Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Základná škola s materskou školou, Brusno 622

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
103 514€ 123 602€ 136 259€ 115 825€ 123 994€ 111 398€ 73 211€ 104 891€ 103 095€ 127 268€ 128 569€ 107 625€ 77 441€
02
501
Spotreba materiálu
75 262€ 89 247€ 85 498€ 71 986€ 71 951€ 65 926€ 55 610€ 51 868€ 71 049€ 88 515€ 86 776€ 60 859€ 34 920€
03
502
Spotreba energie
28 251€ 34 355€ 50 760€ 43 839€ 52 042€ 45 473€ 17 601€ 53 023€ 32 046€ 38 753€ 41 793€ 46 766€ 42 521€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
78 163€ 99 009€ 63 518€ 121 581€ 117 327€ 76 579€ 62 526€ 26 605€ 381 706€ 526 130€ 1 017 698€ 57 304€ 109 772€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 243€ 33 802€ 1 231€ 3 461€ 13 617€ 5 006€ 11 761€ 983€ 4 462€ 12 739€ 1 999€ 0€ 68 048€
08
512
Cestovné
187€ 1 098€ 1 246€ 1 156€ 1 596€ 1 715€ 2 962€ 3 650€ 5 585€ 7 990€ 3 508€ 1 445€ 3 319€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
69 733€ 64 109€ 61 041€ 116 964€ 102 114€ 69 858€ 47 803€ 21 972€ 371 659€ 505 401€ 1 012 191€ 55 859€ 38 405€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
906 247€ 896 236€ 770 605€ 675 920€ 626 207€ 521 251€ 502 814€ 524 629€ 676 890€ 669 004€ 633 371€ 422 931€ 370 079€
12
521
Mzdové náklady
674 741€ 662 725€ 567 501€ 496 762€ 459 577€ 382 684€ 369 814€ 386 010€ 542 413€ 525 945€ 490 988€ 312 762€ 273 418€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
231 506€ 228 575€ 198 037€ 175 094€ 163 206€ 134 913€ 129 560€ 135 665€ 130 942€ 139 608€ 138 319€ 106 941€ 93 574€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
4 936€ 5 068€ 4 064€ 3 423€ 3 654€ 3 439€ 2 954€ 3 536€ 3 451€ 4 064€ 3 228€ 3 054€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 068€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
8 216€ 2 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8 216€ 2 090€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
47 872€ 47 116€ 46 290€ 71 698€ 72 524€ 72 524€ 72 524€ 132 202€ 118 505€ 92 890€ 87 462€ 106 721€ 81 292€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
47 872€ 47 116€ 46 290€ 71 698€ 72 524€ 72 524€ 72 524€ 91 588€ 75 516€ 62 099€ 62 077€ 85 068€ 62 073€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 40 614€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 219€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 219€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 40 614€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
567€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
36 419€ 54 703€ 47 419€ 45 023€ 46 207€ 37 358€ 40 632€ 48 167€ 38 929€ 38 203€ 37 433€ 28 368€ 26 057€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 328€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
29 258€ 46 984€ 41 492€ 42 024€ 43 636€ 34 881€ 38 742€ 46 847€ 38 229€ 38 203€ 37 433€ 28 368€ 24 729€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
7 160€ 7 719€ 5 926€ 2 999€ 2 571€ 2 477€ 1 890€ 1 320€ 700€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 188 065€ 1 220 666€ 1 064 091€ 1 032 136€ 986 259€ 819 110€ 751 707€ 836 494€ 1 319 126€ 1 453 495€ 1 904 533€ 722 949€ 665 437€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
47 587€ 60 903€ 52 534€ 51 053€ 48 668€ 48 270€ 46 508€ 46 694€ 48 528€ 42 683€ 39 041€ 33 098€ 20 912€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
47 587€ 60 903€ 52 534€ 51 053€ 48 668€ 48 270€ 46 508€ 46 694€ 48 528€ 42 683€ 39 041€ 33 098€ 20 912€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
31 602€ 54 679€ 49 867€ 43 509€ 42 749€ 39 507€ 49 237€ 44 972€ 38 929€ 37 710€ 35 388€ 30 627€ 20 082€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
31 602€ 54 679€ 49 867€ 43 509€ 42 749€ 39 507€ 49 237€ 44 972€ 38 929€ 37 710€ 35 388€ 30 627€ 20 082€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 28 189€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 228€ 20 016€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 28 189€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 228€ 20 016€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 016€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 28 189€ 42 989€ 30 791€ 25 385€ 21 653€ 19 228€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 9€ 16€ 32€ 12€ 33€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 9€ 16€ 32€ 12€ 33€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 216 168€ 1 027 113€ 890 266€ 956 806€ 835 398€ 778 770€ 714 979€ 668 584€ 1 252 703€ 1 302 698€ 1 775 668€ 611 087€ 572 993€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
345 256€ 354 756€ 275 007€ 268 096€ 268 935€ 241 842€ 210 470€ 212 761€ 842 522€ 916 490€ 1 404 765€ 205 883€ 175 198€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
54 573€ 50 894€ 51 290€ 65 517€ 65 517€ 55 517€ 65 517€ 65 228€ 62 361€ 55 069€ 55 069€ 71 266€ 64 097€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
816 339€ 621 463€ 563 968€ 616 473€ 493 939€ 474 404€ 431 984€ 386 168€ 340 812€ 324 132€ 308 048€ 320 094€ 321 715€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
6 720€ 7 007€ 7 007€ 7 007€ 4 427€ 7 007€ 7 007€ 7 007€ 13 844€ 7 004€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 779€ 0€ 4 979€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 295 356€ 1 142 695€ 992 667€ 1 051 368€ 926 815€ 866 547€ 838 912€ 803 240€ 1 370 959€ 1 408 492€ 1 871 782€ 694 052€ 634 036€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
107 291€ -77 971€ -71 424€ 19 232€ -59 444€ 47 437€ 87 205€ -33 255€ 51 833€ -45 003€ -32 751€ -28 897€ -31 401€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
107 291€ -77 971€ -71 424€ 19 232€ -59 444€ 47 437€ 87 205€ -33 255€ 51 833€ -45 003€ -32 751€ -28 897€ -31 401€