 109 214€ 118 827€ 114 838€ 104 515€ 93 736€
70
664
Prijaté členské príspevky
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
34 156€ 10 606€ 22 202€ 104€ 15 032€ 28 735€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
73
691
Dotácie
527 074€ 463 634€ 387 780€ 373 135€ 396 455€ 361 356€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 149 787€ 1 160 974€ 1 145 891€ 1 055 364€ 1 026 859€ 867 359€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
-123 366€ -39 282€ 50 685€ 30 120€ 33 859€ 13 329€
76
591
Daň z príjmov
735€ 1 805€ 12 222€ 3 910€ 3 663€ 957€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
-124 101€ -41 086€ 38 464€ 26 210€ 30 196€ 12 372€