Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
1 589 233€ 1 635 732€ 1 099 669€ 1 144 272€ 1 233 254€ 1 274 293€ 1 315 058€ 1 444 089€ 1 511 741€ 1 553 058€ 586 457€ 648 774€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
1 523 887€ 1 567 226€ 1 022 832€ 1 094 817€ 1 158 351€ 1 230 876€ 1 303 400€ 1 376 862€ 1 442 787€ 1 492 072€ 552 645€ 614 751€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
1 523 887€ 1 567 226€ 1 022 832€ 1 094 817€ 1 158 351€ 1 230 876€ 1 303 400€ 1 376 862€ 1 442 787€ 1 492 072€ 552 645€ 614 751€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
5 759€ 5 759€ 5 759€ 5 759€ 5 759€ 5 759€ 5 759€ 6 697€ 6 697€ 6 697€ 6 697€ 6 705€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
1 513 906€ 1 561 022€ 1 016 628€ 1 085 710€ 1 144 941€ 1 214 310€ 1 285 113€ 1 354 195€ 1 423 276€ 1 485 351€ 545 948€ 608 013€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
3 778€ 2 903€ 7 206€ 10 808€ 12 529€ 15 970€ 12 814€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok
(028) -
(088+092AÚ))
446€ 446€ 446€ 446€ 446€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 33€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
65 346€ 68 506€ 76 836€ 49 455€ 74 902€ 43 417€ 11 657€ 67 227€ 68 954€ 60 986€ 33 812€ 34 023€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 450€ 2 432€ 2 045€ 2 244€ 2 385€ 1 597€ 1 509€ 1 359€ 1 158€ 944€ 890€ 697€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 450€ 2 432€ 2 045€ 2 244€ 2 385€ 1 597€ 1 509€ 1 359€ 1 158€ 944€ 890€ 697€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
15 588€ 13 931€ 11 415€ 12 195€ 11 535€ 10 000€ 9 426€ 6 710€ 4 491€ 6 715€ 5 199€ 0€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 045€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
(318) -
(391AÚ))
15 588€ 13 931€ 11 415€ 12 195€ 11 535€ 10 000€ 9 426€ 6 710€ 4 491€ 6 715€ 3 154€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
47 308€ 52 143€ 63 376€ 35 016€ 60 983€ 31 820€ 723€ 59 158€ 63 305€ 53 327€ 27 723€ 33 326€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
29 735€ 34 626€ 34 887€ 60 926€ 31 554€ 594€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(221AÚ))
17 312€ 17 312€ 63 137€ 0€ 0€ 0€ 58 974€ 63 227€ 53 192€ 27 596€ 33 260€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet
(222))
261€ 205€ 239€ 130€ 56€ 249€ 129€ 103€ 62€ 119€ 111€ 66€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet
(223))
0€ 0€ 16€ 0€ 16€ 16€ 16€ 16€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
1 589 233€ 1 635 732€ 1 099 669€ 1 144 272€ 1 233 254€ 1 274 293€ 1 315 058€ 1 444 089€ 1 511 741€ 1 553 058€ 586 457€ 648 774€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
-338 953€ -260 982€ -188 732€ -207 964€ -148 519€ -195 956€ -295 586€ -268 341€ -320 176€ -275 172€ -242 422€ -203 843€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
-338 953€ -260 982€ -188 732€ -207 964€ -148 519€ -195 956€ -295 586€ -268 341€ -320 176€ -275 172€ -242 422€ -203 843€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
-260 982€ -189 558€ -207 964€ -148 519€ -195 956€ -283 161€ -262 332€ -320 175€ -275 173€ -242 421€ -213 525€ -172 442€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
-77 971€ -71 424€ 19 232€ -59 444€ 47 437€ 87 205€ -33 255€ 51 833€ -45 003€ -32 751€ -28 897€ -31 401€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 721 787€ 1 718 167€ 1 162 153€ 1 218 981€ 1 241 511€ 1 322 979€ 1 456 367€ 1 549 568€ 1 662 047€ 1 651 353€ 644 994€ 654 881€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
0€ 0€ 0€ 40 614€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 218€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé
(451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 218€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
0€ 0€ 0€ 40 614€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
1 536 507€ 1 581 831€ 1 086 001€ 1 151 090€ 1 216 513€ 1 271 443€ 1 336 390€ 1 401 937€ 1 460 155€ 1 499 111€ 554 149€ 625 571€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
7 719€ 5 926€ 2 999€ 2 571€ 2 477€ 1 890€ 1 320€ 700€ 0€ 0€ 343€ 531€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
1 528 788€ 1 575 904€ 1 083 002€ 1 148 519€ 1 214 036€ 1 269 553€ 1 335 070€ 1 401 237€ 1 460 155€ 1 499 111€ 553 806€ 625 040€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
179€ 898€ 324€ 577€ 179€ 398€ 205€ 395€ 835€ 358€ 663€ 465€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
179€ 898€ 324€ 577€ 179€ 398€ 205€ 395€ 835€ 358€ 663€ 465€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
185 100€ 135 438€ 75 828€ 67 314€ 24 819€ 51 138€ 79 158€ 104 247€ 170 266€ 126 499€ 68 529€ 9 627€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
8 290€ 9 567€ 16 281€ 17 190€ 16 301€ 22 631€ 21 168€ 39 731€ 118 806€ 67 093€ 27 301€ 9 527€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
98 566€ 63 015€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 6 010€ 4 491€ 6 715€ 3 589€ 0€
163
12.
Zamestnanci
(331))
42 272€ 35 468€ 33 190€ 28 637€ 0€ 23 201€ 22 685€ 36 832€ 24 370€ 32 609€ 23 252€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
29 210€ 22 661€ 21 658€ 18 084€ 8 519€ 2 765€ 32 841€ 16 828€ 16 847€ 15 251€ 11 983€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
6 764€ 4 727€ 4 698€ 3 403€ 0€ 2 542€ 2 463€ 4 846€ 5 752€ 4 831€ 2 309€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou
(371AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 95€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
206 400€ 178 547€ 126 247€ 133 255€ 140 262€ 147 269€ 154 277€ 162 863€ 169 870€ 176 877€ 183 885€ 197 736€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
206 400€ 178 547€ 126 247€ 133 255€ 140 262€ 147 269€ 154 277€ 162 863€ 169 870€ 176 877€ 183 885€ 197 736€