Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch [zrušená]

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
222 830€ 174 548€ 433 236€ 732 125€ 704 571€ 1 314 914€ 312 519€ 1 482 842€ 234 552€
02
501
Spotreba materiálu
222 581€ 174 370€ 433 110€ 732 125€ 702 192€ 1 312 410€ 310 402€ 1 478 950€ 232 967€
03
502
Spotreba energie
250€ 178€ 126€ 2 379€ 2 504€ 2 116€ 3 893€ 1 585€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
6 353 723€ 7 301 970€ 5 164 375€ 4 685 621€ 7 692 584€ 6 535 191€ 6 680 767€ 5 074 046€ 10 544 706€
07
511
Opravy a udržiavanie
15 280€ 16 910€ 11 886€ 22 412€ 30 801€ 27 426€ 75 228€ 41 275€ 30 625€
08
512
Cestovné
118 191€ 173 874€ 138 819€ 165 299€ 201 418€ 206 692€ 182 119€ 202 436€ 221 903€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 506€ 6 280€ 6 356€ 4 721€ 6 216€ 12 974€ 24 898€ 8 403€ 40 428€
10
518
Ostatné služby
6 215 747€ 7 104 906€ 5 007 313€ 4 493 189€ 7 454 149€ 6 288 100€ 6 398 522€ 4 821 933€ 10 251 750€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 649 454€ 1 752 093€ 1 517 616€ 2 431 718€ 2 399 602€ 2 326 575€ 2 066 892€ 1 983 861€ 1 826 692€
12
521
Mzdové náklady
1 119 845€ 1 264 923€ 1 086 993€ 1 743 229€ 1 759 501€ 1 711 711€ 1 566 174€ 1 506 785€ 1 399 961€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
406 752€ 433 421€ 380 240€ 598 937€ 570 803€ 540 577€ 439 453€ 420 978€ 379 041€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
122 857€ 53 749€ 50 382€ 89 553€ 69 299€ 74 287€ 61 264€ 56 098€ 47 691€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
42€ 631€ 631€ 13€ 0€ 0€ 147€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
42€ 631€ 631€ 13€ 0€ 0€ 147€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
9 672€ 157 709€ 354 393€ 3 552€ 7 362€ 33 658€ 27€ 37 203€ 27 683€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
139€ 56€ 71€ 2 986€ 8€ 27€ 7€ 2 341€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9 420€ 152 583€ 353 359€ 4 360€ 30 930€ 0€ 6 537€ 1 785€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 723€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
113€ 5 071€ 1 034€ 3 482€ 0€ 1 434€ 0€ 30 659€ 21 593€
28
549
Manká a škody
16€ 563€ 0€ 0€ 1 964€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
20 788€ 29 935€ 34 152€ 135 890€ 57 568€ 168 980€ 174 253€ 176 469€ 170 340€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 788€ 29 935€ 34 152€ 63 251€ 57 568€ 168 980€ 174 253€ 176 469€ 170 340€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
72 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
72 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
53 888€ 48 335€ 179 656€ 93 707€ 75 053€ 91 010€ 121 964€ 115 939€ 234 577€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 5 010€
43
563
Kurzové straty
4 101€ 4 254€ 4 525€ 2 081€ 5 487€ 11 644€ 2 726€ 3 298€ 60 580€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
49 788€ 44 080€ 175 130€ 91 626€ 69 566€ 79 367€ 119 239€ 112 641€ 168 987€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
8 310 397€ 9 465 220€ 7 684 057€ 8 082 626€ 10 936 740€ 10 470 328€ 9 356 569€ 8 870 361€ 13 038 550€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
155 177€ 126 745€ 109 112€ 94 372€ 79 201€ 65 959€ 96 163€ 69 371€ 90 037€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
155 177€ 126 745€ 109 112€ 94 372€ 79 201€ 65 959€ 96 163€ 69 371€ 90 037€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 985€ 2 693€ 9 954€ 17 567€ 22 505€ 24 660€ 586€ 2 087€ 6 239€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
60€ 4 280€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
2 985€ 2 693€ 9 954€ 17 507€ 18 225€ 24 660€ 586€ 2 087€ 6 239€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
72 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
72 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
72 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 279€ 700€ 74€ 306€ 1 512€ 1 525€ 2 694€ 10 479€ 16 665€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 2€ 2€ 6€ 8€ 9€ 11€ 8€
103
663
Kurzové zisky
871€ 700€ 71€ 302€ 1 494€ 1 030€ 1 019€ 7 779€ 14 854€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
408€ 0€ 1€ 2€ 12€ 488€ 1 667€ 2 689€ 1 803€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
5 871 197€ 8 975 482€ 7 655 474€ 8 768 249€ 10 911 915€ 9 902 188€ 9 609 022€ 6 074 365€ 20 108 097€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
4 523 371€ 3 291 644€ 5 569 335€ 3 372 978€ 4 153 224€ 4 648 724€ 2 032 915€ 1 404 102€ 9 427 372€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
11 418€ 23 515€ 23 233€ 27 157€ 20 697€ 35 520€ 34 961€ 22 315€ 16 444€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
1 336 408€ 5 660 324€ 2 062 906€ 5 368 114€ 6 737 993€ 5 217 943€ 7 535 967€ 4 647 948€ 10 664 281€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 5 179€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 030 638€ 9 105 620€ 7 847 252€ 8 880 493€ 11 015 133€ 9 994 331€ 9 708 464€ 6 156 302€ 20 221 039€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-2 279 759€ -359 599€ 163 195€ 797 867€ 78 393€ -475 997€ 351 895€ -2 714 059€ 7 182 489€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-2 279 759€ -359 599€ 163 195€ 797 867€ 78 393€ -475 997€ 351 895€ -2 714 059€ 7 182 489€